Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. № 9945/ 04.10.2010 г.

Решение по жалба вх. № 9945/ 04.10.2010 г.

РЕШЕНИЕ
9945/2010г.
София, 13.12.2010г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Maрия Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 24.11.2010г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № 9945/04.10.2010г., подадена от Ю.Й.И. срещу Н.Т., билетопродавач в „Х.Б.” ООД, и „Х.Б.” ООД.
Жалбоподателят уведомява, че на 30 септември 2010г. при пътуване по маршрут № 7 в посока центъра на град П., билетопродавачката в автобус с рег. № РВ 2541, съгласно разпоредбите на „Х.Б.”ООД, проверява дали карта за пътуване № 01390 на името на Н.Б.Т. и на негово име като придружител, е истинска.
При проверката билетопродавачката иска личната карта на господин Ю.Й.И. – за проверка и съпоставка на данните от нея и тези, посочени в картата за пътуване, а жалбоподтеля иска тя да удостовери, че е служител на „Х.Б.”ООД, защото липсва легитимация на работното й облекло, както и разрешение за право на извършване на проверка на лични документи на нейно име, издадено по надлежния ред.
Жалбоподателят твърди, че при това му искане, билетопродавачката започва да го обижда, прави опит да го избута на тротоара през отворената врата на следващата спирка, нарича го измамник и го обвинява, че е закупил картата си от инвалида, на чието име е издадена, предупреждава го, че следващия път няма да бъде допуснат от нея да се качи в автобуса.
Билетопродавачката отказва категорично да се легитимира, а името й господин Ю.Й.И. научава от шофьора на автобуса и не знае доколко е вярно.
Жалбоподателят твърди, че въпросната билетопродавачка, с действията си, представлява опасност както за него, така и за останалите пътници и счита, че е уронила доброто му име пред останалите граждани в автобуса.
В разговори, проведени с техническите секретари на кмета и зам.кмета по транспорта на град П., жалбоподателят се информира, че не е издавана тяхна заповед за извършване на проверка на лични документи от билетопродавачите в „Х.Б.”ООД и че е обсъждано с ръководството на дружеството да се прекрати незаконната практика на проверки на личните документи на гражданите, ползващи неговите автобуси.
Kъм жалбата не са приложени допълнителни доказателства.
Жалбоподателят моли Комисията да разгледа жалбата му, да се произнесе относно правото на служителите на „Х.Б.”ООД да извършват проверка на лични данни и лични документи и да го информира за извършените проверки и взетите мерки.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до КЗЛД.
Формата на искането за откриване на административно производство е определена в чл.29, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Писменото искане трябва да съдържа пълните имена и адреси на лицата, естество на искането, дата и подпис.
Според чл.29, ал.2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД, с писмо, по факса или по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, тоест при подаване по електронен път, е нужно подателя да притежава електронен подпис.
Получената по имейла жалба от господин Ю.Й.И. не е подписана и не може да се установи от кого изхожда.
Изготвено е писмо изх. № 9945/10/18.10.2010г. на Председателя на КЗЛД, с което жалбоподателят е информиран, че жалбата му страда от порок и че на основание чл.30, ал.2 от ПДКЗЛДНА, във връзка с чл.30, ал.1 от АПК, следва да я потвърди, в тридневен срок от получаване на съобщението за това, със собственоръчен или електронен подпис.
На жалбоподателя е посочено, че при неизпълнение на дадените указания в срок, на основание чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, образуваното административно производство ще бъде прекратено.
Горното писмо, видно от приложената обратна разписка, е получено от господин Ю.Й.И. на 21.10.2010г. и срока за изправяне на нередовностите в жалбата е изтекъл на 25.10.2010г.
Към настоящия момент жалбата на господин Ю.Й.И. пред Комисията за защита на личните данни, не е потвърдена със собственоръчен или електронен подпис.
Съгласно чл.29, ал.1 от ПДКЗЛДНА, производствата пред КЗЛД започват по писмено или устно искане на физическо или юридическо лице или по инициатива на комисията.
Според ал.2 на чл.29 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на Комисията, с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
В чл.30 от ПДКЗЛДНА, изчерпателно, са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до КЗЛД.
Жалбата на господин Ю.Й.И., получена по електронната поща с вх.№ 9945/ 04.10.2010г., не е подписана със собственоръчен или електронен подпис.
Предвид гореизложеното, на основание чл.30, ал.1 от АПК, във връзка с  чл. 38, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛД, и с чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
        Обявява жалба рег.9945/04.10.2010г., подадена от Ю.Й.И. срещу Н.Т., билетопродавач в „Х.Б.”ООД, и Х.Б.”ООДза нередовна, оставя я без разглеждане и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Върховен административен съд на Република България. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № 9945/ 04.10.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. № 9945/ 04.10.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings