Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане от председателя на ДКСИ по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на достъп до обществена информация

Становище на КЗЛД относно искане от председателя на ДКСИ по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на достъп до обществена информация

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-5864/2012 год.
гр. София, 06.12.2012г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-5864/07.11.2012 год.  от Ц.М., Председател на ДКСИ по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на достъп до обществена информация.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 28.11.2012г., разгледа искане за становище на КЗЛД с вх. № П-5864/07.11.2012 год. от г-жа Ц.М. в качеството й на Председател на ДКСИ (ДКСИ), с което информира, че в ДКСИ е получено писмено заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от политическа партия „Д.Б.Г.”. Посочва се, че на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), се искат копия на официални документи, съдържащи лични данни-заповеди за назначаване на служители по служебно правоотношение, трудови договори, справки за щатно разписание. Председателят на ДКСИ съобщава, че въпросните документи съдържат данни, като: трите имена на съответното лице, ЕГН, номер на лична карта, постоянен адрес на лицето, размер на основното възнаграждение, заемана длъжност, образователно-квалификационна степен и специалност, трудов стаж и придобит опит, подпис на държавния служител или лицето, работещо по трудово правоотношение, съгласувателни подписи на служители от администрацията на ДКСИ, подпис на Председателя на ДКСИ.
Във връзка с изложеното, Председателя на ДКСИ се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за становище по следните въпроси:
1. Налице ли е хипотезата на чл.4, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и допустимо ли е обработването на горецитираните данни от политическа партия;
2. Явява ли се политическа партия „Д.Б.Г.” администратор на лични данни;
3. Качеството на администратор възниква ли ex lege (по силата на закона) или е необходимо подаване на заявление за регистрация в КЗЛД;
4. Ако политическа партия „Д.Б.Г.” е администратор на лични данни, съществува ли документ, издаден от КЗЛД, удостоверяващ това й качество;
5. Може ли събирането на цитираните лични данни от политическата партия да се определи като конкретно, точно определено и в изпълнение на законни цели;
6. Могат ли да бъдат предоставени изцяло от ДКСИ горецитираните данни на политическата партия или с предоставянето ще бъде извършено нарушение на ЗЗЛД.
Към искането на Председателя на ДКСИ, като приложения са представени:
- Заявление за достъп до обществена информация вх. № на ДКСИ – АВ-11063/29.10.2012 год. 
- Удостоверение за актуално съдебно състояние на политическа партия с наименование „Д.Б.Г.”, издадено от Софийски градски съд по ф.д. № 492/2012 год.  от дата: 13.08.2012 год. 
При прегледа на представеното като приложение Заявление за достъп до обществена информация вх. № на ДКСИ – АВ-11063/29.10.2012 год. , се установява, че на основание чл.4, чл.24 и следващи от ЗДОИ е поискана обществена информация от ДКСИ като задължено лице по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДОИ. В заявлението за достъп е посочено, че информацията относно броя, възнагражденията и назначаването на лица в държавната администрация, както и размера на таксите за административни услуги е с висока обществена значимост. Тя дава възможност на обществеността да прецени ефективността и законосъобразността при разходването на бюджетни средства, които се формират от данъците на физическите и юридическите лица в страната. Във връзка с това е поискана следната обществена информация:
1. Какъв е общият брой на служителите, назначени в ДКСИ след 01.08.2009 год. , в т.ч.:
1.1 Общ брой на служителите, назначени с конкурс по реда на чл.10-чл.14 от ЗДСл.
1.2 Общ брой на служителите, назначени без конкурс по реда на чл.15 от ЗДСл.
1.3 Общ брой на служителите, назначени по реда на чл.16а от ЗДСл.
2. Какъв е общият брой на служителите, назначени във второстепенните разпоредители към ДКСИ след 01.08.2009 год. , в т.ч.:
2.1 Общ брой на служителите, назначени след конкурс по реда на чл.10-чл.14 от ЗДСл.
2.2 Общ брой на служителите, назначени без конкурс по реда на чл.15 от ЗДСл.
2.3 Общ брой на служителите, назначени по реда на чл.16а от ЗДСл.
3. Какъв е общият брой на служителите, които към настоящия момент са заети в ДКСИ и общия брой на незаетите щатни длъжности;
4. Какъв е размерът на средната брутна заплата в ДКСИ и във второстепенните разпоредители към нея, считано от 01.09.2012 год. ;
5. Какъв е размерът на най-високото и най-ниското брутно месечно възнаграждение на директор на дирекция в ДКСИ и във второстепенните разпоредители с бюджетни средства.
Изисква се данните по т. 1-5 да са поотделно за всеки разпоредител.
6. Какъв е общият брой на лицата, които са част от политическия кабинет към 30.09.2010г., 30.09.2011г. и към 30.09.2012г.
7. Каква е общата сума, изплатена от ДСКИ общо на лицата по т.6 за възнаграждения, както следва:
а) общо за 2010г. по трудови правоотношения.
б) общо за 2010г. по граждански договори, в т.ч. и средствата по договори при участие на лицата в проекти по програмите на ЕС.
в) общо за 2011г. по трудови правоотношения.
г) общо за 2011г. по граждански договори, в т.ч. и средствата по договори при участие на лицата в проекти по програмите на ЕС.
д) общо до 30 септември 2012г. по трудови правоотношения.
е) общо до 30 септември 2012г. по граждански договори, в т.ч. и средствата по договори при участие на лицата в проекти по програмите на ЕС.
8. Въз основа на какви нормативни документи се събират приходи от административни такси и услуги в ДКСИ. Да се посочат нормативните актове, включително и издадените от ДКСИ, в които услугите и таксите, които се събират, са конкретно посочени, заедно с реда на предоставяне и събиране.
9. Да се посочи видът на услугата и размерът на таксите, които се събират в ДКСИ конкретно за всяка една услуга.
10. Да се посочат максималните срокове за изпълнение на услугите по т.9 и средностатистическите такива.
11. Да се посочи размерът на приходите от административни такси и услуги по отчет за 2011 год. , годишен план за 2012 год.  и отчет към 30.06.2012 год. 
12. Да се посочи общия размер на разходите, утвърдени по бюджета на ДКСИ за 2012 год. 
В заявлението за достъп до обществена информация е посочено, че се изисква да бъде предоставен достъп до горепосочената информация, включително и достъп до документите (административни актове, договори, споразумения и др.), от които тя може да бъде установена.
Посочено е, че достъпът до горепосочената обществена информация се иска при условията на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, защото чрез тази информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3 от ЗДОИ и на вземаните от тях решения, дава се възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии по административни въпроси, и се гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от държавните органи и публичноправни организации на бюджетна издръжка.
Исканата информация от Политическа партия „Д.Б.Г.” е изискана във формата на копие на хартиен носител.
С оглед на гореизложеното, следва да се има предвид следното:
При извършена служебна справка в електронния Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, се установи, че ДКСИ е вписана е Регистъра, за което има получен идентификационен номер 106453.
Политическа партия „Д.Б.Г.” е подала заявление за вписване в Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с вх. № 1338711/05.11.2012 год.  Към настоящия момент, преди КЗЛД да вземе решение относно вписването в Регистъра, предстои извършване на предварителна проверка по чл.17б от ЗЗЛД, поради обстоятелството, че е заявено обработването на лични данни относно политически убеждения и членство в политически партии и организации.
Съгласно изискванията на Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета за защита на лицата при обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, приета на 24 октомври 1995 година (Директива 95/46 ЕО), решаващият критерий за придобиването качеството на администратор на лични данни е наличието на необходимост за едно лице да обработва лични данни, за да може да упражнява ефективно дейността си.
Този въпрос е намерил регламентация в българското законодателство по аналогичен начин. В чл.3 от ЗЗЛД е посочена легалната дефиниция на понятието “Администратор на лични данни”.
Съгласно законовото определение, качеството на администратор възниква ex lege по силата на закона и не е свързано с условието на подаване на заявление за регистрация в КЗЛД. Едновременно с това обаче, администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни, в което да упомене конкретно поддържаните регистри, видът на личните данни, законовото основание, целите и начинът за тяхното обработване, а също и да спазва реда за обработване и предоставяне на данните.
В 14-дневен срок от подаване на заявлението Комисията вписва администратора на лични данни в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Администраторът може да започне обработване на данните след подаване на заявлението за регистрация (чл.17 от ЗЗЛД), освен в случаите на чл.17б от ЗЗЛД.
Следователно, въпреки че качеството на администратор възниква ex lege (по силата на закона), това което администраторът следва да изпълни в съответствие със законовите регламенти, е да подаде заявление в КЗЛД.         В конкретния случай политическа партия „Д.Б.Г.” е подала заявление за вписване като администратор на лични данни, но поради това, че е заявила за обработване данни, които разкриват политически убеждения и членство в политическа партия по смисъла на чл.5, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, тя подлежи на предварителна проверка от КЗЛД преди вписване в регистъра. Това на практика означава, че този администратор може да започне обработване само на лични данни, които не са свързани с политически убеждения и членство в политическа партия.
Видно от приложените към искането доказателства – заявление за достъп до обществена информация с вх. № на ДКСИ АВ-11063/29.10.2012г., на основание чл. 4 и чл. 24 от ЗДОИ, политическа партия „Д.Б.Г.” е поискала обобщена информация по изчерпателно поставени въпроси. Поради това, че се касае за обобщена информация, евентуалното предоставяне на справка под формата на обобщени данни няма да съдържа лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. От друга страна обаче, в заявлението за достъп до обществена информация изрично е посочено, че заявителят желае да получи достъп до исканата информация, вкл. и достъп до документите (административни актове, договори, споразумения и др.), от които тя може да бъде установена, под формата на копие на хартиен носител. В искането за становище, от страна на ДКСИ е посочено, че цитираните документи съдържат данни, като: трите имена на съответното лице, ЕГН, номер на лична карта, постоянен адрес, размер на основното възнаграждение, заемана длъжност, образователно-квалификационна степен, трудов стаж и придобит опит, подпис на държавния служител или лицето, работещо по трудово правоотношение, съгласувателни подписи на служители от администрацията на ДКСИ, подпис на председателя на ДКСИ.
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
В § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е посочено примерно изброяване на понятието "Специфични признаци". Това са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Законодателят е определил доста условно параметрите на понятието „лични данни” предвид факта, че не е възможно чрез конкретно изброяване да бъде посочена цялата информация, чрез която може да бъде идентифицирано пряко или непряко едно лице.
Тълкуването на законовите разпоредби относно защитата на личните данни следва да се извършва с оглед на отделните факти и обстоятелства, относими към всяка конкретна хипотеза и като се държи сметка за спецификата на понятието „лични данни”.
Предоставянето от един администратор (в случая ДКСИ) на друг администратор (ПП „Д.Б.Г.”) на лични данни представлява “Обработване на лични данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето им следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална, т.е свързана и ненадхвърляща целите, за които се обработва. Спазването на принципа на пропорционалност на практика означава, че следва да се обработва само такъв обем данни, без който не може да бъде постигната целта, във връзка с която е необходимо предоставяне на данните. В конкретния случай, при анализ на заявлението за достъп до обществена информация на ПП „Д.Б.Г.” се установява, че целта на заявителя е да си състави собствено мнение относно броя, възнагражденията и назначаването на лица в държавната администрация, както и размера на таксите за административни услуги, което считат за информация с висока обществена значимост. Тази информация ще им даде възможност да преценят ефективността и законосъобразността при разходването на бюджетни средства, които се формират от данъците на физическите и юридическите лица в страната.
Всеки администратор на лични данни, в случая ДКСИ и ПП „Д.Б.Г.”, при обработката на лични данни следва да спазва принципите, заложени в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД, а именно личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват. В конкретния случай предоставянето на обобщена информация ще бъде достатъчно за постигане на целите, за които е поискан достъп по ЗДОИ. Предоставянето на копия от документите, от които тази обобщена информация може да бъде установена, се явява прекомерно и непропорционално по смисъла на ЗЗЛД. Конкретните актове (административни актове, договори, споразумения и др.) съдържат голям обем лични данни, като: три имена, ЕГН, номер на лична карта, постоянен адрес и подпис. Същите не са предпоставка за формиране на мнение относно ефективността и законосъобразността при разходването на бюджетни средства от задължен по ЗДОИ субект. Във всеки конкретен случай е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните, тъй като основната цел на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни (чл1, ал.2 от ЗЗЛД).
За да бъде законосъобразно обработването на лични данни, трябва да е налице поне едно от алтернативно посочените условия за допустимост в чл. 4 от ЗЗЛД. Поради това, че заявителят ПП „Д.Б.Г.” се е позовал на наличие на надделяващ обществен интерес, може да се приеме, че в случая е приложима хипотезата на чл. 4, ал.1, т. 5 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
1. При така изложената фактическа обстановка, в конкретния случай е налице едно от условията за допустимост на обработването - хипотезата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД, а именно: изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес.
2. Политическа партия „Д.Б.Г.” е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, като същата е подала заявление за вписване в регистъра на КЗЛД с вх. № 1338711/05.11.2012 год. 
3. Качеството на администратор възниква ex lege (по силата на закона). Независимо от това обаче, администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни.
4. Към настоящия момент няма издадено удостоверение за администратор на лични данни на Политическа партия „Д.Б.Г.”, тъй като същата е в процедура на предварителна проверка по чл. 17б от ЗЗЛД. Издаването на удостоверение за регистрация е възможно след вписването в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД и само при поискване от съответния администратор.
5. Обстоятелството дали дадени лични данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели е в тежест на доказване от администратора, искащ данните, а преценката дали е налице условие за допустимост на обработването е в правомощията на администратора, предоставящ данните.
6. В конкретния случай, с цел намиране на баланса между надделяващия обществен интерес и неприкосновеността на личността и личния живот на съответните физически лица, чиито данни се предоставят, ДКСИ може да предостави обобщена информация, тъй като тя е достатъчна за преценка на ефективността и законосъобразността при разходването на бюджетни средства, които се формират от данъците на физическите и юридическите лица в страната. Предоставянето на достъп до копия от документите, от които тази обобщена информация може да бъде установена, се явява прекомерно и непропорционално по смисъла на ЗЗЛД. Конкретните актове (административни актове, договори, споразумения и др.) съдържат голям обем лични данни, като: три имена, ЕГН, номер на лична карта, постоянен адрес и подпис. Същите не са предпоставка за формиране на мнение относно ефективността и законосъобразността при разходването на бюджетни средства от задължен по ЗДОИ субект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от председателя на ДКСИ по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на достъп до обществена информация


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings