Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. №10327/ 02.11.2010 г

Решение по жалба вх. №10327/ 02.11.2010 г

РЕШЕНИЕ
№ 10327/2010 г.
София,27.12.2010г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров, Валентин Енев и Мария Матева на редовно заседание, проведено на 16.12.2010г. г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. №10327/ 02.11.2010 г., подадена от С.Х.Б. срещу „Х.А.А.А.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Комисия за защита на личните данни е сезирана с жалба рег.№10327/ 02.11.2010г., подадена от С.Х.Б. за това, че на 03.10.2010г. му е отнет неправомерно от владение лек автомобил марка „Мерцедес”. Жалбоподателят сключил договор за лизинг за отнетия му автомобил с „Х.А.А.А.” ООД. В жалбата се твърди, че автомобилът е отнет от служители на фирма, с която лизингодателят имал взаимоотношения. В отнетия автомобил се намирали движими вещи и фирмени документи на жалбоподателя. В жалбата се излагат доводи за взаимоотношенията на жалбоподателят с ответната страна по повод сключения договор за лизинг и извършените нарушения на договора от страна на „Х.А.А.А.” ООД. Жалбоподателят твърди, че ответната страна неправомерно е предоставила свързаните с него лични данни без съгласието му на трето лице „Е.Е.”. Не е уточнено в жалбата, кои от личните данни на господин С.Х.Б. са предоставени на третото лице.
С.Х.Б. иска от Комисията да извърши проверка на изнесените от него факти и при установяване на извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, да наложи административно наказание на ответната страна.
Към жалбата са приложени следните документи: Договор за финансов лизинг №530101280, техническа спецификация към договора за финансов лизинг, приемо-предавателен протокол от 28.11.2008г., пълномощно от 17.11.2008г., договор за заместване на страна по договор от 17.11.2008г., оферта за автомобил, обезпечения към договора за финансов лизинг и ксеро копие на талона на автомобила.
В условията на служебното начало, залегнало в Административно процесуалния кодекс и на основание чл.36, ал.2 от същия закон е изискано становище от ответната страна в административното производство.
На 19.11.2010г. в деловодството на КЗЛД е постъпило становище от „Х.А.А.А.” ООД. В него се посочва, че дружеството е сключило с жалбоподателя договор за финансов лизинг. Сочи се, че в Общите договорни условия към договора за финансов лизинг е уговорено между страните, че лизингополучателят се съгласява, в рамките на обработването на личните му данни от страна на лизингодателя да ги съхранява и предава на трети лица в рамките на законовите задължения за придобиване на средствата по договора. Ответната страна е сключила договор със „С.Е.” ЕООД, за събиране на задължения по сключените договори като е уточнено, че фирмата изпълнител също е администратор на лични данни. „Х.А.А.А.” ООД навежда доводи, че обработването на личните данни на жалбоподателите е извършено при наличието на две от условията за допустимост на обработване на данните, т.2 и т.3 от чл.4 ЗЗЛД, поради което не е извършено нарушение на закона. Твърди се, че личните данни са използвани за точно определена и конкретна цел – договора за финансов лизинг.
Към становището по жалбата е представено копие от сключения с жалбоподателя договор за финансов лизинг, удостоверение на КЗЛД, за вписване в регистъра на администраторите на лични данни.
В допълнение на представените към административната преписка доказателства, ответната страна е приложила и договора сключен между нея и „С.Е.” ООД.
С молба от 02.12.2010г., депозирана по преписката, С.Х.Б. заявява, че оттегля подадената от него жалба срещу „Х.А.А.А.” ООД и моли Комисията да прекрати образуваното пред нея административно производство.
Комисия за защита на личните данни констатира, че молбата за оттегляне на жалбата, съдържа всички законово изискуеми се реквизити и с нея е изразена безусловната воля на С.Х.Б. за десезиране на Комисията.
Във връзка с изложеното и на основание чл.56, ал.1 от АПК, Комисията,
 
РЕШИ:
Прекратява административното производство, образувано по жалба с рег.№10327/02.11.2010г. от С.Х.Б. срещу „Х.А.А.А.” ООД
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховен административен съд на Република България.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. №10327/ 02.11.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. №10327/ 02.11.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings