Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от МБАЛНП „С.Н.” ЕАД

Становище на КЗЛД относно декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от МБАЛНП „С.Н.” ЕАД

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
гр. София, 11.04.2012г.
ОТНОСНО: Решение на Комисията за защита на личните данни да се самосезира по повод издаване на становище относно декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от МБАЛНП „С.Н.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 11.04.2012 г., разгледа текста на декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от МБАЛНП „С.Н.” ЕАД.
По повод проведеното на 04.04.2012 г., заседание на КЗЛД и взетото решение Комисията да се самосезира за изразяване на становище относно декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от МБАЛНП „С.Н.” ЕАД, текстът на декларацията беше коригиран предвид разпоредбите на Закона за защита на личните данни в случаите на обработване на така наречените „чувствителни данни”, както и разпоредбите от Закона за здравето, които регламентират хипотези, при наличието на които е допустимо предоставянето на здравна информация на трети лица.
В хода на разискванията беше предложен за приемане следният текст на декларация:
„                    Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/та…………………………………
с адрес: …………………………………………
…………………………………… , ЕГН…………
Декларирам, че на основание чл.5, ал.2, т.2 от Закона за защита на личните данни *давам съгласието си/не давам съгласието си МБАЛНП „С.Н.” ЕАД да обработва личните ми данни в качеството на администратор на лични данни.
Известно ми е, че мои лични данни, съдържащи здравна информация,  могат да бъдат предоставени на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл.28, ал.1 от Закона за здравето (в случай, че:
· лечението продължи в друго лечебно заведение;
· съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
· необходимост при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
· за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
· за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
· за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
· за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.)
Информиран съм, че в случай на съществуваща заплаха за здравето или живота на други лица, преди да предостави мои лични данни, съдържащи здравна информация, на основание чл.28, ал.2 от Закона за здравето, администраторът на лични данни МБАЛНП „С.Н.” ЕАД е длъжен да ме уведоми за това обстоятелство.        
Дата:………………….                                 Подпис:……………….
*Подчертава се вярното       „
 
При формулирането на текста на Декларацията е взето предвид законосъобразното обработване на чувствителни лични данни в случай, че лицето, за което се отнасят данните е дало изрично своето съгласие за това, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от ЗЗЛД и при изричното уточнение в същия текст на закона, „освен ако в специален закон е предвидено друго”.
В случая специалният закон е Законът за здравето (ЗЗ), където в чл.28, ал.1 са изброени конкретните хипотези, в които лични данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставяни на трети лица. Във връзка с това в текста на Декларацията са изброени всички законови хипотези, без да се препраща само към чл.28, ал.1 от ЗЗ. Комисията счита, че това не натоварва с излишен обем текста на Декларацията, а по-скоро ориентира пациентите за конкретните случаи, в които личните им данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставени на трети лица, тъй като в повечето случаи декларациите се подписват без текста на закона в този момент да е достъпен до лицето.
В преработения вариант на Декларация не са включени текстовете на чл.5, ал.2, т.5 и т.6 от ЗЗЛД, които към момента съществуват в Декларацията  – предоставяне на лични данни във връзка с упражняване или защита на права по съдебен ред; предоставяне или управление на здравни услуги. Посочените текстове от ЗЗЛД не предполагат съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, за да бъдат обработени законосъобразно, във връзка с което не се налага включването им в текста на Декларацията.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни да изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
Приема следния текст на Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от администратора на лични данни МБАЛНП „С.Н.” ЕАД:
„                                Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/та…………………
с адрес: ……………………………
………………….., ЕГН…………….
Декларирам, че на основание чл.5, ал.2, т.2 от Закона за защита на личните данни *давам съгласието си/не давам съгласието си МБАЛНП „С.Н.” ЕАД да обработва личните ми данни в качеството на администратор на лични данни.
Известно ми е, че мои лични данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставени на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл.28, ал.1 от Закона за здравето (в случай, че:
· лечението продължи в друго лечебно заведение;
· съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
· необходимост при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
· за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
· за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
· за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
· за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.)
Информиран съм, че в случай на съществуваща заплаха за здравето или живота на други лица, преди да предостави мои лични данни, съдържащи здравна информация, на основание чл.28, ал.2 от Закона за здравето, администраторът на лични данни МБАЛНП „С.Н.” ЕАД е длъжен да ме уведоми за това обстоятелство.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни от МБАЛНП „С.Н.” ЕАД


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings