Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2011 г. » Становище на Комисията за защита на личните данни по искане с рег. №5481/ 11.11.2011 г. за издаване на разрешение от Комисията за защита на личните данни за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население”

Становище на Комисията за защита на личните данни по искане с рег. №5481/ 11.11.2011 г. за издаване на разрешение от Комисията за защита на личните данни за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население”

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
№ 5481/2011г.
гр. София, 08.12.2011г.

ОТНОСНО: Искане с рег.№ 5481/11.11.2011г. от г-н С.Б.А.– управител на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД за издаване на разрешение от Комисията за защита на личните данни на основание чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население” поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров и Валентин Енев, на редовно заседание, проведено на 01.12.2011 г. (Протокол № 48), разгледа искане с рег.№5481/11.11.2011г. от г-н С.Б.А.– управител на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД за издаване на разрешение на основание чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация, за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население” поддържана от Главна дирекция„Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
„ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД е дружество, което е създадено и функционира от 2009г. с основен предмет на дейност детективски услуги и корпоративна сигурност, включително оценяване на надеждността на потенциални клиенти, издирване и установяване на лица, вещи, факти и обстоятелства, извънсъдебно посредничество и медиация. Съгласно постъпилата информация, във връзка с дейността на дружеството са сключени договори с голям брой търговски дружества, сред които са големи лизингови компании на българския пазар: „Порше Лизинг БГ”, „БМ Лизинг” АД, „Файненшъл Консулт” ООД и др., както и големи компании от сферата на хранително-вкусовата промишленост: „Бони Холдинг” АД и „Интерцитрус” ООД. В областта на фирмената сигурност, „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД си партнира с детективски агенции, както в Република България, така и в Европа и е член на AATI („International Association of Theft Investigators”).
Във връзка с естеството на работа и по-специално с цел подобряване на всеобхватността и обективността при издаваните от дружеството анализи за икономическа надеждност, касаещи потенциални клиенти на партньорски организации и с цел по-добро изпълнение на договорните им взаимоотношения като цяло, „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД е депозирало молба с рег.№ АУ04-110/04.11.2011г. до главния директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), да му бъде разрешен достъп до Национална база данни „Население”. С писмо с изх.№ АУ04-110/07.11.2011г. Главният директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБе уведомил „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД, че в разпоредбата на чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация е посочен редът за предоставяне на данни от ЕСГРАОН на български юридически лица. В тази връзка, съгласно писмото от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, за да бъдат предоставени данни от ЕСГРАОН, следва „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД да отговаря на едно от следните условия:
1. Законово да е регламентирана възможността „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД да получи достъп до Национална база данни „Население” – законът следва да установява връзка между упражняването на определени правомощия и необходимостта от предоставяне, съответно ползване на данни от Национална база данни „Население”, за да бъдат упражнени тези правомощия.
2. Решение на Комисията за защита на личните данни, което изрично да позволява предоставяне на достъп до Национална база данни „Население” на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД.
Към молбата са приложени следните писмени доказателства, в подкрепа на изложените твърдения в искането: 1. Молба на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД с рег.№ АУ04-110/04.11.2011г. до главния директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 2. Писмо с изх.№ АУ04-110/07.11.2011г. от Главният директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБдо „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД; 3. Рамков договор за предоставяне на услуги, сключен с „Порше Лизинг БГ” ЕООД на 16.05.2010г.; 4. Договор за контрол на лизингови обекти, сключен с „Файненшъл Консулт” ООД на 04.04.2011г.; 5. Договор за посредничество при събиране на просрочени вземания, сключен с „Месокомбинат Ловеч” АД на 20.09.2010г.; 6. Договор за посредничество при събиране на просрочени вземания, сключен с „Интерцитрус” ООД, сключен на 07.12.2010г.; 7. Договор за контрол на лизингови обекти, сключен с „БМ Лизинг” АД на 19.10.2010г.
ПРАВЕН АНАЛИЗ:
При анализа на изложеното в искането, както и приложените към него документи, се установява следното:
„ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД е с ЕИК: 200767035, със седалище и адрес на управление: гр.София, Община Столична, Район „Лозенец”, ул. ”Кричим” № 14, вх.”Б” и предмет на дейност: информационни услуги в областта на фирмената сигурност и защита на фирмената тайна; издирване и установяване на лица, вещи, факти и обстоятелства; всякаква детективска дейност; извънсъдебно посредничество при събиране на вземания; както и всички други дейности, незабранени със закон.
„ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД  е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри към КЗЛД с идент. № 285320. Дружеството е заявило поддържането на два броя регистри: „Персонал” и „Клиенти”. Относим към предмета на искането е регистър „Клиенти”, в който са декларирани следните данни:
· Цел за обработване на лични данни: частно разследване и правни услуги;
· Нормативни основания: Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ГПК;
· Период на обработване:до окончателното извършване на услугата;
· Категория физически лица, за които ще се обработват данните: контрагенти (клиенти, доставчици и др.) и клиенти на клиенти;
· Категории лични данни, отнасящи се до физическите лица: относно физическа идентичност - име, паспортни данни, единен граждански номер, адрес и телефон; относно икономическа идентичност – имотно състояние и актове на съда за наложени възбрани/запори; относно семейна идентичност – семейно положение, родствени връзки.
· Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани: 1. Физически лица, за които се отнасят данните; 2. На лица в изпълнение на задача за защита на обществен интерес; 3. На лица, обработващи лични данни.
· Предлагано предоставяне на данни в други държави: не е заявено.
 Законът за гражданската регистрация урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. По смисъла на чл.1, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството му на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в Национална база данни „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е Националната база данни „Население”.
Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) e национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях.
Функциите на ЕСГРАОН са:
1. създаване и поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;
2. създаване и поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
3. създаване и поддържане на регистър на населението;
4. еталонодържател за уникалния административен идентификатор на физическите лица - ЕГН, и създаване и поддържане на регистъра на единните граждански номера;
5. създаване и поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България;
6. осигуряване на информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
 В чл. 106 от Закона за гражданската регистрация е регламентиран редът за предоставяне на данни от ЕСГРАОН, а именно:
1. На българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. На държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. На български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Обработването на лични данни съгласно законовата дефиниция в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Предоставянето от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на лични данни на физически лица, съдържащи се в Национална база данни „Население” представлява обработване на лични данни.
Във връзка с предмета на искането за предоставяне на данни от Национална база данни „Население” на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, които уреждат условията за законосъобразно обработване на лични данни.
Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
На основание изложеното, в конкретния случай, по отношение на администраторът на лични данни „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД, искащ достъп до Национална база данни „Население”, основание за допустимост на обработване на лични данни би могло да бъде чл.4, ал.1, т.7 - обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
Следва да се има предвид, че информация, съставляваща лични данни, с цел упражняване на законен интерес, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, може да бъде обработвана чрез предоставяне от Национална база „Население” чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, само след доказване на неговото наличие по законоустановения за това ред. Твърдението за наличие на законен интерес от страна на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД, не замества необходимостта от неговото доказване. Наличието на условие за допустимост на обработване на лични данни е в тежест на доказване от страна на администратора, искащ личните данни, в конкретната хипотеза - „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 10, ал.1, т. 4 от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ :
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да предостави информация, съдържаща конкретни лични данни за конкретни лица, по постъпили искания от страна на „ТРЕЙС ЕКСПЕРТ” ЕООД, а не достъп до Национална база данни „Население”, с цел упражняване на законен интерес на дружеството съгласно чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД, само след доказване на неговото наличие по законоустановения за това ред. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на Комисията за защита на личните данни по искане с рег. №5481/11.11.2011г. за издаване на разрешение от Комисията за защита на личните данни за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население”


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings