Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 201/ 20.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 201/ 20.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 201/2012 г.
София, 19.12.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 05.12.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж 201/20.07.2012г., подадена от И.Н.Й. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 10.10.2012г.
И.Н.Й. сезира КЗЛС с жалба, в която сочи, че са нарушени правата й по ЗЗЛД, като нарушението се изразява в нелоялна търговска практика и тормоз с оглед погасяването на съществуващи задължения. Госпожа И.Н.Й. посочва, че през последните две седмици е била многократно притеснявана по мобилният си телефон от представител на фирма „С.Г.Г.” ООД. Жалбоподателката твърди, че не е давал съгласието си свързаните с нея лични данни да бъдат обработвани от фирмата за събиране на вземания.
В жалбата се излагат още и доводи по отношение на законосъобразността на цедираното вземане на БТК АД към „С.Г.Г.” ООД, оспорва се наличието на дълг, оспорва се наличието на договорни отношения с БТК АД след 2007г.
Към жалбата не се прилагат доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилният оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че госпожа И.Н.Й. е била титуляр по договор за фиксирана телефонна услуга на БТК с номер *****, който договор е бил прекратен поради неплащане. Мобилният оператор сочи, че задължението на жалбоподателката възлиза на 2548.77 лв., натрупано в периода 01.04.2007г. до 07.06.2011г. Вземането на БТК АД е прехвърлено с договор за цесия на „С.Г.Г.” ООД, предвид което документите удостоверяващи размера на дълга са предоставени на фирмата, на основание чл.99, ал.3 от ЗЗД.
Мобилният оператор сочи още, че съгласно разпоредбата на чл.99, ал.3 от ЗЗД, за предприемане на действия по събирането на дълга при цесия не е необходимо съгласието на длъжника. В ЗЗД е предвидено, че длъжника се уведомява след сключването на договора за цесия и след предаването на документите по дълга. Това е правното основание, на което БТК АД е предоставило свързаните с И.Н.Й. лични данни на „С.Г.Г.” ООД. Обемът от предоставените лични данни е този, който самата жалбоподателката е предоставила при сключването на договора за фиксирана телефонна услуга.
БТК уточнява, че към настоящият момент кредитор по дълга на госпожа И.Н.Й. е „С.Г.Г.” ООД, както и че възраженията за изтекла давност, не погасяват самото задължение, поради което прехвърлянето на дълга чрез цесия е правно валидно действие.
„С.Г.Г.” ООД изразява становище за неоснователност на жалбата, подадена от И.Н.Й. В становището е посочено, че между БТК АД и дружеството има сключен договор с предмет изкупуването и събирането на просрочени вземания на абонати на мобилният оператор. „С.Г.Г.” ООД е встъпило в правото си на кредитор с всички произтичащи от това права и задължения, ведно с привилегиите, обезпеченията, другите им принадлежности, включително и върху лихвите, ако има такива. Задължението на госпожа И.Н.Й., което тя е имала към БТК АД е прехвърлено на дружеството. Сочи се, че съгласно разпоредбата на чл.99 от ЗЗД, при цедиране на дадено вземане или съответно пакет от вземания, същото преминава от патримониума на единият кредитор към този на другия, с всички прилежащи и съпътстващи го права и задължения. Видно от изложените твърденията в жалбата, жалбоподателката е била надлежно уведомена, съгласно ЗЗД за извършената цесия и преминаването на дългът й от един кредитор към друг.
На редовно заседание на КЗЛД, проведено на 07.11.2012г. е взето решение, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства от страна на ответното дружество, в насока наличието на парично задължение, разглеждането на жалбата по нейното същество е отложено за 05.12.2012г.
В изпълнение на дадените указания БТК АД в срок е представило общо 52 броя месечни сметки. Уточнява се от мобилния оператор, че видно още от приложена сметка с дата 10.05.2007г. е фактурирана сума в размер на 1699 лв., която представлява неустойка за предсрочно погасяване на договора. Размерът на неустойката е калкулиран на базата на месечния абонамент, за който жалбоподателката е имала сключен договор за периода от предсрочното погасяване 29.04.2007г. до 13.02.2009г., която е крайната дата на минималния срок на договора. Сочи се още, че тарифният план е бил „COM Net 4096 BIZ-Self”. Договорът е включвал услугата интернет с минимален срок 24 месеца, считано от датата на сключването му – 13.02.2007г. Месечната абонаментна такса е била в размер на 79 лв. без ДДС. Договорът е предсрочно погасен, считано от 29.04.2007г.
БТК АД допълва становището си с информация, че по клиентският номер на И.Н.Й. оставя неизплатена начислената неустойка. Уточнява се, че по същият клиентски номер се начисляват и месечни абонаментни такси по договор на жалбоподателката за фиксирана гласова услуга с номер ****. Конкретизира се от страна на мобилния оператор, че приложените доказателства – месечни сметки, отразяват задължения по двата договора: за фиксиран телефон и интернет. След месец август 2008г., БТК АД е спряла предоставянето на услугата и не фактурира суми за фиксирания телефонен номер.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателката не се явява и не се представлява. БТК АД се представлява от юрисконсулт Б.И., „С.Г.Г.” ООД се представлява от юрисконсулт Е.М.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу БТК АД, в качеството му на администратор на лични данни.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратори на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е БТК А и „С.Г.Г.”. Администраторите на лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателката има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
И.Н.Й. е била титуляр по договор за фиксирана телефонна услуга на БТК с номер *****, който договор е бил прекратен поради неплащане. Мобилният оператор сочи, че задължението на жалбoподателката възлиза на 2548.77 лв., натрупано в периода 01.04.2007г. до 07.06.2011г. В жалбата си, госпожа И.Н.Й. не оспорва факта на наличие на договорни взаимоотношения с БТК Ад, като сочи, че е била абонат на БТК АД, но е била лишена от телефонна връзка по стационарния телефонен пост още през месец юли 2007г.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В раздел XI от Общите условия на БТК, които са част от сключения индивидуален договор, подробно са разписани целите, за които ще се обработват личните данни на абонатите на дружеството, както и случаите при които те ще бъдат предоставяни на трети лица, различни от администратора на лични данни.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на И.Н.Й. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилния оператор.
На следващо място, свързаните с жалбоподателката лични данни са обработени „С.Г.Г.” ООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилния оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – цедиране на вземания, произтичащи от неизплатени задължения на абонати на мобилният оператор.
Във връзка със сключен договор за цесия между ”БТК” АД и ”С.Г.Г.” ООД, телекомуникационната компания е цедирала своето вземане към госпожа И.Н.Й. на дружеството за събиране на вземания. Видно от твърденията на „С.Г.Г.” ООД, госпожа И.Н.Й. е била надлежно уведомена за сключеният договор за цесия, съгласно изискванията на чл. 99 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Като основание за предоставянето на личните данни на жалбоподателката, на дружеството за събиране на вземания, БТК АД се позовава на чл. 99, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съгласно който жалбоподателката е била уведомена за извършената цесия и преминаването на нейното задължение от един кредитор към друг.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателката на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на интернет, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с БТК АД договор.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на И.Н.Й. е неоснователна и извършеното обработване на свързаните с нея лични данни от страна на администратора на лични данни – БТК АД чрез предоставянето им на фирма за събиране на вземания – „С.Г.Г.” ООД, с която има сключен договор е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
Комисия за защита на личните данни не е компетентна да се произнесе по законосъобразността на сключеният договор за цесия.
С оглед изложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег.№ 201/20.07.2012г., подадена от И.Н.Й. срещу БТК АД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж 201/ 20.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings