Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане на Председателя на ЦИК по въпроси, свързани с предстоящия национален референдум

Становище на КЗЛД относно искане на Председателя на ЦИК по въпроси, свързани с предстоящия национален референдум

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-6228/2012 г.
гр. София, 29.11.2012 г.

ОТНОСНО:Искане с вх. № П6228/23.11.2012г. от г-жа Красимира Медарова, в качеството й на председател на Централна избирателна комисия, във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 28.11.2012 г. разгледа искане с вх.№ П-6228/23.11.2012г. от г-жа Красимира Медарова, в качеството й на председател на Централна избирателна комисия, в което е оправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането е посочено, че на основание чл. 23, ал. 1 и § 13, ал. 1 от Изборния кодекс с Указ №78 от 15.04.2011 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.) е назначена Централна избирателна комисия за произвеждане на всички видове избори за срок 5 години. Сочи се , че по силата на чл. 7, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум.
Указано е, че Централната избирателна комисия е регистрирана и вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен № 312338 (Удостоверение № 312338 от 28.07.2011г. на КЗЛД).
В искането се сочи, че за провеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. ще бъдат назначени районни избирателни комисии във всеки изборен район, както и секционни избирателни комисии за всяка секция в страната и в дипломатическите или консулските представителства на Република България.
В постъпилото искане е указано също, че съгласно § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 и чл. 125, ал. 2 от Изборния кодекс инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция в националния референдум събират и обработват лични данни на граждани, участващи в съответната подписка. Съгласно чл. 113, ал. 1 и чл. 125, ал. 3 от Изборния кодекс членовете на инициативния комитет обработват личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носят отговорност като администратор.
Във връзка с гореизложеното е и отправената в искането молба за становище на Комисията по следните въпроси:
1. Необходимо ли е ЦИК да заяви пред КЗЛД нов регистър - членове на РИК.
2. Tрябва ли районните и секционните избирателни комисии да бъдат регистрирани като администратори на лични данни.
3. Необходимо ли е регистриране на инициативните комитети като администратори на лични данни в предстоящия национален референдум. Следва ли всеки член на инициативен комитет, който обработва лични данни, да бъде регистриран поотделно пред Комисията за защита на личните данни като администратор и/или необходимо и всеки инициативен комитет да се регистрира като администратор на лични данни.
Както е указано в искането за становище, съгласно чл. 7, ал. 1 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) Централната избирателна комисия изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум. Районните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители изпълняват функциите по организирането на национален референдум на територията на избирателните райони. Също така в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС е посочено, че за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс. Предвид изложеното до тук могат да намерят приложение към настоящият казус становища № 2576/30.06.2011г.; № 2741/30.06.2011г. и № 3082/10.08.2011г. на Комисията за защита на личните данни по приложението на Закона за защита на лични данни и Изборния кодекс при провеждане на всички видове избори.
Централната избирателна комисия е администратор на лични данни и като такъв е заявила в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни, подържан от КЗЛД на основание чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, седем броя регистри, а именно:
1) списъци (подписки) с избиратели, подкрепили регистрацията на партия или независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
2) кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката;
3) представляващите партиите и коалициите от партии лица и упълномощените от тях лица, както и участващите в инициативните комитети лица;
4) членовете на ОИК и на СИК;
5) лица в договорни отношения с ЦИК;
6) наблюдателите;
7) акредитираните към ЦИК представители на средствата за масова информация.
Съгласно чл. 14 от Изборния кодекс, за провеждане на изборите, освен Централна избирателна комисия, се назначават: 1. Районни избирателни комисии - за всеки многомандатен избирателен район при провеждане на избори за народни представители, както и за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители, при провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 2. Общински избирателни комисии - за всяка община при провеждане на избори за общински съветници и кметове; 3. Секционни избирателни комисии - за всяка избирателна секция при всички видове избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни.
На основание чл. 26 от Изборния кодекс, част от правомощията на Централната избирателна комисия включват и дейностите по назначаването на районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии, секционните комисии извън страната, секционните избирателни комисии в страната, в случаите, когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок, осъществяването на методическо ръководство и упражняването на контрол върху дейността на всички избирателни комисии, както и контролът по прилагането на Изборния кодекс на територията на страната и в избирателните секции извън страната.
Районните избирателни комисии обработват лични данни в изпълнение на своите законоустановени правомощия по чл. 29, ал. 1 от Изборния кодекс, като назначават секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната, утвърждават списъците на резервните членове, освобождават членове на секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната в случаите на нарушения на Изборния кодекс, регистрират и обявяват инициативни комитети за участие в изборите за народни представители и им издава удостоверения, регистрират и обявяват кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети при избори за народни представители, регистрират застъпници на кандидатите и им издават удостоверения.
Предвид горното и с оглед на това, че видовете регистри с лични данни, които следва да се поддържат във връзка с изборния процес от страна на районните избирателни комисии, са изрично нормативно определени, се установява, че те се явяват самостоятелни администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.2 от ЗЗЛД. Става въпрос за администратори, чиито вид, цели и средства за обработване на лични данни са определени в нормативен акт - Изборния кодекс и за тях възниква задължението да се регистрират в КЗЛД по реда на чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД. Във връзка с това за ЦИК възниква задължение да актуализира четвъртият заявен в КЗЛД регистър с лични данни с наименование "Членовете на ОИК и на СИК", като към него се добави и информация за членовете на РИК.
Що се отнася до секционните избирателни комисии в страната и извън страната, със становище рег. № 2741/30.06.2011г. Комисията се е произнесла, че същите се явяват обработващи лични данни по смисъла на чл.24, ал.1 от ЗЗЛД и техните правоотношения с администратора на лични данни (Централната избирателна комисия, районните или общинските избирателни комисии) са уредени с нормативен акт - Изборния кодекс.
Във връзка с въпроса относно необходимостта от регистриране на инициативните комитети като администратори на лични данни в предстоящия национален референдум, както и следва ли всеки член на инициативен комитет, който обработва лични данни, да бъде регистриран поотделно пред Комисията за защита на личните данни като администратор, трябва да се има предвид следното:
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗПУГДВМС инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права може да направи предложение до Народното събрание (НС) за произвеждане на национален референдум по въпроси с национално значение от компетентността на НС. Инициативния комитет инициирал произвеждането на национален референдум по разглеждания казус е регистриран като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри поддържан при КЗЛД с идн. № 312606 от 15.05.2012(Протокол 22).
С Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г. ЦИК се е произнесла, че в националния референдум като застъпник на алтернативната позиция участват инициативни комитети, регистрирани в ЦИК. Тези инициативни комитети се състоят от 5 до 15 членове, които притежават активно избирателно право по чл. 3, ал. 1 от ИК и имат постоянен адрес на територията на Република България към деня на насрочване на националния референдум (9 ноември 2012 г.). Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 23 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 07.12.2012 г. (50 дни преди изборния ден).
Съгласно чл.12, ал.4 от ЗПУГДВМС Инициативния комитет в хода на организирането и координирането на подписката за произвеждане на Национален референдум обработва следните лични данни на физически лица: три имена, единен граждански номер (ЕГН), постоянен адрес и подпис.
По аналогия, съгласно Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г. на ЦИК, Инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция обработва следните лични данни на физически лица: три имена, единен граждански номер (ЕГН), постоянен адрес и подпис.
Предвид гореизложеното, и при отчитане на разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 4 от ЗПУГДВМС и Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г. на ЦИК, може да се направи извода, че законодателят разглежда инициативния комитет, като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД.Не може да се подкрепи изводът, че отделен член на инициативен комитет за произвеждане на национален референдум би могъл да бъде разглеждан като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
Поради това, че Инициативният комитет по чл10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС и инициативният комитет на застъпниците на алтернативна позиция по смисъла на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г.на ЦИК поподат в определението за администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД за тях възниква задължение за регистрация в поддържания от КЗЛД регистър.
С оглед на изложеното, и съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Районните избирателни комисии са администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и следва да подадат заявление за регистрация в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри поддържан КЗЛД на основание чл.10, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД.
2.Секционните избирателни комисии имат качеството на обработващ лични данни по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД и във връзка със становище № 2741/2011г. на Комисията за защита на личните данни, поради което за тях не възниква задължение на регистрация в КЗЛД.
3.Централната избирателна комисия следва да актуализира данните в заявения пред КЗЛД регистър "членовете на ОИК и на СИК", като го допълни с данните за членовете районните избирателни комисии.
4.Инициативните комитети за произвеждането на национален референдум, по смисъла на ЗПУГДВМС и инициативните комитети на застъпниците на алтернативната позиция по смисъла на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012г. на ЦИК относно регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г. са администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД и като такива следва да подадат заявения за регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане на Председателя на ЦИК по въпроси, свързани с предстоящия национален референдум


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings