Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 66/ 16.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 66/ 16.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 66/2012 г.
София, 17.12.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 05.12.2012 г. (Протокол № 45), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 66/16.05.2012 г., подадена от А.Х.К. срещу Община А.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят твърди за извършена злоупотреба с личните му данни от страна на Община А.
Г-н А.Х.К. посочва, че през м. декември 2007 г., в качеството си на директор на ТД „Български пощи” – гр. Пловдив, е подал до кмета на Община А. молба за продължаване на срока на договор за наем на общински помещения. С Протокол № 4 от 19.12.2007 г. Общинският съвет се е произнесъл с Решения № 28, № 29 и № 30. Жалбоподателят твърди, че на 14.05.2012 г. случайно е узнал, че посочените решения са публикувани на интернет страницата на общината. А.Х.К. заявява, че на 14.05.2012 г. е подал молба до кмета на общината с искане за заличаването на личните му данни от интернет страницата. 
Счита, че Община А. е извършила злоупотреба с личните му данни, тъй като неговите имена и ЕГН са станали достояние до неограничен кръг от хора и е възможна злоупотреба с тях.
Моли Комисията да предприеме необходимите действия с оглед правомощията си.
Към жалбата са приложени копия на: Молба от 14.05.2012 г. от А.Х.К.; Известие за доставяне от 15.05.2012 г.; копие на интернет страницата от Google; Решения № 28/29.12.2007 г., № 29/19.12.2007 г. и № 30/19.12.2007 г. на Общински съвет – гр. А.
Жалбата, подадена от А.Х.К. срещу Община А. е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно определението на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идантифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съпоставени с това определение, изложените в жалбата твърдения за публикуване на решенията, съдържащи данните на г-н А.Х.К., могат да се определят като лични данни. Въпреки, че в качеството си на директор на ТД „Български пощи” е подал молба до кмета на Община А., г-н А.Х.К. сочи за злоупотреба с личните му данни като физическо лице. Следователно Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежаваОбщина А.. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че наОбщина А. е издадено Удостоверение № 53036. Заявени са 20 регистъра. Община А. е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 01.11.2012 г. (Протокол № 40), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 05.12.2012 г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя А.Х.К. и ответна страна – Община А. в качеството й на администратор на лични данни.  
С писмо с изх. № П 2441/18.06.2012 г. и повторно с писмо с изх. № П 3111/ 12.07.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от АПК Община А. е уведомена за откритото административно производство по жалбата, като на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, ведно с относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № П 3322/20.07.2012 г. от Община А. е депозирано становище, в което се посочва, че считат подадената жалба за неоснователна, тъй като всички решения, приети на Общинския съвет се публикуват като се заличават личните данни на съответните лица. От общината е предоставена Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване, утвърдени на 07.04.2012 г.
С писмо с изх. № П 4219/03.09.2012 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят е уведомен за предприетите от административния орган действия и му е указан срок да посочи дали поддържа жалбата си. С писмо с вх. № П 4546/18.09.2012 г. г-н А.Х.К. потвърждава жалбата си срешу Община А.
За откритото заседание на КЗЛД, проведено на 05.12.2012 г. (Протокол № 45), страните -редовно уведомени, не се явяват, не изпращат процесуални представители.  
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на А.Х.К., изразяваща се в публикуването им в интернет. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД “разпространяване” на лични данни представлява обработване на лични данни.
В кръга от правомощията на общинските съвети, уредени в чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), е включено приемането на решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В конкретния случай, жалбоподателят е подал молба за продължаване на срока на договор за наемано общинско имущество, с оглед на която Общинският съвет се е произнесъл с решения.
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на общинските съвети се изпращат на кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им. В ал. 2 от цитираната разпоредба е вменено задължение на кмета на общината да разгласи актовете на населението на съответната община в 7-дневен срок чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - А., какъвто е настоящият случай.
При извършена на 11.06.2012 г. служебна проверка на интернет страницата на Община А., както и при повторна служебна проверка на 19.10.2012 г., е установено, че процесните решения са публикувани, като от единния граждански номер на жалбоподателя са изписани само първите цифри.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
В чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е когато обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни.
Съгласно чл. 79, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – А. във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, задължение на кмета на общината да разгласи актовете на общинския съвет на населението чрез средствата за масово осведомяване, интернет страницата на общината и чрез поставянето им на информационните табла на общинския съвет, находящи се на втория етаж в сградата на общината, какъвто е настоящият случай.
В Инструкцията относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване, утвърдени на 02.04.2012 г. от кмета на Община А., са предвидени съответните мерки за защита на личните данни, които Общината обработва във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 01.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, издадена от КЗЛД.
Официалната интернет страница на общината е общодостъпна и всеки може да разглежда и копира публикуваната там информация. При преценката на основателността на жалбата следва да се намери баланса между защитата на неприкосновеността и правото на личен живот на физическите лица, изразяващо се в защитата на свързаните с тях лични данни от неправомерно разпространяване и нормативно установеното задължение на общините да сведат до знанието на населението актовете на общинските съвети. В конкретния случай, личните данни на жалбоподателя са обработвани законосъобразно, в необходимия обем.
Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от населението на общината. При осъществяване на конституционното си право на управление, гражданите следва да са информирани своевременно за действията и актовете на избраните от тях органи на управление. Контролът върху актовете, който осъществява обществеността се изразява в правната възможност, предвидена в чл. 45 от ЗМСМА, същите да бъдат оспорени по административен или съдебен ред. Целта на законодателя с разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА е да се обезпечи информираността на обществото, по отношение на актовете на общинските съвети и по този начин да се гарантира правото на контрол върху тях.
От друга страна, целта на ЗЗЛД е да гарантира неприкосновеността на личността и личен живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Община А. е заличила част от личните данни на жалбоподателя, които се съдържат в публикуваните решения на интернет страницата на общината, като с тези действия се гарантира защитата на правото на личен живот от неправомерно разпространяване на данните. С действието по заличаване на част от данните се гарантира в по-голяма степен и принципа, залегнал в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД - пропорционалност на данните спрямо целите, за които се обработват. Заличаването на личните данни е в такава степен и обем, че съдържанието на решението следва да остане ясно и разбираемо.
От събраните към жалбата писмени доказателства може да се направи безспорен извод, че е налице обработване, по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД, на свързаните с жалбоподателя лични данни от Община А. Личните данни са обработени в съответствие с утвърдени правила, законосъобразно и правилно, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 66/16.05.2012 г., подадена от А.Х.К. срещу Община А.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж 66/ 16.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings