Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. № 9410/ 06.08.2010 г.

Решение по жалба вх. № 9410/ 06.08.2010 г.

РЕШЕНИЕ
№ 9410/2010 г.
София,11.12.2010г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 24.11.2010г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. №9410/06.08.2010г. подадена от Г.В.С. срещу община В.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 03.11.2010 г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирана община В., а като заинтересовани лица Общински съвет В. и „Л.Б.” ЕООД.
Г.В.С. в жалбата си излага твърдения, за това че след извършена от него справка на интернет е установил, че единият му граждански номер е публикуван в интернет адрес: www.*****, за което не е давал съгласието си.
Господин Г.В.С. иска от Комисията да извърши проверка, относно изнесеното в жалбата твърдение и след установяване на извършено административно нарушение по ЗЗЛД, да санкционира виновните лица, за извършеното нарушение.
Към жалбата не са представени доказателства.
На основание чл.36, ал.2 от Административно процесуалния кодекс е изискано становище от Общински съвет В., община В. и „Л.Б.” ЕООД.
На 30.09.2010г. е депозирано писмо от Общински съвет /ОбС/ В., с което уведомява Комисията, че страница www.******* не е собственост и не се администрира от общинския съвет, поради което ОбС В. не носи отговорност за публикуваната информация в страницата. Към становището е приложено писмо №ОС10-94-Г/6/09.07.2010г. на ОбС В. до жалбоподателя, с което е уведомен, че практиката на ОбС В. е съобразена с изискванията на ЗЗЛД и че следва да се обърне към фирмата, която администрира сайта, в който са публикувани личните му данни.
На 04.10.2010г. е постъпило писмено становище от „Л.Б.” ЕООД, с което се уточнява, че електронното издание В.К.” е електронна медия, която има задача да отразява дейността на местната власт във В. В част от рубриките на електронното издание се публикуват официалните протоколи от сесиите на общински съвет В., на временните и постоянни комисии, пресконференции и др. Източника на информацията, която е публикувана е взета от официалния сайт на община В. – www.******. Протоколите от сесиите на ОбС В. се копират във вид, в който те са качени на официалната страница на общината и съдържанието им не се променя, с оглед обстоятелството, че представляват официални документи и промяната на съдържанието им може да се третира като нарушение. Дружеството заявява пред КЗЛД, че ще бъдат направени проверки на архива на електронното издание и ще бъдат премахнати всички лични данни, независимо от обстоятелството, че ще бъде променено официалното съдържание на протоколите. „Л.Б.” ЕООД информира КЗЛД, че следва да се обърне внимание на компетентните лица в община В., за да бъдат взети мерки от тяхна страна за защита на личните данни, които се съдържат в протоколите на ОбС В..
На 13.10.2010г. Община В. е изразила становището си по жалбата, като е уточнила, че протокол №53/25.04.2007г. на ОбС В. е публикуван на официалната интернет страница на общината на 14.05.2007г. по искане на Председателя на съвета и архивиран (снет) от сайта на 14.11.2007г. Към становището е приложено писмо от 09.05.2007г. на Председателя на ОбС В., извлечение от хостинг сървъра от 14.05. и 14.11.2007г., заповед №4367/21.12.2007г. на кмета на община В., Инструкция за прилагане на Наредба №1 от 07.02.2007г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, процедура за използване на информационните ресурси на общината, вътрешна справка на дирекция ФСД и заверено копие от платежно нареждане.
На откритото заседание, проведено на 24.11.2010г., страните са редовно и своевременно уведомени по реда на АПК. Жалбоподателят се явяват лично. Ответната и заинтересованата страна не се явяват и не се представляват.
Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните съображения:
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните. В конкретния случай, жалбоподателят твърди, че е не е давал съгласието си, данните му да бъдат разпространени чрез публикуването им в интернет.
Формално погледнато свързаните с жалбоподателя лични данни са обработени от община В. при наличие на условието, визирано в чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, а именно нормативно установено задължение на администратора на лични данни. Съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.69, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – В., неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ се вменява в задължение на кмета на общината да разгласи актовете на общинския съвет на населението чрез средствата за масово осведомяване, интернет страницата на общината или по друг подходящ начин. В текста от Правилника е конкретизирано, че се довеждат до знанието на населението «решенията и подробните протоколи от заседанията на общинския съвет». При тълкуване на разпоредбата може да се направи извода, че кмета на общината е задължен да публикува протокола в пълният му вид, без да прави заличавания.
С решение №4874-4 на ОбС В., взето на заседание, проведено на 25.04.2007г.на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет – В. № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – В. е отпуснал еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в приложение към решението. В приложения списък към решението на лицата, на които се отпускат финансова помощ под №142 са публикувани трите имена, единият граждански номер, адреса на жалбоподателя, номера и датата на молбата му за отпускане на финансова помощ, информация, че лицето е сирак от дом „К.Н.” – В., че е ученик в 12 клас в СОУ за деца с нарушено зрение и обстоятелството, че на жалбоподателят му предстои абитуриентски бал и напускане на дома.
При извършена служебна справка в сайта www.******, към момента на подаване на жалбата се установи, че решението на общинският съвет съдържа цитираната информация за жалбоподателя, а към 27.10.2010г. е заличен само единният граждански номер на Г.В.С..
В представените към административната преписка процедури „Използване на информационните ресурси на община В.”, които са неразделна част от „Инструкция за прилагане на Наредба №1 от 07 февруари 2007г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни” в раздел 8 Описание на процедура – Общи правила за публикуване на информация на сайта на община В. е предвидено, че „информацията се публикува без допълнителна редакция, така както е подадена”.
Официалният сайт на общината е общодостъпен и всеки може да разглежда и копира публикуваната там информация. При преценката на основателността на жалбата следва да се намери баланса между защитата на неприкосновеността и правото на личен живот на физическите лица, изразяващо се в защитата на свързаните с тях лични данни от неправомерно разпространяване и нормативно установеното задължение на общините да сведат до знанието на населението актовете на общинските съвети. В конкретния случай обработения обем от лични данни на Г.В.С. е в размер по-голям от необходимото.
Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от населението на общината. Съгласно Конституцията на Република България, гражданите имат право да участват в управлението на общината, както чрез избирането на органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. При осъществяване на конституционното си право на управление, гражданите следва да са информирани своевременно за действията и актовете на избраните от тях органи на управление. Контролът върху актовете, който осъществява обществеността се изразява в правната възможност, предвидена в чл.45 от ЗМСМА, същите да бъдат оспорени по административен или съдебен ред. Целта на законодателят с разпоредбата на чл.22, ал.2 от ЗМСМА е да се обезпечи информираността на обществото, по отношение на актовете на общинските съвети и по този начин да се гарантира правото на контрол върху тях.
От друга страна, целта на ЗЗЛД е да гарантира неприкосновеността на личността и личен живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните. В актовете на органите на местното самоуправление могат да се съдържат лични данни и с информиране на обществеността се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Към административната преписка се събраха доказателства, неоспорени от страните, от които се установи, че „Л.Б.” ЕООД е копирало протокол №53/25.04.2007г. на ОбС В. от официалния сайт на община В. във вида и обема, в който е бил публикуван. Целта на копирането на протокола и публикуването му в електронното издание „В.К.” е да се информира обществеността за дейността на местната власт. Целта на обработването на личните данни на жалбоподателя от дружеството е различна от целта на общината, за която са събрани данните, а именно индивидуализиране на лицето, на което по решение на общински съвет е отпусната финансова помощ. Във връзка с изложеното КЗЛД приема, че в конкретния случай, „Л.Б.” ЕООД е обработващ лични данни, по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД.
Комисията възприема, че при колизията на правото на неприкосновеност на личността от една страна, и правото на информираност на обществеността, с оглед на осъществяване на дадените й със закон правомощия, от друга, следва да се намери разумен баланс, при който да не бъде накърнено, нито едно от тези права. Със заличаване на част от личните данни на физическите лица, които се съдържат в актовете на общинските съвети при публикуване им в интернет страницата на общините би се гарантирала защитата на правото на личен живот от неправомерно разпространяване на данните. С действието по заличаване на част от данните би се гарантирал в по-голяма степен и принципа, залегнал в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД - пропорционалност на данните спрямо целите, за които се обработват. Заличаването на личните данни, трябва да бъде в такава степен и обем, че съдържанието на решението да остане ясно и разбираемо. С промяната на съдържанието на протоколите на общинския съвет, които ще се публикуват в интернет, изразяваща се в заличаване на част от съдържащите се в тях лични данни няма да бъде нарушено правото на гражданите да бъдат информирани за действията на органите на управление. Този извод следва от предвидената в чл.22, ал.3 от ЗМСМА правната възможност, желаещите граждани да имат достъп до пълното съдържанието на актовете чрез четенето им на място в рамките на работното време на общината, а така също и да получават копие от тях.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е основателна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.39, ал.2 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация,
                                        
РЕШИ:
            1.Уважава жалба с рег. №9410/06.08.2010г. подадена от Г.В.С. срещу община В.
2. На основание чл.10, ал.1, т.5 от ЗЗЛД, издава задължително предписание на Общински съвет В., в качеството му на орган на местно самоуправление във връзка с чл.24, ал.2 от ЗМСМА, да създаде правила относно задължението на кмета на общината, регламентирано в чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.69, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - В., неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за публикуване на протоколите на общинския съвет и взетите решения на интернет страницата на общината. С правилата да се уредят правомощията на кмета на общината да заличава личните данни на физическите лица, съдържащи се в актовете на общинския съвет в протокола, който се публикува на интернет страницата на общината.
3. На основание чл.10, ал.1, т.5 от ЗЗЛД, издава задължително предписание на кмета на община В., да предприеме необходимите действия за актуализация на „Инструкцията за прилагане на Наредба №1 от 07 февруари 2007г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни” от 03.03.2008г. и процедури „Използване на информационните ресурси на община В.”, неразделна част от Инструкцията в съответствие със задължителното предписание по т.2 от настоящето решение в частта, в която е регламентирано, че публикуваната информация на официалната интернет страница на общината не подлежи на допълнителна редакция, като се съобрази и с правилата на ОбС В., която ще бъде приета и във връзка с даденото от КЗЛД задължително предписание.
            Задължителните предписания следва да бъдат изпълнени в едномесечен срок след получаването им, като Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението им.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховния административен съд на Република България.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. №9410/ 06.08.2010г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. №9410/ 06.08.2010г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings