Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег. №1781/ 14.03.2012 г.

Решение по жалба с рег. №1781/ 14.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1781/2012 г.
София, 11.12.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 14.11.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. №1781/14.03.2012г., подадена от П.Д.П. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 17.10.2012г.
П.П. сезира КЗЛД с жалба, в която сочи, че има сключен договор с БТК АД за предоставяне на мобилни услуги. На 05.05.2011г., жалбоподателят е посетил магазин на мобилният оператор и е узнал от продавач-консултанта, че на негово име има около 50 регистрирани предплатени карти, които са активирани без неговото знание и съгласие. Господин П.П. твърди, че не е подписвал договори за тези карти, поради което е сигнализирал мобилният оператор с молба, картите да бъдат деактивирани. След известно отсъствие от страната, през месец септември 2011г. жалбоподателят е бил призован като свидетел по дело за извършено престъпление с една от предплатените карти, която се води на негово име. Делото е било образувано в гр. Б. и от разследващият полица е разбрал, че всичките карти, които се водят на негово име са регистрирани от страна на БТК АД от един и същи служител. В жалбата се сочи още, че броят на регистрираните карти на името на господин П.П. през месец декември 2011г. се е увеличил от 50 на 70 броя. При посещение на офис на оператора на 09.03.2012г., жалбоподателят е узнал, че броя на картите е станал над 90.
Към жалбата като доказателство е приложено копие на клиентско оплакване от П.П..
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилният оператор.
От жалбоподателят е изискана информация, дали по същия случай е сигнализирал органите на полицията или прокуратурата.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че на името на господин П.П. има подадени девет броя заявления за регистрация на предплатени карти, за общо 64 мобилни номера. БТК АД твърди, че освен предплатените карти, жалбоподателят има и действащ договор за предоставяне на мобилна гласова услуга с мобилен номер ****, сключен на 18.10.2011г.
В становището се предоставя и информация, че от страна на Районно управление Полиция – Б. по досъдебно производство №408/2011г. по описа на 01 РУ Полиция-Б. и от Областна дирекция на МВР-София е имало запитвания до БТК АД, за предоставяне на сведения относно мобилни гласови услуги, ползвани от господин П.П..
Към становището са приложени като доказателства: 9 броя заявления за регистрация на предплатена карта, за общо 64 мобилни номера, запитване от 01 РУ Полиция-Б., запитване от Областна дирекция на МВР-София, договор за мобилна гласова услуга с мобилен номер **** от 18.10.2011г. и клиентско оплакване от 11.05.2011г. и отговор на отдел „Обслужване на клиенти”.
С молба от 19.04.2012г., жалбоподателят е уточнил, че не е сезирал органите на МВР и прокуратурата по повод извършено документно престъпление.
Изискана е информация от страна на Комисията от 01 РУ Полиция-Б. и Областна дирекция на МВР-София по повод образуваните пред тях производства.
Областна дирекция на МВР-София информира КЗЛД, че при извършена проверка по преписка вх.№5809/2012г. по описа на ОД на МВР-София, е установено, че същата е образувана за престъпление по чл.209 от НК. По преписката е установено, че е използвана сим карта, регистрирана на името на П.П. и от него не са снети обяснения, поради факта, че лицето отсъства от страната. Проверката по преписката е приключила и същата е изпратена в РП-П. с писмо 12966/2011г. по описа на ОДМВР-София с мнение за образуване на досъдебно производство по чл.210 НК. Изисканата от КЗЛД информация, дали има образувано от господин П.П. производство по повод извършено документно престъпление с неговите лични данни не е била обект на извършената проверка в ОДМВР-София.
01 РУ Полиция-Б. уточнява, че пред него се води досъдебно производство №408/2011г. образувано срещу неизвестен извършител. Производството е образувано за това, че на 05.04.2011г. в гр. Б., с цел да набави за себе си имотна облага, неизвестно лице се е представило за длъжностно лице от „Е.Е.2001” ООД и е възбудило в П.А.Л. заблуждение, с което е причинил имотна вреда в големи размери на стойност 139 783 евро на фирма „Х.” АД. Производството е за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.1 и т.5 във вр. с чл.209, ал.1 от НК. В хода на досъдебното производство се е установило, че престъплението е извършено от лица, използвали сим карта, която се води на името на П.П.. От снетите обяснения на господин П.П. се е изяснило, че сим картата не е негова и никога не е сключвал договор с БТК АД или друг мобилен оператор за тази сим карта. От снетите обесения се установило още, че жалбоподателят е сключил договор с БТК АД за мобилен номер **** през месец октомври 2011 и за номер **** е сключил договор през месец септември 2010г.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателят, уведомен и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК не се явява, не изпраща представител. За БТК се явява юрисконсулт Б.И. с пълномощно по преписката.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу БТК АД, в качеството му на администратор на лични данни.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е БТК АД, които е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подал е заявление за регистрацията му като администратори на лични данни и съответно е регистриран като такъв.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Панамен П.П. твърди, че има сключен договор с БТК АД за ползването на мобилна гласова услуга за мобилен номер ****. Договорът е сключен на 18.10.2011г. От предоставената информация от 01 РУ Полиция-Б. се установява, че господин П.П. е заявил в обясненията си, че притежава още един мобилен номер - **** към същия мобилен оператор, за който е сключил договор през месец септември 2010г.
Информацията, която са представили 01 РУ Полиция-Б. и Областна дирекция на МВР-София, че образуваните пред тях производства са по повод извършени престъпления с регистрираните на името на господин П.П. предплатени карти, а не по повод на сезиране от негова страна за извършено документно престъпление срещу него.
Жалбоподателят отрича да е подавал заявления за регистрация на предплатени карти. От становището на БТК АД и видно от приложените заявления за регистрация на предплатена карта на името на П.П. се водят общо 64 мобилни номера.
С писмото на председателя на КЗЛД, с което е изискана информация от жалбоподателя, дали е сигнализирал органите на прокуратурата или полицията подробно му е разяснено обстоятелството, че съставянето на документ с невярно съдържание представлява престъпление по смисъла на чл.309 от НК. Разяснено му е още, че съгласно чл.1, ал.5 от ЗЗЛД неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяние. В тези случаи специален закон се явява Наказателния кодекс /НК/, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/. Това следва и от разпоредбата на чл.33, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административно-наказателно производство не се образува. Въпреки дадените указния, жалбоподателят не е сигнализирал компетентните органи.
В тази връзка следва да се приеме, че твърденията на господин П.П., че без негово знание и съгласие са регистрирани на негово име предплатени карти са неоснователни. По административната преписка има приложени заявления за регистрация на предплатена карта, общо за 64 номера, в които заявления се съдържат личните данни на жалбоподателят и е положен върху тях подпис. Заявленията са правени в периода 12.03.2011г.-17.06.2011г. и са сключвани от различни служители на мобилният оператор. Относно автентичността на положените подписи върху заявленията, Комисията няма правомощие да се произнесе.
На следващо място, във връзка с твърденията в жалбата за изготвени документи с невярно съдържание жалбоподателят е уведомен, че в правомощията на Комисията не са включени разследващи функции. Въпреки направените указания с писмо изх.№1781/20.03.2012г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят не се е възползвал от правната възможност да сезира разследващите органи по случая, от което може да се направи обосновано предположение за липсата на извършена злоупотреба с лични данни от страна на администратора на лични данни.
От събраните по административната преписка доказателства не се установява извършено нарушени спрямо личните данни на П.П.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. Съгласието е дадено с извършването на конклудентни действия, а именно предоставянето на личните данни под формата на попълнено заявление за регистрация на предплатена карта и подписването му
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на П.П. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилният оператор.
С оглед изложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег №1781/14.03.2012г., подадена от П.Д.П. срещу БТК АД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. №1781/ 14.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings