Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-5812/2012
гр. София, 14.11.2012г.

ОТНОСНО: Искане с вх.  П-5812/05.11.2012 год. от д-р В.Б. – Председател на Комисията за регулиране на съобщенията за становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на информация относно брутното парично възнаграждение на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 14.11.2012г., разгледа преписка с вх. № П-5812/05.11.2012 год.,заявена от д-р В.Б.в качеството на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
В искането си до КЗЛД, Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) информира, че в КРС са постъпили заявления за достъп до обществена информация от г-н Д.Д., който в качеството си на физическо лице иска достъп до информация относно брутното парично възнаграждение на Председателя на КРС по следните реквизити:
1. Основна заплата за длъжност;
2. Клас;
3. Добавка по чл.28 от Закона за електронните съобщения;
4. Целеви бонуси/награди;
5. Редовен отпуск;
6. Болнични;
7. Обща сума.
Във връзка с посоченото, Председателят на КРС се обръща към КЗЛД за компетентно становище дали исканата информация представлява лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането е отбелязано, че изисканата информация не е свързана с журналистическо разследване, а същата е необходима на г-н Димитров с оглед формиране на личното му мнение.
Към искането на Председателя на КРС са представени два броя приложения: Заявление с вх. № 94-00-41/15.02.2011 год. и Заявление с вх. № 94-00-29/23.01.2012 год.
С оглед на гореизложеното, следва да се има предвид следното:
По смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните дани, администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.КРС е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД. Вписана е в електронния Регистър на администраторите и на водените от тях регистри, за което има идентификационен номер 125283.
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
В § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е посочено примерно изброяване на понятието "Специфични признаци". Това са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Законодателят е определил доста условно параметрите на понятието „лични данни” предвид факта, че не е възможно чрез конкретно изброяване да бъде посочена цялата информация, чрез която може да бъде идентифицирано пряко или непряко едно лице.
Тълкуването на законовите разпоредби относно защитата на личните данни следва да се извършва с оглед на отделните факти и обстоятелства, относими към всяка конкретна хипотеза и като се държи сметка за спецификата на понятието „лични данни”.
В конкретния случай, предвид това, че е поискана информация относно брутното парично възнаграждение на Председателя на КРС, т.е. на конкретно посочено лице, то във всички случаи след предоставянето й ще е налице еднозначна идентификация на получателя на въпросното възнаграждение. Предвид това, тази информация попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност.
От друга страна обаче, при обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните, тъй като основната цел на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни (чл.1, ал.2 от ЗЗЛД).
При анализа на изложения казус, следва да се държи сметка и за водещата роля на обществения интерес, тъй като Председателят на КРС е публична личност по смисъла на чл.2, т.20 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД).
Като задължено лице по този закон, Председателят на КРС е длъжен ежегодно да декларира определено имущество и доходи. При преглед на изрично посочените имущество и доходи, подлежащи на деклариране (чл.3 от ЗПИЛЗВДД), се установява, че доходи, получени във връзка със заеманата длъжност, са изключени от задължението за деклариране (аргумент от чл.3, ал.1, т.5 от ЗПИЛЗВДД).
В същото време, чл.25 от Закона за електронните съобщения е очертал основните параметри на възнаграждението на Председателя на КРС - 90 на сто от основното възнаграждение на Председателя на Народното събрание. Може да се направи извода, че по отношение на възнаграждението на Председателя на КРС съществува известна публичност.
Като се има предвид, че получаваното възнаграждение съставлява лични данни от категорията икономическа идентичност, то за да бъде законосъобразно предоставянето на информация за него следва да е налице едно от алтернативно посочените условия за допустимост на обработването на данни, съгласно чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Възможни условия за допустимост в конкретния случай са осъществяването на задача в обществен интерес (чл.4, ал.1,т.5 от ЗЗЛД) или наличие на съгласие на лицето, чиито данни се предоставят (чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД).
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни,с мнозинство от 4 (четири) гласа „за” (В. Шопова; Кр. Димитров; В. Енев и В. Целков) и 1 (един) глас „против” (М. Матева счита, че брутното парично възнаграждение на публични личности не следва да се счита за „лични данни” по смисъла на ЗЗЛД), изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
Информацията за брутното парично възнаграждение на Председателя на КРС по посочени в искането за становище реквизити, попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност, по смисъла на чл.2, ал.1 във връзка с § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. 
Обработването на тази информация под формата на “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД е допустимо и законосъобразно единствено в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД условия.
Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на личните данни, е в правомощията на администратора на лични данни, предоставящ данните, при отчитане на баланса между необходимостта от предоставяне на данните и справедливото обработване на данните на съответното физическо лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings