Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г. » Задължително предписание до „Столична компания за градски транспорт-София” ЕООД

Задължително предписание до „Столична компания за градски транспорт-София” ЕООД

 
  ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
„СТОЛИЧНА КОМПАНИЯ ЗА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-СОФИЯ” ЕООДv ГР. СОФИЯv БУЛ. “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 84
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), по повод постъпили сигнали с вх. № е- 781/30.09.2008 г. от А.В.Н. и вх. № е-843/22.10.2008 г. от Г.К.Г., и решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от редовно заседание, проведено на 19.11.2008 г., Комисията за защита на личните данни издава на “Столична компания за градски транспорт - София” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни съгласно чл. 3 от ЗЗЛД, следното задължително предписание:
1. Да бъдат изготвени две отделни бланки на заявления за издаване на електронна карта за пътуване в масовия градски транспорт в град София, едната - за преференциална електронна карта, другата - за гражданска електронна карта предвид факта, че се събират различен обем лични данни за издаването на двата вида карти.
2. По отношение на гражданската електронна карта, която не е персонифицирана, категориите: дата на раждане, адрес за кореспонденция и телефон, GSM, e- mail следва да се попълват само по желание от гражданите и това да бъде изрично отбелязано в бланката на заявлението за гражданска електронна карта.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в четиринадесетдневен срок след неговото получаване, като Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му.
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VІІІ от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова (п)

Красимир Димитров (п)
Валентин Енев (п)
Мария Матева (п)
Веселин Целков (п)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings