Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2011 г. » Становище по искане с рег.№ 7654/10.06.2011г. на изпълнителния директор на „Х.-И.” АД относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН и от Картата на възстановената собственост към Общинските служби по земеделие

Становище по искане с рег.№ 7654/10.06.2011г. на изпълнителния директор на „Х.-И.” АД относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН и от Картата на възстановената собственост към Общинските служби по земеделие

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
№ 7654/2011г.
гр. София 09.08.2011г.
 
ОТНОСНО: Искане с рег.№ 7654/10.06.2011г. от г-н Д.Б. – изпълнителен директор на „Х.-И.” АД за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни, на основание чл.10, ал.1 т.4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), относно предоставяне на данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН)  и от Картата на възстановената собственост към Общинските служби по земеделие (Държавен фонд „Земеделие”) на „Х.-И.” АД
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 27.07.2011 г.(Протокол № 33), разгледа искане с рег. №7654/10.06.2011г. от г-н Д.Б. – изпълнителен директор на „Х.-И.” АД за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни, на основание чл.10, ал.1 т.4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), относно предоставяне на данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) и от Картата на възстановената собственост към Общинските служби по земеделие (Държавен фонд „Земеделие”) на „Х.-И.” АД.  Искането е подадено от изпълнителният директор на акционерното дружество – г-н Д.Б.,  от което става видно, че той може да представлява „Х.-И.” АД пред Комисията за защита на личните данни, във връзка с конкретното искане.
 „Х.-И.” АД сезира КЗЛД с настоящото искане, като отправя конкретни въпроси, в допълнение на предходно свое искане с рег. №7654/2010г., по което КЗЛД е изразила Становище №7654/23.12.2010г. (Протокол № 42). В искането е посочено, че „Х.-И.” АД е изпълнител по договор, сключен между „N.G.P.I.G.H.В.”, Република Австрия чрез „Н.Г.П.Б.” ЕООД, като дружеството е поело задължения, свързани с инвестиционния процес по създаване на проект на газопровода, но няма приложени доказателства. В тази връзка, се твърди, че в изпълнение на поетите задължения от страна на дружеството е необходимо установяване на контакт със собствениците на имотите по трасето на газопровода с информация за техните имена, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес. Изтъкнат е фактът, че без тези лични данни е невъзможно учредяването на ограничени вещни права върху недвижимите имоти по трасето на газопровода, респективно извършване на разпоредителни сделки, които ще се организират от „Н.Г.П.Б.” ЕООД.
Във връзка с предмета на искането, в молбата до КЗЛД са поставени следните въпроси за изразяване на становище :
1. На основание чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация, да бъде разрешен на „Х.-И.” АД достъп до лични данни от ЕСГРАОН на собствениците на имоти по трасето на газопровод „Н.”, а именно: единен граждански номер; постоянен и настоящ адрес. В тази връзка е отправена молба, достъпът да бъде нееднократен и да обхваща целият период до окончателното определяне на трасето на газопровода и до приключване на процеса по установяване на актуалните собственици на недвижими имоти и изповядване на сделките.
2. С оглед динамиката на разпоредителните сделки и честата смяна на титулярите на правото на собственост, да бъде разрешен на „Х.-И.” АД достъп до личните данни на собствениците на имоти по трасето на газопровод „Н.”, а именно: трите имена и единен граждански номер, които се съдържат в картите на възстановената собственост, поддържани от Министерството на земеделието и храните.
3. Във връзка с указанието, дадено в т.2 на Становище на КЗЛД №7654/2010г. за намиране на подходящ начин за уведомяване на физическите лица, чиито лични данни ще бъдат обработвани, дали е целесъобразно поставянето върху информационни табла в кметствата на съответните населени места: Списък на имотите, през които ще премине газопровод „Н.” и Уведомление до собствениците на тези имоти, че личните им данни по т. 1 и т. 2 ще бъдат обработвани от „Х.-И.” АД . 
 „Х.-И.” АД е акционерно дружество с ЕИК:000632345, със седалище и адрес на управление: гр.София, Община Столична, Район  „Красна поляна”, бул. ”Александър Стамболийски” № 205 и предмет на дейност: маркетинг, инженеринг, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, търговия със стоки, машини и материали, представителство и дистрибуторство на български и чужди фирми, управление на недвижими имоти, консултантски, лизингови и други услуги в страната и чужбина, дейност по кадастъра и извършване на геодезически измервания след придобиване на правоспособност.
„Х.-И.” АД е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри към КЗЛД с идент. № 157347. Дружеството е заявило поддържането на два броя регистри: „Персонал” и „Клиенти”. Относим към предмета на искането е регистър „Клиенти”, в който са декларирани следните данни:
· Цел за обработване на лични данни: идентификация на собствениците във връзка с предоставяне от тях на сервитутно право (право на преминаване) на газопровода или продажба на имот по трасето на газопровода;
· Нормативни основания: Договор с „Н.Г.П.” – Австрия, Закон за устройството на територията, Наредба за разработване на парцелни планове, Закон за енергетиката, Закон за кадастъра и имотния регистър;
· Период на обработване: До завършване на проекта;
· Категория физически лица, за които ще се обработват данните: собственици на земи по трасето на газопроводите;
· Категории лични данни, отнасящи се до физическите лица: име, единен граждански номер, адрес;
· Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани: 1. Физически лица, за които се отнасят данните; 2. На лица по силата на договор;
· Предлагано предоставяне на данни в други държави: Република Австрия.
Във връзка с отправеното искане до КЗЛД, с  писмо рег. №7654/24.06.2011г. Комисията за защита на личните данни е изискала становище от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно предоставяне на данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) на „Х.-И.” АД.
С писмо от 14.07.2011г. в Комисията е постъпило становището на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по поставения въпрос. Съгласно изложеното в него,  „Х.-И.” АД в качеството си на юридическо лице, попада в категорията на лицата по чл.106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация, съгласно който данни от ЕСГРАОН могат да бъдат предоставяни на български и чуждестранни юридически лица, въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни. Възможността от предоставянето на данни от ЕСГРАОН на „Х.-И.” АД трябва да бъде изрично законово регламентирана (законът да установява връзка между упражняването на определени правомощия и необходимостта от предоставяне, съответно ползване на данни от ЕСГРАОН, за да бъдат упражнени тези правомощия). Предвид факта, че дружеството не е цитирало в своето искане до КЗЛД наличие на законови основания или акт на съдебната власт за получаване на данни от НБД „Население”, „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да предостави достъп на всеки администратор на лични данни, изпълнил изискванията на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за защита на личните данни и при спазване разпоредбата на чл.106., ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация, т.е получил е разрешение от Комисията за защита на личните данни.
1.Относно достъп до данни от ЕСГРАОН на собственици на имоти по трасето на газопровод „Н.” : единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес:
По смисъла на чл.1, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството му на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. Тази норма се отнася, както за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, така и за лица, които не са български граждани, но към момента на настъпването на събитието се намират на територията на Република България.
Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) e национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях.
Функциите на ЕСГРАОН са:
1. създаване и поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;
2. създаване и поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
3. създаване и поддържане на регистър на населението;
4.. еталонодържател за уникалния административен идентификатор на физическите лица - ЕГН, и създаване и поддържане на регистъра на единните граждански номера;
5. създаване и поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България;
6. осигуряване на информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
В чл. 106 от Закона за гражданската регистрация е регламентиран редът за предоставяне на данни от ЕСГРАОН, а именно:
1. На българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. На държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. На български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Действията по отношение на данните, свързани с гражданската регистрация на физическите лица (вкл. в конкретния случай) представляват „Обработване на лични данни”, съгласно определението, посочено в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.Това е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
Във връзка с предмета на искането за предоставяне на данни от ЕСГРАОН на „Х.-И.” АД, следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, предвид обстоятелството, че става въпрос за обработване на лични данни.
Съгласно чл.4 от Закона за защита на личните данни, обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
На основание изложеното, в конкретния случай, по отношение на администраторът на лични данни „Х.-И.” АД – искащ определен обем информация от ЕСГРАОН, основание за допустимост на обработване на лични данни може да бъде – чл.4, ал.1, т.5 - обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес. Този извод е изложен и в мотивите на Становището на КЗЛД №7654/23.12.2010г. и се налага и по отношение на настоящото искане, поради обстоятелството, че с Решение № 616 от 14.07.2009г. на Министерския съвет, газопроводът „Н.”, в отсечката, която ще бъде изградена на територията на Република България е обявен за обект с национално значение. В допълнение, обществената значимост на проект „Н.” е свързана и с подписаното Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Румъния и Република Турция, ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Румъния и Република Турция относно проект „Н.” (обн. в ДВ бр.12 от 12.02.2010г.). Република България като страна по това Споразумение, трябва да създаде условия за изпълнение на поетите задължения по него. Във връзка с това, изпълнението на проект „Н.”, в което участва и „Х.-И.” АД, може да се приеме, че представлява изпълнение на задача, която е обществен интерес. Предвид това, при наличие на основанието за допустимост на обработване на лични данни по чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗЛД, необходимо е „Х.-И.” АД, да представи  пред администратора предоставящ лични данни (в конкретния казус - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството) надлежни доказателства с цел доказване на неговите договорни ангажименти по осъществяване на проект „Н.” и наличие на горепосоченото основание за допустимост.
2. Относно достъп до данни на собственици на имоти, по трасето на газопровод „Н.”, съдържащи се в картите за възстановената собственост: трите имена и единен граждански номер:
С Наредба № 49/05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост, се определят условията и редът за поддържане на картата на възстановената собственост за земеделските и горските територии и регистрите към нея. Съгласно чл.1, ал.2, картата на възстановената собственост обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници, картата на възстановимите стари реални граници на земеделските земи, създадени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд, създадени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Регистрите към картата на възстановената собственост обединяват данни за имотите и собствениците. На основание чл.12, ал.1, Общинската служба по земеделие и гори (Общинска служба по земеделие към настоящия момент) създава и поддържа следните регистри за служебно ползване: 1. регистър на имоти, който се отпечатва по възходящ ред на номерата на имотите по землища еднократно; 2. регистър на собствениците, който се отпечатва по азбучен ред на собствениците по землища еднократно; 3. регистър на промените за регистъра на имоти, който се отпечатва при необходимост за определен период от време; 4. регистър на промените за регистъра на собственици, който се отпечатва при необходимост за определен период от време. В глава осма от наредба е регламентиран редът за извършване на справки от картата на възстановената собственост и регистрите към нея. Съгласно разпоредбите на чл.50, всеки може да поиска справка за вписванията в регистрите за отделни имоти при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за класифицираната информация, като заявителят не може да изисква предоставянето на данни, предназначени за служебно ползване или представляващи друга защитена по закон информация. Справките са устни и писмени и се извършват от Общинската служба по земеделие и гори въз основа на молба, вписана в регистъра за справки. Удостоверение за определена партида или копие от партидата, отразяваща правното състояние на имота към момента на справката по наличните в регистъра данни, се издава само по писмена молба.
По смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни”  са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона. В тази връзка по отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработване на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл.4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни се допуска, когато е налице поне едно от дадените алтернативни условия за допустимост, цитирани изчерпателно по-горе. Преценката по отношение на това дали е налице законосъобразно обработване на личните данни е на администратора на лични данни (в конкретния случай-Общинските служби по земеделие към Държавен фонд „Земеделие”), който е в правомощията си да предоставя определен обем информация от Картата на възстановената собственост, при наличие на законово основание за това.
3. Относно задължението на „Х.-И.” АД за уведомяване на физическите лица, чиито данни ще обработва чрез поставяне върху информационни табла на кметствата на съответните населени места, списък на имотите, през които ще премине газопровод „Н.” и уведомяване на собствениците на тези имоти за обработването на техните лични данни:
Администраторът на лични данни „Х.-И.” АД е задължен на основание на чл.19, чл.20 и чл.21 от ЗЗЛД, да информира лицата, чиито данни ще обработва за: 1. Данните, които идентифицират администратора и неговия представител; 2. Целите на обработването на личните данни; 3. Получатели или категории получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; 4. Данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им; 5. Информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Няма пречка тази информация, както и списъкът на имотите, през които ще премине газопровод „Н.” да бъда поставяни на информационните табла на кметствата на съответните населени места.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал.1, т. 4 от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ :
1. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да предостави информация, съдържаща лични данни – единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес на собствениците на имотите по трасето на газопровод „Н.”, по постъпили искания от  страна на „Х.-И.” АД, а не достъп до ЕСГРАОН, при представяне на доказателства, относно поетите задължения за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес съгласно чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗЛД.
2. Общинските служби по земеделие в състава на Държавен фонд „Земеделие” към министъра на земеделието и храните могат да предоставят информация, съдържаща лични данни – трите имена и единен граждански номер на собствениците на имотите по трасето на газопровод „Н.”, по реда регламентиран в чл. 51 от Наредба № 49/05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост, при представяне на доказателства, относно поетите задължения за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес съгласно чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗЛД.
3. Няма пречка администраторът на лични данни „Х.-И.” АД да информира лицата чрез информационните табла на кметствата на съответните населени места, относно списъкът на имотите, през които ще премине газопровод „Н.”, както и относно: данните, които идентифицират администратора и неговия представител; целите на обработването на личните им данни; получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; задължителния или доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставянето им; правото на достъп и правото на заличаване, коригиране или блокиране на събраните данни, когато обработването не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, правото на възражение срещу обработването на личните им данни, при наличие на законово основание за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище по искане с рег.№ 7654/10.06.2011г. на изпълнителния директор на „Х.-И.” АД относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН и от Картата на възстановената собственост към Общинските служби по земеделие


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings