Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане от проф. д-р Л.Т. – изпълнителен директор на университетска многопрофилна болница за активно лечение, по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от проф. д-р Л.Т. – изпълнителен директор на университетска многопрофилна болница за активно лечение, по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № 2003/ 2012 г.
гр. София, 05.06.2012 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. №2003/21.03.2012 г. от проф. д-р Л.Т. – изпълнителен директор на университетска многопрофилна болница за активно лечение "А." ЕАД за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни в състав: Венета Шопова, Валентин Енев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 05.06.2012 г., разгледа искане с вх. № 2003/21.03.2012 г. от проф. д-р Л.Т. – изпълнителен директор на университетска многопрофилна болница за активно лечение "А." ЕАД, в което е отправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни.
Искането за становище е по повод получаване на лични данни на лица над 65 годишна възраст от служба ЕСГРАОН район Триадица - Столична община.
В искането за становището се сочи, че във връзка с бъдещо проучване в очна клиника на УМБАЛ "А." ЕАД на тема "Честота и характеристика на дегенерацията на макулата свързана с възрастта в България" ще се проведе популационно срезово епидемологично проучване, чиято цел е да се установи честотата и характеристиките на дегенерацията на макулата свързана с възрастта сред индивидите над 65 годишна възраст, живеещи на територията на район Триадица на Столична община. Посочва се също, че с цел изготвяне на репрезентативна извадка за това проучване е необходимо ползване на данни от ЕСГРАОН Триадица. Указано е, че на случаен принцип ще бъдат определени 1000 индивида над 65 годишна възраст, които да участвам в проучването. Посочва се, че на всеки един от тях ще бъде изпратено писмо по постоянен адрес. Указано е, че писмото ще съдържа кратко описание на заболяването и покана за участие в проучването, както и ден и час за посещение в клиниката. Посочва се също така, че индивидите, при които се установи наличие на заболяване, ще бъдат изследвани допълнително и при необходимост ще бъдат насочени за лечение.
В писмото се сочи, че проучването ще продължи 2,5 години и участието в него ще бъде по желание на участника, напълно анонимно и безплатно.
В искането е указано също така, че данните от проучването ще бъдат обработени статистически, за да отговарят на въпросите:"1. каква е честотата на дегенерацията на макулата свързана с възрастта в изследваната популация; 2. какви са демографските характеристики на заболяването (разпределение по пол, възраст и т.н..) 3. какви са рисковите фактори на развитие на заболяването(тютюнопушене, фамилност и т.н.) 4. какви са клиничните характеристики на заболяването (разпределение по форма и тежест на протичане и т.н.)"
Отправена е молба до Комисията за становище относно предоставянето на лични данни на лица над 65 годишна възраст от служба ЕСГРАОН район Триадица на Столична община за нуждите на научно - медицинското проучване.
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданска регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението, като функциите на ЕСГРАОН са:
1. създаване и поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;
2. създаване и поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
3. създаване и поддържане на регистър на населението;
4. еталонодържател за уникалния административен идентификатор на физическите лица - ЕГН, и създаване и поддържане на регистъра на единните граждански номера;
5. създаване и поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България;
6. осигуряване на информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в Национална база данни ”Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е Националната база данни “Население”. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението функционира на: национално ниво - Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" поддържа регистър на населението - Национална база данни "Население", Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние, регистър на единните граждански номера, национален класификатор на постоянните и настоящите адресите и служебни данни; областно ниво - Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез териториалните звена "Гражданска регистрация и административно обслужване" поддържа Регионална база данни "Население", национален класификатор на постоянните и настоящите адреси и служебни данни; общинско ниво - общинските администрации въвеждат и поддържат данните за гражданската регистрация на физическите лица в Локална база данни "Население", съставят актове по гражданско състояние и електронните им еквиваленти, като за поддържането и работата на ЕСГРАОН административните структури от трите нива получават, обменят взаимно, обработват и съхраняват данни. Длъжностните лица от общинските администрации, изпълняващи дейности по гражданската регистрация имат право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на национално ниво.
Законът за защита на личните данни урежда защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, за да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Следователно, минимално необходимата информация (възраст, имена и постоянни адреси), която ще бъде обработвана за осъществяване на посочените в искането намерения, съставлява лични данни по смисъла на закона, тъй като същата е в обем, позволяващ идентификацията на конкретното физическо лице.
Предоставянето на данни от Локална база данни "Население" от страна на район Триадица, Столична Община, с цел покана за участие в научно - медицинското проучване е, би представлявало “Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
В чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД са определени принципите, при спазването на които следва да се обработват лични данни. Личните данни следва:
1. да се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
3. да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
Правото на защита на физическите лица от злоупотреби с личната им информация и неправомерна намеса в техния личен живот се гарантира от горепосочените принципи, които са в основата на действащото законодателство, регулиращо обществените отношения в сферата на защитата на личните данни. Поставеният в искането за становище въпрос засяга принципа за целесъобразност на обработване на лични данни. Този принцип изисква от администратора на лични данни - район Триадица  да обработва информация, съставляваща лични данни за конкретно физическо лице само за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. В чл.106 от Закона за гражданската регистрация е регламентиран редът за предоставяне на данни от ЕСГРАОН, а именно:
1. На българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. На държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. На български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Във връзка с предмета на искането за предоставяне на информация от регистрите за гражданско състояние на Столична община, район Триадица следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, предвид обстоятелството, че става въпрос за обработване на лични данни.
Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
В конкретният случай, липсва правно основание съгласно разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД и на чл.106 от ЗГР за предоставяне информация от регистрите по гражданско състояние на УМБАЛ "А." ЕАД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни  изразява следното
СТАНОВИЩЕ :
Законосъобразното обработване на лични данни от страна на администратора на лични данни се осъществява при наличие на условие за допустимост, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и при спазване на принципите, съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Администраторът на лични данни е длъжен да обработва лични данни само за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
В изложения казус няма правно основание по смисъла на чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл.106 от Закона за гражданската регистрация УМБАЛ "А." ЕАД да получи информация от регистрите по гражданско състояние, поддържани от район Триадица, Столична община.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от проф. д-р Л.Т. – изпълнителен директор на университетска многопрофилна болница за активно лечение, по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings