Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № П 2082/ 04.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № П 2082/ 04.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ П 2082/2012 г.
София, 18.12.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 28.11.2012 г. (Протокол № 44), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № П 2082/04.06.2012 г., подадена от Б.Ж.Х. срещу „М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят твърди, че е бил абонат на „М.” ЕАД, но е прехвърлил номера си към друг мобилен оператор. Сочи, че преди 1 година е преустановил отношенията си с „М.” ЕАД, като е погасил задълженията си. Въпреки това, от мобилния оператор са предоставили личните му данни на „К.Р.М.” ООД. От фирмата за събиране на вземания е получил многократни обаждания по телефона, както и писма, залепени на входната му врата, съдържащи уведомление за дължима сума в размер на 106,61 лв. към М.
Счита, че правата му по ЗЗЛД са нарушени, след като мобилният оператор е предоставил личните му данни без знанието и съгласието му на трети лица. Жалбоподателят моли Комисията да предприеме необходимите действия по случая с оглед правомощията си.
Към жалбата е приложено копие на Покана за погасяване на задължение от 28.05.2012 г.
Жалбата, подадена от Б.Ж.Х. е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложените факти в нея може да се направи извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че на “М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 50151. Заявени са 4 регистъра: „База данни абонати”, „База данни персонал”, „Видеонаблюдение” и „Посетители”. На „К.Р.М.” ООД е издадено Удостоверение № 248208. Заявени са два регистъра: „Данни за персонала” и „Данни за клиенти”. Двете дружества са вписани в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 24.10.2012 г., Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 28.11.2012 г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя Б.Ж.Х., ответна страна „М.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „К.Р.М.” ООД.
В условията на служебното начало, с писма, изх. № П 2950/05.07.2012 г. и № П 2952/05.07.2012 г. и повторно с писма с изх. № П 4587/19.09.2012 г. и № П 4065/21.08.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от АПК дружествата „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ООД са уведомени за откритото административно производство, като на основание чл. 36 от АПК са изискани писмени становища и относими доказателства към жалбата.
В отговор, с писмо, вх. № С 288/16.07.2012 г., от „М.” ЕАД е получено становище, в което се сочи, че жалбоподателят е страна по два договора – Договор за лизинг от 28.02.2009 г. и Договор за мобилни услуги от 07.03.2009 г. за номер *****, пренесен на 20.02.2011 г. в мрежата на друг мобилен оператор. За ползвани услуги г-н Б.Ж.Х. има задължения, които не са заплатени, поради което вземанията са предадени на „К.Р.М.” ООД за събирането им, на правно основание – сключен на 03.10.2011 г. договор за събиране на неизплатени суми от абонати на оператора.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Пълномощно от 09.02.2010 г. на Е.М.; Договор с „К.Р.М.” ООД, сключен на 03.10.2011 г.; Договор № Х0011096 от 07.03.2009 г. и Приложение към него; Молба от 20.02.2009 г. от Б.Ж.Х. за смяна на тарифен план; Договор за лизинг № Х0011096 от 28.02.2009 г. и Погасителен план към него и Общи условия на М. за сключване на договори за лизинг.
С писмо с вх. № П-5833805.11.2012 г. от М. са предоставени заверени ксерокопия на Анекс от 27.02.2012 г. и Пълномощно на Е.М.
С писмо с вх. № П.6350/27.11.2012 г., от „М.” ЕАД са депозирани следните допълнителни доказателства: Фактура № 0215441709/18.02.2011 г. и Приложения към нея; Фактура № 0221364758/12.04.2011 г. Приложения към нея и Фактура № 0638188844/17.02.2011 г.
С писмо с вх. № С-613/14.11.2012 г., от „К.Р.М.” ООД са депозирани копия на: Договор от 03.10.2011 г. с „М.” ЕАД; Покана за погасяване на задължение от 21.04.2012 г.; Уведомително писмо от 13.03.2012 г. и Покана за погасяване на задължение от 28.05.2012 г.
В отговор на писмо с изх. № П 4064/21.08.2012 г. на Председателя на КЗЛД, както и при проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР 98/18.09.2012 г.), жалбоподателят заявява, че не е сезирал други органи по случая и че поддържа жалбата си срещу „М.” ЕАД.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни, проведено на 28.11.2012 г. (Протокол № 44), страните - редовно уведомени, не се явяват, не изпращат процесуални представители.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от страна на администратор на лични данни.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на Б.Ж.Х., изразяваща се в предоставянето им на трети лица. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД „разпространяване” на лични данни представлява обработване на лични данни.
В чл. 4 от ЗЗЛД законодателят е указал основанията за допустимост за обработване на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона. Видно от Договор № Х0011096 от 07.03.2009 г. и Приложение № 1 към него, както и от Договор от 28.02.2009 г. за лизинг на телефонен апарат, между жалбоподателя и “М.” ЕАД са налице валидни правоотношения. Г-н Б.Ж.Х. е предоставил доброболно личните си данни с оглед сключените договори. Този факт не се оспорва от жалбоподателя. От изложеното следва извода, че е налице изричното съгласие на физическото лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
От събраните към жалбата писмени доказателства е установено, че е налице обработване, по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД, на свързаните с жалбоподателя лични данни от администратора на лични данни във връзка сключените договори.
В т. 3.1 от Договор № Х0011096 се съдържа текст, съгласно който неразделна част от договора са Общите условия за взаимоотношенията между “М.” ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на М. Съгласно чл. 40.т. от Общите условия, М. има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугите данни на абонати на трети лица – администратори или оператори на лични данни с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните услуги. Идентичен текст се съдържа в т.4.5 от посочения индивидуален договор, където абонатът декларира съгласието си М. да предоставя личните му данни с оглед събирането на вземания, дължими за ползвани услуги. В т.1 от Договор за лизинг № Х0011096 от 28.02.2009 г. също е включен текст, съгласно който абонатът се счита информиран, че е запознат с Общите условия на М.
За ползвани услуги, г-н Б.Ж.Х. не е заплатил месечните си фактури за периода от м. февруари до м. април 2011 г. (Фактура № 0215441709/18.02.2011 г., № 0221364758/12.04.2011 г. и № 0638188844/17.02.2011 г.), поради което мобилният оператор е предоставил събирането на вземането на „К.Р.М.” ООД на правно основание - договор, сключен на 03.10.2011 г. и Анекс от 27.02.2012 г. към него, валидно действащ към момента на предоставянето на личните данни на г-н Б.Ж.Х. Жалбоподателят сочи, че е заплатил задълженията си към М., но не ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си.  
По силата на посочения договор, дружеството „К.Р.М.” ООД е упълномощено да организира с позволени от закона средства събирането на неизплатени суми от неизрядни абонати. В т. 1.3.1 от договора се съдържа текст, съгласно който дружеството е упълномощено от мобилния оператор и относно уведомяването на длъжниците. Уточнено е да се извършва с писмо - покана за погасяване на задължението, като образците на писмата се съгласуват.
Нормата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД допуска възможността администраторът на лични данни да обработва данните чрез възлагане на обработващ данните. В конкретния случай, „К.Р.М.” ООД, въпреки самостоятелното си качество на администратор на лични данни, по отношение на “М.” ЕАД има качеството „обработващ лични данни” по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗЗЛД. Този извод произтича от обстоятелството, че „К.Р.М.” ООД ползва (употребява) личните данни на клиентите на М. от негово име и за негова сметка с цел събиране на просрочени задължения.
Съществуването на посочените взаимоотношения водят до задължение на администратора на лични данни, възлагайки обработването на лични данни да докаже, че отношенията му с обработващия лични данни са уредени с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на лични данни. Видно от Договор от 03.10.2011 г. и Анекс от 27.02.2012 г. дружеството “М.” ЕАД възлага на „К.Р.М.” ООД събирането от името и за сметка на М. неизплатени суми от абонати, сред които и вземането от жалбоподателя.
От събраните към административната преписка доказателства няма данни за извършено нарушение на императивни законови разпоредби. Обработването на личните данни на г-н Б.Ж.Х. е законосъобразно по силата на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № П 2082/04.06.2012 г., подадена от Б.Ж.Х. срещу „М.” ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № П 2082/ 04.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings