Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 2641/ 10.06.2011 г.

Решение по жалба вх. № 2641/ 10.06.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 2641/11г.
София, 10.01.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 14.12.2011г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с вх. № 2641/10.06.2011г., подадена от М.П.Г. срещу „БТК” АД.
Жалбоподателката уведомява, че е абонат на две пакетни услуги на „В.” – Vivacom Duo (стационарен телефон и сим карта за мобилен апарат) и Vivacom Duo – Net + TV M (телевизия и интернет), за които на 24.09.2010г. е подписала едногодишен договор.
При получаване на сметката си за периода 15.09.2010г. – 14.10.2010г. госпожа М.П.Г. е изненадана от по-голямата й стойност.
След обаждане на тел.123 жалбоподателката е информирана, че вероятно е налице технически проблем и че през следващия месец сметката й ще бъде коригирана.
При получаване на сметката си за периода 15.10.2010г. – 14.11.2010г. тя остава още по-шокирана, защото установява, че й е начислен „Трафик 750 МВ и Устройство за изплащане за 24 месеца” на стойност 41,59 лева, без ДДС.
Госпожа М.П.Г. иска от „В.” да й бъде предоставен договора, който дружеството твърди, че е подписала с тях и установява, че той наистина е сключен с нейните лични данни, но не и с подписа й.
Жалбоподателката се оплаква, че във връзка с договора, който не е подписвала е приканвана, нееднократно, както от служители на „В.”, така и от фирмата „Е.М.” ООД, да плати натрупаните по него задължения.
Госпожа М.П.Г. сочи, че с фактите и обстоятелствата, изнесени в жалбата й пред КЗЛД е сезирала 4-то РПУ на МВР, където е подала заявление и приложила досие с договори и сметки.
Тези документи биват препратени в 7-мо РПУ на МВР, където на 08.06.2011г. е заведено досъдебно производство срещу неизвестен извършител.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до Комисията за защита на личните данни.
Формата на искането за откриване на административно производство е определена в чл.29, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс. Писменото искане трябва да съдържа пълните имена и адреси на лицата, естество на искането, дата и подпис.
Според чл.29, ал.2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД, с писмо, по факса или по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, тоест при подаване по електронен път, е нужно подателя да притежава електронен подпис.
Получената по имейла жалба от госпожа М.П.Г. не е подписана и не може да се установи от кого изхожда.
Изготвено е писмо изх.№ 2641/11/ 14.07.2010 г. до жалбоподателката, в което й се указва, че жалбата й страда от порок и че на основание чл.30, ал.2 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл.30, ал.1 от АПК, следва да я потвърди, в тридневен срок от получаване на съобщението за това, със собственоръчен или електронен подпис. На жалбоподателката е указано, че при неизпълнение на дадените указания в срок, на основание чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, образуваното административно производство ще бъде прекратено.
Същевременно, на госпожа М.П.Г. е обърнато внимание, че установяването фалшификацията на подпис не е от компетентността на КЗЛД.
Комисията не е разследващ орган и тези действия не са включени в правомощията й.
Установяването на достоверността на подпис не попада в приложното поле на Закона за защита на личните данни, а е предмет на евентуален наказателен процес, тъй като използването на неистински подпис може да бъде квалифицирано като престъпление по смисъла на чл. 308 и следващите от Наказателния кодекс, а в тези случаи компетентни са органите на прокуратурата.
Съгласно чл. 81 във връзка с чл. 24, ал. 4 от Наказателно процесуалния кодекс наказателно производство се образува по тъжба на пострадалия. В тази връзка не намира приложение нормата на чл. 31, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, която въвежда в задължение образуваната административна преписка да бъде изпратена служебно по компетентност. Още повече, че органите на прокуратурата не са административни органи по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на АПК и актовете, които издават нямат характер на административни актове.
В случай, че потвърди с подпис жалбата си пред КЗЛД, на жалбоподателката е указано, че в дадения й срок следва да предостави и информация относно номера, под който е образувано досъдебното производство по жалбата й в 7-мо РПУ на МВР.
Видно от известието за доставяне, писмото е получено от госпожа М.П.Г. на 30.06.2011г. и макар дадения й срок да е изтекъл на 03.07.2011г., нередовностите по жалбата й не са изправени и към настоящия момент.
Съгласно чл.29, ал.1 от ПДКЗЛДНА, производствата пред КЗЛД започват по писмено или устно искане на физическо или юридическо лице или по инициатива на комисията. Според ал.2 на чл.29 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на Комисията, с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В чл.30 от ПДКЗЛДНА, изчерпателно, са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до Комисията за защита на личните данни.
Жалбата на госпожа М.П.Г., получена по електронната поща, с вх.№ 2641/ 10.06.2011г. не е подписана. В тази връзка, до нея е изготвено и изпратено писмо, с указания да потвърди жалбата си, със собственоръчен или електронен подпис, в законоустановения тридневен срок, от получаване на съобщението.
Писмото на КЗЛД е получено лично от жалбоподателката на 30.06.2011г. и в законовоопределения срок, както и към момента, нередностите не са отстранени, и жалбата й не е потвърдена с подпис.
С оглед гореизложеното, на основание чл.30,ал.1 от АПК, във връзка с чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА и чл. 38, ал.1 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба рег.№ 2641/ 10.06.2011г., подадена от М.П.Г. срещу „БТК” АД за недопустима, оставя е без разглеждане и прекратява административното производство, образувано по нея.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София - град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 2641/ 10.06.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings