Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 226/ 31.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 226/ 31.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 226/2012
гр. София, 11.12.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав:Председател- Венета Шопова и членове- Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева  и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 14.11.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж226/31.07.2012 г. от М.А.-Д. срещу О.А.- председател на УС на ЕС (етажна собственост) с адрес: гр. К., ул. “Екзарх Йосиф“ **** за нарушения на Закона за защита на личните данни.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество.
За М.А.-Д. М.А.-Д. се явява синът й Б.Н.Н., с приложено пълномощно по преписката.
Ответникът О.А.- не се явява, не се представлява.
М.А.-Д. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че О.А. в качеството му на домоуправител неправомерно обработва личните й данни, като фактическата обстановка по случая съгласно изложеното в жалбата е следното:
На 12.12.2011 г. О.А. в качеството му на домоуправител на ЕС внася в Районен съд- К. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, в което са посочени името, адреса и единният граждански номер на жалбоподателката. Г-жа М.А.-Д. сочи, че съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на етажната собственост управителят няма право на достъп до единните граждански номера на собственици и ползвателите на жилища във входа.
Жалбоподателката твърди, че не е предоставяла информация относно единния си граждански номер на ответника и моли Комисията след установяване на нарушението да санкционира О.А.. Посочва, че във връзка с гр.д. № 90/2012 г. от описа на РС- К. е поискала обяснение от ответника за начина, по който се е сдобил с единния й граждански номер, но към момента не е получила отговор.
Към жалбата се прилагат копия от заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК с вх. № 11368/12.12.2011 г. на РС- К., молба до РС-К. по гр.д. № 90/2012 с вх. № 5036/27.04.2012 г., молба до О.А. в качеството му на управител за предоставяне на информация относно обработване на личните й данни.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, с писмо изх. № П3898/13.08.2012 г. от ответната страна е изискано да предостави становище по жалбата.
С писмо вх. № С 401/20.08.2012 г. О.А. изпраща по и-мейл изисканата информация. В писмото излага детайли относно фактическата страна по случая. Посочва, че причина за завеждането на съдебен иск срещу жалбоподателката е отказа й да изплаща полагащата й се част от определените месечни такси, необходими за обезпечаване на общи разходи, фонд ремонти и реконструкции за входа. Посочва, че книгата за собственици е създадена на 01.01.2011 г. и г-жа М.А.-Д. не е изпълнила задължението си съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗУЕС да предостави информация относно името си, основание за придобиване на имота и членовете на домакинството си. Заявява, че единният граждански номер на жалбоподателката му е известен от архивните домови книги, които съхранява като дългогодишен домоуправител за минал период когато е съществувало изискването за съхранение на тази информация.
Допълнително от жалбоподателя е изискано да предостави писмено заверено копие от онази част на водената от него домова книга, в която е отразена информация относно единния граждански номер на М.А.-Д. В писмо с вх. № П5035/04.10.2012 г. О.А. пояснява, че по повод обществени събития преди 1990 г. домовата книга е била изискана и предадена на кварталния отговорник, който не уточнил кога ще я върне. Тъй като отговорността на домоуправителя за водене и съхранение на домовата книга не отпадала с нейното поискване от органите на милицията, то О.А. прави извадка от листовете на живущите с данни от книгата. След изискването от страна на КЗЛД за предоставяне на извадка от домовата книга, ответникът по жалбата се обръща към районния инспектор на МВР с молба да му бъде предоставен достъп до архивите, където се установява, че домовата книга липсва. Към становището се прилага копие от страници на домова книга, водена за ЕС на адрес ул. Екзарх Йосиф № 4.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- М.Н., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- О.А.- председател на УС на ЕС като администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателката като член на ЕС. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността, след като обсъди ангажираните по случая писмени доказателства и изразени становища, Комисията счита, че жалбата е основателна, поради следните съображения:
В жалбата си до КЗЛД М.А.-Д. оспорва законосъобразността на обработването на личните й данни от страна на О.А. в качеството му на председател на УС на ЕСс твърдението, че те са неправомерно предоставени на РС- К. по повод гражданско дело, заведено от ответника срещу М.А.-Д. за системно неизпълнение на задълженията на ОС на ЕС по отношение заплащане на полагащите й се част от общите разходи на входа.
С оглед на предоставените от ответника обяснения се установява, че в качеството му на дългогодишен управител на ЕС (от 1985 г.) съхранява информация от домови книги за минал период от време, в които е отразен ЕГН на жалбоподателката. Съгласно действащия към момент Закон за управление на етажната собственост (влязъл в сила от 01.05.2009 г.) не се изисква вписване в домовите книги информация за единния граждански номер на собственици, обитатели и ползватели и в този смисъл неговото обработване и съхраняване е незаконосъобразно.
От друга страна чл. 410, ал. 2 от ГПК сочи необходимите реквизити на заявлението за издаване на изпълнителен лист, а именно: името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива. В този смисъл ответникът по жалбата е предоставил на РС- К. информация за жалбоподателката, която е прекомерна с оглед установените от закона изисквания за нейната индивидуализация в качеството й на ответник по изпълнително дело, с което е нарушена разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД.
При така установената фактическа и правна обстановка следва да се отчете обстоятелството за нуждата от безспорно идндивидуализиране на лицето с оглед качеството му на ответник в изпълнителното производство. Не е невъзможна ситуация на пълно съвпадение на имена и адрес- например дядо и внук. Подходът на законодателят на налагане различни критерии при изискванията за индивидуализация на страните в изпълнителното производство не следва да налага тясно тълкуване при приложението на посочената разпоредба на чл. 410, ал. 2 от ГПК. И доколкото в конкретния случай не се установяват или доказват произтекли вреди или пропуснати ползи за претендиращото лице във връзка с изписването на единния граждански номер в Заявлението за издаване на изпълнителен лист, Комисията счита, че би било несъотносимо на конкретното действие налагането на имуществена санкция.
Правна уредба относно начина на водене и съхранение на домовите книги до 1998 г. е била уредена в Указ № 2772 за паспортите и адресната регистрация на гражданите на НРБ и правилника за приложението му дотолкова, че да бъдат определени отговорните лица и техните задължения, но без да се определят конкретно изискванията спрямо реквизитите на отразяващата се информация. От представеното от О.А. копие от домовата книга е видно, че информацията за ЕГН е присъствала като задължителен реквизит, респ. обработването на тази информация е било нормативно определено за него задължение. Тъй като ЗУЕС от 2009 г. налага нови изисквания за реда и начина на водене и съхранение на домовите книги, като определя и техните реквизити, то следва съхраняваната информация да бъде съобразена с тях.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж226/31.07.2012 г. от М.А.-Д. срещу О.А.- председател на УС на ЕС (етажна собственост) с адрес: гр. К., ул. *****
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД издава задължително предписание на О.А. да унищожи всички документи съставени преди 2009 г. по повод поддържаната от него домова книга, съдържащи лични данни на физическите лица – собственици в етажната собственост с адрес: гр. К., ул. *****, и да представи доказателства за това /протокол за унищожаване/ в двуседмичен срок, считано от датата на получаване на решението.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, чрез КЗЛД пред Административен съд- София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж 226/ 31.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings