Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. №9863/ 28.09.2010 г.

Решение по жалба вх. №9863/ 28.09.2010 г.

РЕШЕНИЕ
№9863/2010г.
гр.София,11.12.2010г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков на закрито заседание, проведено на 17.11.2010 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба рег.№9863/28.09.2010г. от И.Х.У. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
На основание чл.25, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.38, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е образувано административно производство.
В КЗЛД е постъпила жалба от И.У., за това, че е абонат от 10 години на мобилния оператор, а през 2008г. е сключен договор на негово име без знанието му и съгласието му. Информацията за договора, господин И.У. е получил от фирма „Ф.Т.”. Жалбата е адресирана до „К.Б.М.” ЕАД с копие до Комисия за регулиране на съобщенията, КЗЛД и Комисия за защита на потребителите. Жалбата е депозирана по електронен път и не е подписана с електронен подпис. Към жалбата не са представени доказателства.
Изискано е от „К.Б.М.” ЕАД, становище по жалбата и представяне на сключения договор за предоставяне на мобилна услуга от 2008г.
На 03.11.2010г. в КЗЛД е депозирано становище на ответната страна, в което се сочи, че И.У. е страна по договор №30681872, сключен на 21.12.2008г. Уведомява се Комисията, че на подадената на 29.09.2010г от господин И.У. молба до дружеството е отговорено. Дружеството е указало на жалбоподателя, че при съмнения от негова страна за извършена злоупотреба с подписа му, както и доказването на евентуална измама е необходимо да се обърне към компетентните за това органи. Мобилният оператор заявява, че договорът е сключен съобразно вътрешните процедури на дружеството, във връзка с което го счита за надлежно и законосъобразно подписан. Не е от компетентността на „К.Б.М.” ЕАД, да проверява автентичността на положения подпис.
Жалбата е нередовна по следните съображения:
В чл.30 от ПДКЗЛДНА са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането оправено до Комисията за защита на личните данни. Формата на искането за откриване на административно производство е определена и в чл.29, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс. Писменото искане трябва да съдържа пълното име и адреса на лицето, от което изхожда, естеството на искането дата и подпис.
В условията на служебното начало, залегнало в чл.9 от АПК , на господин И.У. с писмо изх.№9863/11.10.2010г. на Председателя на КЗЛД е указано, че жалбата му, с която е сезирал Комисията не отговаря на нормативно установените реквизити в чл.30 от ПДКЗЛДНА, като е посочено, че жалбата не е подписана. На основание чл.36, ал.2 от АПК е изискано да представи допълнителна информация, дали има произнасяне по жалбата му от страна на мобилния оператор, Комисия за регулиране на съобщенията и Комисия за защита на потребителите.
Видно от известие за доставка /обратна разписка/ писмото с указанията е получено на 21.10.2010г. Преклузивният срок за изпълнението им е изтекъл на 25.10.2010г. В законово определения срок, нередностите на жалбата не са отстранени, поради което на основание чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, административното производство следва да се прекрати.
С оглед на изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Комисията,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба рег. №9863/28.09.2010г. от И.Х.У. срещу „К.Б.М.” ЕАД, като нередовна и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на заинтересованата страна по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховен административен съд на Република България.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. №9863/ 28.09.2010г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. №9863/ 28.09.2010г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings