Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. № 9353/ 02.09.2010 г.

Решение по жалба вх. № 9353/ 02.09.2010 г.

РЕШЕНИЕ
9353/2010 г.
гр. София, 30.12.2010 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 17.11.2010 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № 9353/02.09.2010 г. от М.А.и П.А. срещу Община П.- район „С.”.
Страните са редовно уведомени за разглеждането на жалбата по същество.
Община П.- район „С.”- не изпраща процесуален представител, не ангажира допълнителни доказателства за целите на административното производство по разглежданата жалба.
М.А.- явява се лично, представлява и съпругата си П.А..
Жалбоподателите М.А. и П.А. сезират КЗЛД с жалба 7908/25.05.2010 г., в която твърдят, че служителите в Община П.- район „С.” неправомерно са достъпвали до техните лични данни в регистър НБД „Население”. В тази връзка молят да бъде извършена проверка с цел установяване на лицата, които са имали достъп до тази информация в периода 12.04.2010 г. - 20.05.2010 г., както и правното основание на което е бил осъществен.
В условията на служебното начало с писмо № 7908/10/11.06.2010 г. от министъра на МРРБ с копие до гл. директор на ГД „ГРАО” при МРРБ е изискано становище по жалбата и изложените в нея твърдения.
С писмо вх. № 7908/10/05.07.2010 г. от страна на МРРБ се предоставя исканата информация, като се прилага и разпечатка от регистър НБД „Население”, от която са видни лицата, осъществили достъпа до данните на жалбоподателите, както и основанието на което е извършено. Информацията е предоставена и на сем. А.. В приложено становище на Община П.- район „С.” се твърди, че жалбоподателката и синът й имат съставени актове за раждане в нея, поради което във връзка с уточняване на месторождение и роднински връзки се наложило многократно извършване на справки. Сочи се, че се допускат и справки по телефона с оглед кратките срокове за приключване на възложените задачи.
С писмо вх. № 9515/10/14.09.2010 г. от ГД „ГРАО” предоставят идентична информация, като се подчертава, че извършените справки за жалбоподателите не са свързани с извършване на промяна в данните им.
Междувременно жалбоподателите депозират нова жалба с рег. № 8853/28.06.2010 г., която по късно оттеглят с молба рег. № 8853/10/04.08.2010 г.
На 02.08.2010 г. сем. А. депозират нова жалба до КЗЛД, с която след като са се запознали с писмените материали по жалбата, настояват за извършване на проверка на Община П.- район „С.”, при която да бъде извършен цялостен контрол на институцията по отношение на обработваните от нея лични данни, да бъдат събрани документи регламентиращи правомощията на служителите при работата им с лични данни, да се провери достъпа до техните лични данни последните 2 г., както и инструкцията по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД.
На същата дата М.А. депозира жалба с рег. № 9353/02.08.2010 г., в която твърди, че Община П.- район „С.” неправомерно е обработвала личните му данни, като сочи че служители на институцията неправомерно достъпвали неговите лични данни, позовавайки се на извлечение от регистър НБД „Население”.
На 02.08.2010 г. П.А. депозира жалба с рег. № 9352/02.08.2010 г., в която твърди, че Община П.- район „С.” неправомерно е обработвала личните й данни, като сочи че служители на институцията неправомерно достъпвали нейните лични данни, позовавайки се на извлечение от регистър НБД „Население”.
Лицата настояват за изясняване на случая и санкциониране на виновните лица.
В горепосочените жалби правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и по които е компетентен един и същ административен орган, поради което може да се започне и проведе едно производство.
С жалба рег. № 7908/25.05.2010 г. от М.А.и П.А. срещу Община П.- район „С.”, лицата отправят искане за събиране на информация относно лицата, осъществили достъп до личните им данни в НБД „Население” и налагане на санкции в случай на установени нарушения. По същество с искането си жалбоподателите упражняват правото си по чл. 26 от ЗЗЛД за достъп до обработваните за тях лични данни. Видно от събрания по жалбата доказателствен материал, исканата информация е предоставена на сем. А., поради което производството по нея следва да бъде прекратено.
С решение от 04.10.2010 г. (Протокол № 33)на основание чл. 32 от АПК Комисията обединява производството по жалби с рег. № № 7908/25.05.2010 г.; 7908/10/02.08.2010 г.; 8853/28.06.2010 г.; 9352/02.08.2010 г.; 9353/02.08.2010 г. под номер 9353/02.08.2010 г.;производството по искания с рег. № 7908/25.05.2010 г. и 7908/10/02.08.2010 г. прекратява на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК- поради липса на правен интерес, тъй като изложените искания са извън предмета на настоящото производство, но в тази връзка  ще бъдат предмет на контролна проверка от страна на КЗЛД;производството по искане с рег. №8853/ 28.06.2010 г. прекратява на основание чл. 56, ал. 1 от АПК- по искане на страните;
 На основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА жалба с нов рег. № 9353/02.08.2010 г. от М.А. и П.А. срещу Община П.- район „С.” е обявена за допустима.
 На основание чл. 38, ал. 2 от ПДКЗЛДНА от Община П.- район „С.” е изискано становище в 7-дн. срок по изложените в жалбата факти, както и необходимите писмени доказателства. С писмо вх. № 9352/10/01.11.2010 г. от страна на общината изразяват становище за неоснователност на жалбата като подчертават, че достъпването до данните на жалбоподателите от страна на служителите в администрацията е свързано с техните нормативно установени задължения да поддържат базата данни актуална.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема жалбата за неоснователна.
Жалбоподателите М.А. и П.А. сезират КЗЛД с жалби с твърдения, че служителите в Община П.- район „С.” неправомерно са достъпвали до техните лични данни в регистър НБД „Население”.  От изисканите в рамките на административното производство доказателства от страна на МРРБ, ГД „ГРАО” при МРРБ и Община П.- район „С.” се установява, че на 21.04.2010 г. данните на П.А. са достъпвани от служител на Столична община- Район „Л.”, а на 17.05.2010 г. данните и на двамата жалбоподатели са достъпвани от служител на Община П.- район „С.” в продължение на 5 минути. Достъпът до данните на П.А. от страна на служителите на Столична община- Район „Л.” е обоснован във връзка със сключен граждански брак и промяна на името, за което лицето подава декларация. Тъй като жалбоподателката и синът й имат издадени актове за раждане, съставени в Община П.- район „С.” и във връзка с промяната на данните се налага необходимостта за актуализирането им в базата данни където М.А. фигурира като съпруг на жалбоподателката и достъп е осъществен и до неговите данни.
Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях. Функциите на ЕСГРАОН са създаване и поддържане на регистри за гражданското състояние и регистри на населението, създаване и поддържане на автоматизирани информационни фондове въз основа на регистрите за населението. Тя функционира на национално, областно и общинско равнище.
Обработването на личните данни в ЕСГРАОН следва да се извършва в съответствие с основните принципи на обработване на личните данни, закрепени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД при хипотезите на чл. 4 , ал. 1 от ЗЗЛД. Един от основните принципи, на който трябва да бъде подчинено обработването на личните данни е този за тяхната точност и актуалност. Поддържането им в този вид е вменено като задължение на администратора на лични данни по силата на чл. 104 от ЗГР и в този случай изключва съгласието на физическото лице като необходимо условие за допустимост на обработване на личните му данни. В този смисъл следва да се отхвърлят като неоснователни възраженията на жалбоподателите относно обработване на личните им данни от страна на в Община П.- район „С.”. Още повече, че в чл. 5, т. 2 от ЗГР изрично предвижда, че при гражданската регистрация на физическите лица в Република България се получават, обработват, съхраняват и предоставят данни, които определят родствените връзки между лицата по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.
В жалбите си г-н и г-жа А. излагат становище, че от страна на Община П.- район „С.” не са предприети необходимите технически и организационни мерки от страна на администратора на лични данни срещу незаконосъобразно обработване на личните им данни, позовавайки се на становище от общината, в което се отбелязва, че „се допускат извършване на справки по телефона с оглед на спазване на кратките срокове на възложените задачи”. Така формулирана информацията относно организацията на работата на служителите в общината по отношение на действията им по обработване на лични данни навеждат жалбоподателите към съмнения относно степента на защита на личните данни, считайки че те се предоставят безконтролно на случайни лица по телефона. В случая се касае за контакт между отделни общински институции, необходим с оглед действията по поддържане на съответните регистри. Този извод се налага и от липсата на факти, доказващи по категоричен начин предоставяне на неконтролиран достъп до данните на жалбоподателите на трети лица и евентуално причинените с това действие вреди на лицата.
От друга страна, имайки предвид дадената в § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД дефиниция на понятието „обработване на лични данни” като „всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.”, се налага извода, че само по себе си действието дефинирано от жалбоподателите като “достъпване“ до личните данни не попада в обхвата на така дадената дефиниция, доколкото то не е кумулативно обвързано с някое от останалите изброени, за които няма категорични индикации в разглежданите жалби.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, Комисията:
 
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 9353/02.09.2010 г. от М.А.и П.А. срещу Община П.- район „С.”.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № 9353/ 02.09.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. № 9353/ 02.09.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings