Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане от директора на ДПБЛНА по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на писмена справка, съдържаща лични данни на лица, записани в програмата за метадоново лечение

Становище на КЗЛД относно искане от директора на ДПБЛНА по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на писмена справка, съдържаща лични данни на лица, записани в програмата за метадоново лечение

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п 5806/ 02.11.2012 г.
гр. София, 29.11.2012 г. 

ОТНОСНО: Искане искане с вх. № п 5806/02.11.2012 г. отдоц. д-р С.Т.-дм, директор на ДПБЛНА, за становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на писмена справка, съдържаща лични данни на лица, записани в програмата за метадоново лечение.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на заседаниe, проведено на 21.11.2012 г., разгледа искане с№ п 5806/02.11.2012 г. от доц. д-р С.Т.-дм, директор на ДПБЛНА (ДПБЛНА) с молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането директорът на ДПБЛНА посочва, че ОПКП-СДВР, Началник 02 Сектор, Главен инспектор И.И. изисква, на основание чл.159 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), болницата да изготви и предостави писмена справка, съдържаща трите имена и единния граждански номер на лицата, записани в програмата за метадоново лечение. Във връзка с изложеното, доц. д-р С.Т.-дм се обръща към КЗЛД за компетентно становище относно законосъобразността от изготвянето и предоставянето на такъв списък, който ще съдържа личните данни на 354 лица, колкото са вписаните към настоящия момент в регистъра пациенти на ДПБЛНА, които са на метадоново лечение.
Към искането е приложено копие на писмо от Началник 02 Сектор ОПКП, Главен инспектор на Столична дирекция на вътрешните работи по ЗМ 241/2012 година. В писмото е посочено, че  във връзка с разследване на досъдебно производство ЗМ 241/2012 г. по описа на СДВР за извършено престъпление по чл.198 от НК и на основание чл.159 от НПК се изисква да бъде изготвена и представена писмена справка относно трите имена и единния граждански номер на лицата, които са записани в програмата за метадоново лечине.
ДПБЛНА е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). При извършване на служебна справка се установява, че болницата има подадено заявление за вписване в електронния Регистър на администраторите на лични данни с вх.№ 121155. Заявени са 7 регистъра, като под номер 6 е посочен Регистър „Пациенти, включени в метадоновата програма-история на заболяването”.
СДВР, ОПКП, 02 сектор е структурно звено от системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Съгласно чл. 163, ал.1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД е министърът на вътрешните работи, който възлага обработката на лични данни на определени от него длъжностни лица.При извършване на служебна проверка чрез системата еРАЛД се установява, че има извършено вписване в Регистъра на администраторите на лични данни, за което е получен идентификационен № 54149.
Предоставянето от един администратор (ДПБЛНА) на друг администратор (в случая МВР) на данни относно трите имена и единния граждански номер на лицата, които са записани в програмата за метадоново лечение би представлявало “Обработване на лични данни”, чрез предоставянето им, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето им следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална, т.е свързана и ненадхвърляща целите, за които се обработва.
Всеки администратор на лични данни, в случая ДПБЛНА, при обработването на лични данни следва да спазва принципите, заложени в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД, а именно личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Съгласно чл.85, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) всеки български гражданин има право на лечение и психосоциална рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества. В чл. 88, ал. 1 от ЗКНВП се въвеждат принципите на анонимност и поверителност относно лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.
В чл. 27, ал.1 от Закона за здравето е посочено, че здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.
В чл.28, ал.1 от ЗЗ е посочено, че здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
5. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
7. е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
8. е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
В чл. 28в от Закона за здравето е разписано, че медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.
Данните относно трите имена и ЕГН на лицата, записани в програмата за метадоново лечение  могат да се категоризират като са данни относно здравословното състояние и попадат в така наречените „чувствителни данни”, чието обработване ЗЗЛД по принцип забранява (чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗЛД). Забраната за обработване на посочените данни не се прилага при наличието на някои изключения, предвидени в чл.5, ал.2 от ЗЗЛД. Съгласно чл.5, ал.2, т.2 от ЗЗЛД забраната за обработване на така наречените „чувствителни данни” отпада в случаите, в които физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго.
От друга страна в чл.159, ал.1 от  Наказателно - процесуалния кодекс /НПК/  е предвидено, че по искане на съда или на органите на досъдебното производство всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани са длъжни да запазят и предадат намиращите се у тях предмети, книжа, компютърни информационни данни, включително за трафика, които могат да имат значение за делото.
Съгласно чл.157, ал. 1 от ЗМВР обаче се забранява  събирането на информация за гражданите единствено по расов признак или етнически произход, за политически, религиозни и философски убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и относно здравето или сексуалния им живот.
В изложения казус следва да се има предвид и целта на Закона за защита на личните данни, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. С предоставянето на трите имена и единните граждански номера на триста петдесет и четири души, ,които са записани в програмата за метадоново лечение, провеждана от Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм би се  нарушил баланса между значимостта на обществения интерес, които налага това обработване и степента,  до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на конкретните физически лица, за които се отнасят данните.  В този случай с предоставянето на информация за всичките триста петдесет и четири души биха се нарушили  и принципите на целесъобразност и пропорционалност, разписани в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
ДПБЛНА не следва да предостави исканата информация (три имена и ЕГН) за всички лица, включени в провежданата от нея програма за метадоново лечение, на посоченото от главен инспектор И.И. - началник 02 сектор ОПКП-СДВР основание - чл.159 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). По този начин биха се нарушили разпоредбите на чл.4, ал.1 и  чл.5, ал.2 от ЗЗЛД както и разпоредбата на чл.157, ал.1 от Закона за министерството на вътрешните работи. В разглеждания случай с предоставянето на информация за лицата, участващи в провежданата метадонова програма, биха се нарушили и принципите на целесъобразност и пропорционалност, разписани в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето им на МВР в изложения казус, би било допустимо единствено в случаите  на свободно изразено, недвусмислено, конкретно и информирано съгласие на лицата, включени в провежданата програма за метадоново лечение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от директора на ДПБЛНА по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на писмена справка, съдържаща лични данни на лица, записани в програмата за метадоново лечение


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings