Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с предоставяне на информация относно сделките, сключени от „С.И.” ЕАД

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с предоставяне на информация относно сделките, сключени от „С.И.” ЕАД

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П917/2012 г.
гр. София, 09.05.2012 г.
 
ОТНОСНО: Искане с вх. № П917/23.04.2012 год. от Й.Ф. – кмет на Столична община за становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на информация относно сделките, сключени от „С.И.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Валентин Енев и Веселин Целков на заседание, проведено на 09.05.2012 г., разгледа искане с вх. № П917/23.04.2012год. от Й.Ф. – кмет на Столична община, с което информира, че до нея в качеството й на кмет на Столична община, е отправено писмо от издателя на вестник „19” с въпроси, касаещи сделките, сключени от „С.И.” ЕАД за целия период на дейността му. С писмото се изисква пълен списък на физическите и юридическите лица, сключили договори със „С.И.” ЕАД, имотите и стойностите, разпределени по години.
Във връзка с посоченото, кметът на Столична община се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за компетентно становище дали исканите сведения съдържат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и дали обявяването на стойностите на договорите няма да представлява разкриване на лични данни, касаещи икономическата идентичност на физическите лица.
С оглед на горепосоченото, следва да се има предвид следното:
При анализа на изложения казус ще се имат предвид само случаите относно информация, касаеща сделки за имоти, сключени между „С.И.” ЕАД и отделни физически лица, поради обстоятелството, че ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни (чл.1, ал.1 от ЗЗЛД). Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Юридическите лица не са от категорията субекти, чиито данни се защитават от ЗЗЛД.
По първия въпрос от искането за становище:
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
В § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД законодателят е посочил примерно изброяване на понятието "Специфични признаци". Това са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
В конкретния случай, договорите между „С.И.” ЕАД и конкретни физически лица несъмнено съдържат лични данни по смисъла на ЗЗЛД, като например три имена, адрес, ЕГН и т.н. Също така ако информацията за стойността на отделните договори би могла да доведе до индивидуализиране на конкретните физически лица - контрагенти, то тя като такава попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност.
По втория въпрос от искането за становище:
Действията по отношение предоставянето на информация под формата на списък относно сделките, сключени между „С.И.” ЕАД и отделни физически лица, заедно с конкретна информация за имотите и стойностите, разпределени по години представляват “Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и по-конкретно обработване под формата на “разпространяване” и “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД.
Когато се отправят искания за достъп до лични данни, съответният администратор следва да се съобрази с разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда алтернативни хипотези, при наличието на които се допуска законосъобразното обработване на лични данни.
От изложеното в писмото на кмета на Столична община може да се предположи, че вероятно исканите данни са необходими за журналистически цели, във връзка с което може да намери приложение и разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗЗЛД, съгласно която обработването на лични данни е допустимо и в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните.
От друга страна правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва и в съответствие със заложените в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД принципи на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Следва да се има предвид и целта на ЗЗЛД, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. При всички положения обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
Във всеки един конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните.
Това налага информацията, свързана с личните данни на физическите лица, сключили сделки за имоти с търговското дружество „С.И.” ЕАД, да се предоставя след преценка относно степента на гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за което се отнасят.
Във връзка с изложеното и с оглед спазване на нормативните задължения, съгласно ЗЗЛД, администраторът на лични данни (Столична община) може да предостави информация относно сключените договори между „С.И.” ЕАД и физически лица, след като личните данни бъдат приведени във вид, който не позволява идентифициране на съответните физически лица, като например анонимизиране чрез инициали.
От друга страна, при анализа на изложения казус, следва да се споменат и разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и Правилника за вписванията.
Съгласно чл.8, ал.1 от ЗКИР, кадастърът и имотният регистър са публични. В чл. 93, ал.1 от ЗКИР е посочено, че всеки може да получи устна справка за вписванията по партида на недвижим имот, препис или извлечение от нея или удостоверение за вписано или невписано в нея обстоятелство.
Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае (чл.43, ал.1 от Правилника за вписванията). Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията. Удостоверенията се отнасят за определени лица, за определени недвижими имоти, за определено време (чл.44 и чл.45 от Правилника за вписванията).
Удостоверението за лица показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.
В случаите, в които се иска удостоверение относно юридическо лице заявлението трябва да съдържа фирмата (наименованието) и организационната форма, съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията – ЕИК.
Следователно издателят на вестник „19” може да получи подробна информация относно вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на „С.И.” ЕАД, като се обърне към съответното териториално звено на Агенция по вписванията, след заплащане на съответната държавна такса.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Информацията относно стойността на отделните договори между „С.И.” ЕАД и конкретни физически лица, която би могла да доведе до индивидуализиране на физическите лица - контрагенти, попада в определението "лични данни" от категорията икономическа идентичност, по смисъла на чл.2, ал.1 и § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, ако чрез нея може по категоричен начин да се индивидуализира едно физическо лице.  
Обработването на тази информация под формата на “разпространяване” и “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД е допустимо и законосъобразно единствено в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД условия.
Възможно условие за допустимост на обработването е и разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗЗЛД, съгласно която обработването на лични данни е допустимо в случаите, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните.
Администраторът на лични данни (Столична община) може да предостави информация относно сключените договори между „С.И.” ЕАД и физически лица, след като личните данни бъдат приведени във вид, който не позволява идентифициране на съответните физически лица, като например анонимизиране чрез инициали.
Преценката за наличие или липса на законово основание за разпространяване и предоставяне на лични данни, е предоставена изцяло на администратора на лични данни, разпространяващ и предоставящ данните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с предоставяне на информация относно сделките, сключени от „С.И.” ЕАД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings