Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с рег. № Ж 284/ 14.09.2012 г.

Решение по искане с рег. № Ж 284/ 14.09.2012 г.

 РЕШЕНИЕ
№ Ж 284/2012 г.
София, 11.12.2012г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков в редовно заседание, проведено на 21.11.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № Ж 284/14.09.2012 г., подадено от Д.Г.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Д.Г.С. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката заявява, че дружеството С.Г.Г.ООД търси контакт с нея, като същото твърди, че е закупило нейно задължение. Д.Г.С. добавя, че е получила писмо от дружеството за събиране на вземания, от което не е видно колко е по-горе споменатото задължение, а така също и към кого.
Д.Г.С. счита, че К.Б.М.ЕАД е нарушил сключеният с нея договор от 28.10.2002г., като без нейно знание е предоставил личните й данни на ;С.Г.Г.ООД.
Жалбоподателката уточнява, че преди 10 (десет) години е била сключила договор с мобилния оператор, като същият е бил прекъснат от нея, поради начислени сметки. Госпожа Д.Г.С. заявява, че е платила всички сметки по спорния договор, но до изтичането му оставали още три месеца и тя решила, че мобилния оператор ще си приспадне от надвзетите сметки, за покриване на месечните такси.
Д.Г.С. иска Комисията да анулира претенциите от „С.Г.Г.” ООД и „К.Б.М.” ЕАД към нея, както и да наложи наказание на мобилния оператор, за неправомерно предоставяне на личните й данни на дружеството на събиране на вземания.
На следващо място Д.Г.С. иска от Комисията да не предоставя нейни лични данни на С.Г.Г.ООД, в случай на образувано административно производство.
Към жалбата са приложени като доказателства копия от Уведомление за цесия, Договор за мобилни услуги (неразчитаем); Договор за мобилни услуги от 28.10.2002 г. и Молба за избор или промяна на абонаментна програма.
Жалбата не е надлежно подписана от жалбоподателя.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1, т.4 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА), липсват основни реквизити, а именно жалбата не е надлежно подписана от жалбоподателя.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писма изх.П4973 от 02.10.2012 г., П4974 от 02.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-жа Д.Г.С. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да я потвърди и подпише надлежно.
Писмото с първия регистрационен номер се връщав КЗЛД, с отбелязване Непълен адрес на получателя. Второто писмо, изпратено по предпочитания начин за контакт от жалбоподателката, а именно електронната й поща, видно от репорт за доставка е получено надлежно на 02.10.2012 г.
Д.Г.С. не е изпълнила указанията на Комисията в определения 3-дневен срок.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружествата К.Б.М. ЕАД и С.Г.Г.ООД са подали заявление за регистрация пред Комисията, второто на собствено основание.
Искането, подадено от Д.Г.С. не е съобразено с изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.
Искането не е подписано надлежно от жалбоподателя и не може да се определи от кого изхожда.
Жалбоподателката е уведомена, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок Д.Г.С. не потвърждава своето искане и не подписва своята жалба.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал. 1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл.30, ал.2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № Ж 284/14.09.2012 г., подадено от Д.Г.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
 Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
  ЧЛЕНОВЕ:

 

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по искане с рег. № Ж 284/ 14.09.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings