Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. № 8856/ 28.06.2010 г.

Решение по жалба вх. № 8856/ 28.06.2010 г.

РЕШЕНИЕ
 № 8856/2010 г.
гр. София, 30.12.2010 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 15.12.2010 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), постави на разглеждане по същество жалба с рег. № 8856/28.06.2010 г., подадена от Р.П.Р. от София срещу „Ч.Е.Б.” АД.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество.
Жалбоподателят Р.П.Р.- явява се лично.
За „Ч.Е.Б.” АД се явява юрисконсулт Л.Р.Й. с нотариално заверено пълномощно с рег. № 1814/16.08.2010 г.
Страните отхвърлят предоставената възможност за споразумение по чл. 20 от АПК.
Р.П.Р. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че правата му по ЗЗЛД са нарушени като личните му данни са използвани неправомерно от страна на И.К. и А.Д. в качеството им на членове на Управителния съвет на „Ч.Е.Б.” АД.
Жалбоподателят настоява да бъде изяснено по какъв начин горепосочените лица са се сдобили с личните му данни, които са били използвани за съставяне на пълномощно с рег. №1811/ 16.07.2008 г. от нотариус Н.Л., копие от което е приложено към жалбата.
Р.П.Р. твърди, че не е предоставял данните си на И.К. и А.Д. в качеството им на членове на Управителния съвет и на „Ч.Е.Б.” АД и няма сключени договори с тях.
Към жалбата се прилага копие от пълномощно с рег. № 1811/16.07.2008 г. на нотариус Н.Л., вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 536.
С Решение от 04.10.2010 г. (Протокол № 33) Комисията приема жалбата за допустима, конституира като ответна страна- администратор на лични данни „Ч.Е.Б.” АД, от което изисква становище по изложените от Р.П.Р. твърдения. От последния също си изисква информация относно момента и начина, по който се е сдобил с приложеното към жалбата пълномощно.
С писмо вх. № 8856/10/26.10.2010 г. жалбоподателят съобщава, че през месец юни 2010 г. при проверка в Службата по вписванията относно негов имот установява, че на базата на представеното пълномощно е извършена разпоредителна сделка без негово съгласие. За тази цел Р.П.Р. подава жалба до Районна прокуратура- гр. Б. и Обяснение по Заявителски материал № 184/21.07.2010 г. по описа на РУП- Б., копия от които се прилагат.
Видно от представните доказателства и становища по жалбата, личните данни на жалбоподателя се обработват от ответната страна, като основателността на обработването следва да се прецени с оглед условията, при които се извършва, доколко те са съобразени с разпоредбите на ЗЗЛД. След анализ на представените доказателства, от правна и фактическа страна се установява следното:
 „Ч.Е.Б.” АД е енергийно предприятие, което притежава индивидуална лицензия за разпределение на електрическата енергия. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2; чл. 88, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с глава Пета и др. от ЗЕ, дружеството е собственик на разпределителните мрежи и всички енергийни обекти и съоръжения от съответните разпределителни мрежи на обособена територия. Дружеството е законово задължено да бъде единствен хипотетичен приемател/собственик на всички новоизграждащи се енергийни обекти, като съгласно чл. 62 от ЗЕ, когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, енергийното предприятие трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху необходимата за изграждане на обекта земя. С оглед на законово дефинираните си правомощия дружеството извършва регулярно сделки относно придобиване на енергийни обекти и свързаните с тях сервитутни права.  Конкретният случай касае сключване на придобивно-разпоредителна сделка за съоръжения по присъединяване, във връзка с което са обработени личните данни на Р.П.Р.
Тъй като съгласно чл. 18 от ЗЗД сделката следва да се извърши под формата на нотариален акт, продавачът „Б.” ООД е длъжен да подготви набор от документи, сред които и съответните удостоверителни документи за собственост, включително и за поземления имот, предвид учредяване на сервитутни права по чл. 64 от ЗЕ. При анализ на документите се установява, че към момента на подготовката за извършване на сделката по придобиване на енергиен обект, ведно със следващите се сервитутни права по чл. 64 от ЗЕ „Б.” ООД е прехвърлил собствеността върху поземления имот в тежест, на който би трябвало да се учредят последните, на лицето Р.П.Р. (Нотариален акт № 143, том 3, рег. № 1037, дело № 588 от 2007 г. на Съдия по вписванията при РС- Б. – Е.М.). Справката е направена посредством електронния вариант на Имотния регистър- Служба по вписванията Б., откъдето е извлечена информация за жалбоподателя, нужна за изготвяне на пълномощно за извършване на сделката.
Съставянето на спорното пълномощно се явява елемент от фактическия състав относно деяние, за което жалбоподателят е сезирал Районна прокуратурата- гр. Б., и за което съобщава, че има постановление за образуване на досъдебно производство.
 ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява Наказателния кодекс (НК), а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Това следва и от разпоредба на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ (вкл. удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права), както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 308 от НК.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 1 , ал. 5 от ЗЗЛД, Комисията
 
РЕШИ :
Спира административното производство по жалба с рег. № 8856/28.06.2010 г. от Р.П.Р. от София срещу „ Ч.Е.Б.” АДдо произнасяне на Районна прокуратура- гр. Б. за образуване на досъдебно производство по случая.
Производството следва да се възобнови служебно или по искане на една от страните, в случай че разследващите органи установят, че няма данни за образуване на досъдебно производство.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
О.М. Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № 8856/28.06.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. № 8856/28.06.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings