Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане на заемащия изборната длъжност „Председател на Съвета на директорите” към „С.Е.” ЕАД, относно изнесена информация в публичното пространство.

Становище на КЗЛД относно искане на заемащия изборната длъжност „Председател на Съвета на директорите” към „С.Е.” ЕАД, относно изнесена информация в публичното пространство.

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № ЗАП 25/2012 год.
гр. София, 15.05.2012г.
ОТНОСНО: Искане с вх. № ЗАП25/02.05.2012 год. от инж. Т.И., заемащ изборната длъжност „Председател на Съвета на директорите” към „С.Е.” ЕАД, относно изнесена информация в публичното пространство.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 15.05.2012 г., разгледа искане с вх. № ЗАП25/02.05.2012 год. от инж. Т.Б.И., който към настоящия момент заема длъжността „Председател на Съвета на директорите” на търговското дружество „С.Е.” ЕАД, с едноличен собственик на капитала Столична община. Г-н Т.Б.И. информира, че на 02.03.2012 год. вестник „Т.” публикува статия със заглавие „Шефът на трамваите с по-голяма заплата от премиерската”, в която е цитирано неговото име и в допълнение е представен като заместник на Изпълнителния директор на дружеството. В статията също така е посочена справка за размера на възнаграждението на
г-н Т.Б.И.
Копие от въпросната статия е представено като приложение към искането.
Във връзка с посоченото, Т.И. се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за компетентно становище по следните въпроси:
1. Дали е правно обосновано неговото име и размерът на трудовото му възнаграждение да бъдат изнасяни в публичното пространство, без да бъде уведомен за това предварително;
2. Какъв е правният ред и процедурата, по силата на които едно печатно издание /юридическо лице/ може да изисква подобна информация от Столична община. Какви последващи отговорности и задължения се разпределят между двете страни от едно такова действие;
3. Не е ли налице изопачаване на информацията, която касае неговата личност, обстоятелството, че длъжността, която заема не е „Заместник на Изпълнителния директор”, а „Председател на Съвета на директорите”.
В изложението по-надолу ще бъде направен анализ на казуса във връзка с основните правни понятия и фигури, въведени със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), и относимостта им към конкретното искане.
На първо място понятието „лични данни”:
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
В § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД законодателят е посочил примерно изброяване на понятието "Специфични признаци". Това са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. 
В конкретния случай, отразената във вестник „Т.” информация за трудовото възнаграждение на Т.И. попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност, тъй като пряко идентифицира физическото лице и месечното му възнаграждение.
На второ място наличието на „администратор на лични данни”:
Съгласно чл. 3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.
Посмисъла на ЗЗЛД,Столична община (СО) е администратор на лични данни и като такъв е подала заявление за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни с вх.№ 52258.
От друга страна „В.Г.Б.” ООД – дружество, издател на в. „Т.”, също е администратор на лични данни и като такъв има подадено заявление за вписване с вх. № 1994.
На следващо място налице ли е „Обработване на лични данни”:
Действията по отношение предоставянето на достъп до информация относно възнагражденията на членовете на управителни и надзорни органи на общински дружества по договори за управление и контрол представляват “Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и по-конкретно обработване под формата на “разпространяване” и “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД.
Условия за допустимост на обработването на лични данни, съгласно чл.4 от ЗЗЛД:
Когато се отправят искания за достъп до лични данни, съответният администратор (в случая Столична община) следва да се съобрази с разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда алтернативни хипотези, при наличието на които се допуска законосъобразното обработване на лични данни.
От изложеното в писмото на Т.И. може да се предположи, че вероятно информацията за трудовото му възнаграждение е била поискана и съответно предоставена за журналистически цели, във връзка с което може да намери приложение и разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗЗЛД, съгласно която обработването на лични данни е допустимо и в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните.
Във всички случаи обработването на лични данни чрез предоставянето им от страна на администратора на лични данни (Столична община) следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална.
От друга страна, ако информацията за трудовото възнаграждение на Т.И. е получена във връзка с упражняване на права по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), следва да се вземат предвид и разпоредбите на ЗДОИ, като специален закон, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (Столична община) може да предостави на трети лица обществена информация, съдържаща лични данни.
Защитата на личната информация е въведена като основен принцип при осъществяване правото на достъп до обществена информация (чл.6, ал.1, т.5 от ЗДОИ). В чл.31 от ЗДОИ е разписано, че в случаите, в които исканата обществена информация се отнася до трето лице, съответният орган е длъжен да поиска писменото съгласие на лицето. В случай, че такова съгласие не е дадено, съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице.
В случай на предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ, която съдържа лични данни, възможно условие за допустимост на обработването, под формата на разпространяване и предоставяне на данните са и разпоредбите на чл.31 от ЗДОИ във връзка с чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД – физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
При всички положения правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД личните данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Във всеки един конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Следва да се има предвид и целта на ЗЗЛД, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. При всички положения обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Отразената във вестник „Т.” информация за трудовото възнаграждение на Т.И. попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност, тъй като пряко идентифицира физическото лице и месечното му възнаграждение.
Обработването на тази информация под формата на “разпространяване” и “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД е допустимо и законосъобразно единствено в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД условия.
Възможно условие за допустимост на обработването е и разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗЗЛД, съгласно която обработването на лични данни е допустимо в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните.
В случай на предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ, която съдържа лични данни, възможно условие за допустимост на обработването, под формата на разпространяване и предоставяне на данните са и разпоредбите на чл.31 от ЗДОИ във връзка с чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД – физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие по смисъла на § 1, т.13 на ДР на ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане на заемащия изборната длъжност „Председател на Съвета на директорите” към „С.Е.” ЕАД, относно изнесена информация в публичното пространство.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings