Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 2444/ 31.05.2011 г.

Решение по жалба вх. № 2444/ 31.05.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 2444/2011 г.
София, 10.01.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 14.12.2011 г. , на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № 2444/31.05.2011 г., подадена от Г.Й.Н. срещу „БТК” АД.
Г-н Г.Й.Н. сезира КЗЛД с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „БТК” АД („В.”) неправомерно и незаконосъобразно обработване на свързаните с него лични данни. Жалбоподателят сочи, че мобилният оператор злоупотребява с обработването на личните му данни. В жалбата се допълва, че на 19.04.2011 г. при извършена справка по отношение на размера на месечната сметка се установява, че от името на жалбоподателя е закупено под лизингова форма – мобилно устройство, като договорът, предвиждащ разсрочено плащане е сключен за една година. Г-н Г.Й.Н. твърди, че е депозирал жалба в офис на „БТК” АД с рег. №128/19.04.2011г. Посочва също така, че е подал заявление с рег. №137/30.04.2011г., с което изисква договора за закупуване на мобилното устройство, ведно с приложенията към него. Жалбоподателят обяснява, че „мобилния оператор е отговорен за кражба и злоупотреба с личните му данни” и по този повод търси съдействие и правна защита от Комисията.
В условията на принципа на служебното начало и във връзка с изясняване на обстоятелствата относно изложените в жалбата твърдения е извършена служебна справка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, който се поддържа от Комисията. Установено е, че „БТК” АД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е вписано като администратор на лични данни, регистрирано с идентификационен номер 14414 – като поддържа шест броя регистри.
С писмо с изх. № 2444/11/09.06.2011 г. на Председателя на КЗЛД от мобилния оператор е изискано становище по отношение на изложените в жалбата твърдения.
Същото е депозирано под рег. № 2444/11/22.06.2011 г. и в него „БТК” АД посочва, че г-н Г.Й.Н. се намира в действащи договорни отношения с телекомуникационната компания, съгласно договор № 640827638818032011-21611481 от 18.03.2011 г. Същият е абонат на мобилния оператор и е титуляр на мобилен телефонен номер ******* по тарифен план „В. UniCall XS”. Твърди се, че жалбоподателят е сключил договора за предоставяне на мобилни услуги като е закупил под лизингова форма телекомуникационно устройство и е подписал приемо-предавателен протокол за това.
Към становището са приложени заверено копие от договор за предоставяне на мобилни услуги № 640827638818032011-21611481/18.03.2011 г., сключен между г-н Г.Й.Н. и „БТК” АД, заверено копие от договор заявка „Форма 1А”, ведно с приложенията към него, както и заверено копие от приемо-предавателен протокол, копие от писмо – отговор, адресирано до жалбоподателя и пълномощно.
С писмо с изх. № 2444/11/08.07.2011 г. на Председателя на КЗЛД от жалбоподателя е изискана информация за това дали е сезирал органите на прокуратурата. Отговор не е депозиран до този момент.
Подадената жалба с вх. № 2444, депозирана в деловодството на Комисията на 31.05.2011 г. е процесуално допустима.
В условията на принципа на служебното начало КЗЛД съблюдава предписанията на чл.27, ал. 2 от АПК при анализа на предпоставките по отношение на допустимостта на предявените пред административния орган жалби и/или искания. Законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането с наличието на посочените в текста изисквания. Приложимостта на ЗЗЛД е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството на администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД. Това изискване е абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. С акта на подаване на процесната жалба, г-н Г.Й.Н. индивидуализира страните в производството пред административния орган и определя процесуалното им качество. „БТК” АД е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД и като такъв следва да обработва личните данни на гражданите, предоставени му във връзка с осъществяваната от него дейност, в съблюдаване на изискванията на чл. 2, ал. 2 от същия закон.
Жалбата съдържа всички законово изискуеми реквизити, определени в разпоредбата на чл. 30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), като същата е подадена от надлежна страна и при наличието на правен интерес. КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Законът посочва като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон. Въз основа на гореизложеното следва, че компетентен орган да разгледа и да се произнесе с решение по съществото на правния спор е КЗЛД.
По смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД и видно от приложените към административната преписка доказателства е налице обработване на личните данни на жалбоподателя. В жалбата, с която е сезирана Комисията е посочена датата на твърдяното нарушение – 19.04.2011 г. Въз основа на гореизложеното следва да се направи обоснован извод, че жалбата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
За откритото заседание на КЗЛД, проведено та 14.12.2011г., страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява и не се представлява, за БТК АД се явява юрисконсулт Б.И. с пълномощно по преписката.
Процесуалният представител на ответното дружество представя доказателства, от които се установява, че жалбоподателят е сигнализирал 09 РПУ-СДВР с жалба рег.№20934/2011г., касаеща злоупотреба с данните от личната му карта, вследствие на което без негово знание и съгласие е подписан договор за мобилни услуги.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания.
С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата, удостоверение от Столична дирекция на вътрешните работи 09 РПУ-СДВР, в което се сочи, че има образувано друго производство по същия повод, по което е образувано административно производство пред КЗЛД, следва че са налице предпоставките за спиране на производството. Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са преюдициални към образуваното пред Комисията административно производство и са от значение за постановяване на Решение от КЗЛД. Необходимо е и с оглед извършването на преценка дали администраторът на лични данни – БТК АД е извършил “обработване” по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД на свързаните с Г.Й.Н. лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба №2444/ 31.05.2011г., подадена от Г.Й.Н. срещу „БТК” АД, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 2444/ 31.05.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings