Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. № 9962/ 04.10.2010 г.

Решение по жалба вх. № 9962/ 04.10.2010 г.

РЕШЕНИЕ
9962/2010г.
София, 13.12.2010г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Maрия Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 24.11.2010г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. №9962/ 04.10.2010г., подадена от Б.Д.И. срещу „К.Б.М.”ЕАД („Г.”).
Жалбоподателят уведомява, че са предоставени негови лични данни – имена и единен граждански номер, от „К.Б.М.”ЕАД на „С.Г.Г.”ООД.
Личните данни на господин Б.Д.И. са предоставени на финансовата агенция във връзка с негово задължение към мобилния оператор в размер на 86.83 лева.
Жалбоподателят сочи, че към момента окончателно е изплатил дълга си към „К.Б.М.”ЕАД, договора помежду им е едностранно прекратен, но въпреки това „С.Г.Г.”ООД го заплашват, че срещу него се води съдебна процедура.
Господин Б.Д.И. подчертава, че не е давал съгласие „К.Б.М.”ЕАД да предоставя личните му данни на „С.Г.Г.”ООД и не е бил уведомен за това от Оператора.
Kъм жалбата не са приложени допълнителни доказателства.
Жалбоподателят моли КЗЛД да му съдейства за разрешаване на описания случай и за защита на личните му данни като гражданин на Република България.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до КЗЛД.
Формата на искането за откриване на административно производство е определена в чл.29, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Писменото искане трябва да съдържа пълните имена и адреси на лицата, естество на искането, дата и подпис.
Според чл.29, ал.2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД, с писмо, по факса или по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, тоест при подаване по електронен път е нужно подателят да притежава електронен подпис.
Съгласно чл.14 от АПК административните производства се водят на български език и документите, предоставени на чужд език трябва да бъдат придружени с точен превод на български.
Получената по имейла жалба от господин Б.Д.И. не е написана на български език, не е подписана и не може да се установи от кого изхожда.
Изготвено е писмо изх.№ 9962 / 20.10.2010г. на Председателя на КЗЛД, в което на жалбоподателя е указано, че предвид нормата на чл.14 от АПК, в тридневен срок от получаване на настоящото съобщение, следва да депозира жалбата си на български език.
Той е уведомен, че жалбата му страда от порок и на основание чл.30, ал.2 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл.30, ал.1 от АПК, следва, в същия срок, да я потвърди със собственоръчен или електронен подпис.
На жалбоподателя е посочено, че при неизпълнение на дадените указания, в срок, на основание чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, образуваното административно производство ще бъде прекратено.
Писмото на Председателя на КЗЛД е изпратено по електронен път на жалбоподателя, на предоставения от него имейл – *******@abv.bg., на 21 oктомври 2010г. и срока за изправяне на нередовностите в жалбата е изтекъл на 25.10.2010г.
Към настоящия момент жалбата на господин Б.Д.И. не е потвърдена със собственоръчен или електронен подпис.
Съгласно чл.29, ал.1 от ПДКЗЛДНА, производствата пред КЗЛД започват по писмено или устно искане на физическо или юридическо лице или по инициатива на комисията.
Според ал.2 на чл.29 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на Комисията, с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
В чл.30 от ПДКЗЛДНА, изчерпателно, са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до КЗЛД.
Жалбата на господин Б.Д.И., получена по електронната поща, с вх. № 9962/ 04.10.2010г., не е подписана и не отговаря на изискванията на чл.14 от АПК, тъй като не е написана на български език.
Предвид гореизложеното, на основание чл.14 от АПК, във връзка с чл.30, ал.1 от АПК, във връзка с  чл. 38, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛД, и с чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба рег.№ 9962/04.10.2010г., подадена от Б.Д.И. срещу „К.Б.М.”ЕАД („Г.”) за нередовна, оставя я без разглеждане и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Върховен административен съд на Република България.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № 9962/ 04.10.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. № 9962/ 04.10.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings