Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2011 г. » Становище на КЗЛД относно искане от комисар Б. Б. - зам. директор на ГДБОП

Становище на КЗЛД относно искане от комисар Б. Б. - зам. директор на ГДБОП

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № 2804/2011 г.
гр. София 02.08.2011г.

Относно: Искане, вх. № 2804/22.06.2011г., подадено от комисар Б. Б. - зам. директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 27.07.2011 г разгледа искане за становище с вх. № 2804/22.06.2011г. от зам. директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи.
В искането се сочи, че в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи е постъпил сигнал от М.Х.М., в който същия твърди, че в сайта Facebook.com е регистриран профил от негово име, с личните му данни и телефон, без негово знание и съгласие. М.Х.М. твърди, че по-горе описаното действие е довело до телефонен тормоз и нарушаване на личното му спокойствие и пространство. Същият не може да промени нищо по профила, тъй като не разполагал с парола и достъп до този профил и именно поради тази причина се е обърнал за съдействие и помощ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност". Като доказателство за твърдените в сигнала обстоятелства гражданинът М.Х.М. е посочил два линка - единият с направена регистрация във Фейсбук, вероятно на негово име, и втори линк, на който последният твърди, че е публикуван неговият телефонен номер. Приложена е и екранна разпечатка на страница във Фейсбук, с направена регистрация на М.М. (М.М.).
След постъпване на искането е извършена служебна проверка относно твърдените всигнала обстоятелства, от която е установено следното: На първият посочен от лицето линкhttp://bg-bg.facebook.coni/people/Martin-Manchev/100002447281146,седостъпваинформация за направена регистрация във Фейсбук на М.М., като на стената на профила няма данни за публикуван телефонен номер. Освен посочените две имена и нецензурното определение към тях, друга информация, която може да попадне в рамките на определението за лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД не е публикувана.
Относнопосочениявсигналавтори линк
http://www.facebook.com/pages/%D0%92%D1 %81 %D0%B8%D 1 %87%Р0%ВА%Р0%ВЕ-%Р 1 %85%Р 1 %83%D0%B 1 %Р0%В0%Р0%В2%Р0%ВЕ-%Р 1 %81 %Р0%В2%Р 1 %8 А%Р 1 %80%Р 1 %88%Р0%В2%Р0%В0-%Р0%В2-%Р0%94%Р0%98%Р0%92%Р0%90%Р0%9А%Р0%90/123400524357716, на който лицето твърди, че е публикуван телефонният му номер, то последният дава информация, че е направена регистрация във Фейсбук на кръчма „Д." с наименование „Всичко хубаво свършва в Д.". Единствената връзка, която може да се направи между двата посочени линка е, че М.М. е харесал въпросната страница, като е качил на стената препратка към http://izlugan.com/?go=signals&p=:prof:ile&signalld=2306
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до конкретно физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, тоест това са признаци, свързани с неговата физическа (имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон и др.), физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност. В конкретния случай има налице използване на данни, които могат да се приемат че съставляват информация от личен характер, а именно: две имена - М.М. с направена регистрация във Фейсбук, което става видно от посочения в сигнала линк - http://bg-bg.facebook.coni/people/Martin-Manchev/100002447281146, но информацията е в обем и вид. който не позволява да бъде направена еднозначна индивидуализация на физическото лице, като по този начин не е налице и възможност същото да бъде свързано с лицето М.Х.М., подал сигнала. Телефонният номер, които се твърди, че е публикуван и с който е извършен телефонен тормоз не е посочен изрично в сигнала. Тъй като отприложената към сигнала разпечатка, направена към дата 16.06.2011 г. на профил в социалната мрежа във Фейсбук – M. (М.М.), става видно, че е публикуван мобилен телефонен номер, а именно: „******* е telefona па glavnia..." on Всичко хубаво свършва в Д.в Wall" може да се приеме, че същият индиректно прави връзка с главния... и на кръчма „Д.". От предоставената информация може да се направи предположение, че лицето, което е подало сигнала - М.Х.М. се свързва с посоченият по-горе телефонен номер.
Относно твърдението за публикуването на телефонния номер на лицето М.Х.М. на посочения линк на профила във Фейсбук на кръчма „Д.", то при извършване на проверката, публикуван телефонен номер на посочената в сигнала интернет страница не се установява да е наличен към момента на изразяване на настоящото становище. В случай, че това е въпросният номер, за който последният твърди, че е неправомерно публикуван във въпросната страница във Фейсбук и чрез който е извършван телефонен тормоз и нарушаване на личното му спокойствие и пространство, то при извършената проверка е установено, че този мобилен телефонен номер е публикуван и на други страници в интернет с цел реклама на кръчма „Д." и възможност за контакт и резервации в нея, т.е. предполага се доброволният характер на неговото предоставяне, като информация, достъпна публично за широката общественост.
За да е налице неправомерно обработване на лични данни (в конкретния казус - две имена и мобилен телефонен номер), следва да са налице няколко условия, а именно: обработените данни да съставляват лични данни по смисъла на закона, т.е. данни, които по своето естество, вид и обем да водят или да могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице; действията по тяхното обработване да са извършени без да бъде на лице нито едно от визираните в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД условия за допустимост на обработването; действията по тяхното обработване да бъдат извършени при нарушаване на принципите за обработване на лични данни. В конкретния случай публикуваните данни в направената във Фейсбук регистрация - М.М. са в обем, който не позволява да бъде направена еднозначна идентификация на конкретното физическо лице, както и възможността последното да бъде припознато в лицето на М.Х.М. -подало сигнала, т.е. публикуваната информация от личен характер, а именно две имена -М.М., в конкретния казус не попада в определението за лични данни по смисъла на закона.
Тъй като посоченият мобилен телефонен номер ******* е публикуван на други страници в интернет с цел реклама на кръчма „Д." и възможност за контакт ирезервации, следва да се приеме, че е налице доброволен характер на неговото предоставяне.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
                                                 СТАНОВИЩЕ:
1. Лични данни, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Втази връзкаданните трябва самостоятелно или в своята съвкупност да водят до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице. В настоящият случай публикуваните данни в направената във Фейсбук регистрация М.М. са в обем, който не позволява да бъде направена еднозначна идентификация на конкретното физическо лице, както и възможността последното да бъде припознато в лицето на М.Х.М. - подало сигнала до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност". В настоящия случай не е налице предмет, по отношение на който да се упражни контрол за неправомерно обработване на лични данни, тъй като такива по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД няма.
2. Публикуването на мобилен телефонен номер ******** в интернет с цел реклама на кръчма „Д." и възможност за контакт и резервации в нея, предполага доброволният характер на неговото предоставяне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от комисар Б. Б. - зам. директор на ГДБОП


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings