Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. № 8808/ 24.06.2010 г.

Решение по жалба вх. № 8808/ 24.06.2010 г.

РЕШЕНИЕ
№ 8808/2010 г.
гр. София,11.12.2010 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 17.11.2010 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по същество жалба с рег. № 8808/24.06.2010 г. от общински съветници при община Я. Н.Г. и Х.Х. срещу Общински съвет- Я. и Районен съд- Я.
Страните са редовно уведомени за разглеждането на жалбата по същество.
Н.Г.- явява се лично и с пълномощник- Ф.Д.-П.
Х.Х., Общински съвет- Я. и Районен съд- Я.- не се представляват, не ангажират допълнителни доказателства за целите на административното производство по разглежданата жалба.
Н.Г. и Х.Х. сезират КЗЛД с жалба, в която твърдят, че личните им данни се обработват неправомерно от страна на председателя на Общински съвет- Я. и председателя на Районен съд- Я., като за целта излагат следните факти:
На 11 юни 2010 г. от електронните медии в Я. жалбоподателите научават, че председателят на Общинския съвет Г.М. е поискал справки за съдимост за всички 37 съветници и председателят на Районния съд му е предоставил достъп до исканата информация.
В жалбата се посочва, че до този момент общинските съветници не са видели тези справки, но информацията е предоставена на медиите официално от пресцентъра на общината, което жалбоподателите считат за нарушение на техните права.
Жалбоподателите считат, че изнасянето на подобна информация е незаконосъобразно, за което навеждат мотиви, както и че представлява тенденциозно действие, с което се цели тяхното злепоставяне.
Жалбоподателите настояват за налагане на санкции на председателя на Общински съвет- Я. и председателя на Районен съд- Я.
В условията на служебното начало от страните са изискани становища, доказателства и пояснения, свързани с изясняване на фактическата и правна страна на жалбата.
Страните предоставят исканата информация в рамките на предоставените им срокове.
С Решение от 04.10.2010 г. (Протокол № 33) Комисията обявява жалбата за допустима.
С писмо вх. № 8808/10/01.11.2010 г. от страна на Я.-ски районен съд се изразява становище за неоснователност на жалбата, като се сочи, че предоставената на Председателя на ОбС-Я. информация относно съдебния статус на жалбоподателите е извършено с оглед установяване на обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
С писмо вх. № 8808/10/15.07.2010 г. Председателят на ОбС-Я. изразява становище за неоснователност на жалбата, като се позовава правомощията си по чл. 25, т. 6 от ЗМСМА.
От страна на жалбоподателя Н.Г. се представя аудиозапис с изявление на Г.М. пред журналисти, в което коментира действията си относно обжалване решение на ОИК- Я. по повод нейно решение за отказ за вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Н.Г.
В устните си изложения пред комисията, видно от Протокол № 39/17.11.2010 г., жалбоподателят и процесуалният му представител конкретизират изложените в жалбата си твърдения за нарушения на ЗЗЛД, като сочат че претенциите им касаят нарушаване на техните права с оглед на считаното от тях за неправомерно предоставяне на лични данни от страна на Районен съд- Я. на Председателя на ОбС- Я. В устната защита пред Комисията Д.-П. сочи, че липсва нормативно основание, което да овластява трети лица да изискват от съда справка за съдимост. Последната счита, че подобна справка има право да изиска Общинската избирателна комисия по време на избори.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че жалбата е основателна.
Правомерността на обработването на лични данни на физическите лица следва да бъде обвързана с една от предвидените в чл. 4 от ЗЗЛД предпоставки за допустимостта на обработването на лични данни, при спазването на принципите за това, указани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Видно от представените в рамките на административното производство доказателства с писмо изх. № 08/0180 от 02.06.2010 г. Председателят на ОбС- Я., позовавайки се на разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 и т. 11 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3 от ЗСВ, изисква от Районен съд- гр. Я. справка за всички общински съветници. Тъй като чл. 30 ал. 5 от ЗМСМА изисква обстоятелствата, във връзка с които се прекратяват предсрочно пълномощията на общински съветник, да се установяват с документи издадени от държавни органи, не следва, че предоставянето на справка на Председателя на ОбС-Я. относно съдебния статус на жалбоподателите е действие по обработване на лични данни, извършено законосъобразно, в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД.
Следва да се има предвид, че нормативните основания за предоставяне на справка за съдимост на трети лица са посочени в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата по съдимост (наричана за краткост Наредбата). Чл. 33, ал. 5 от нея гласи, че “ Справка за съдимост се издава за служебна цел на:
1. съд, прокуратура и разследващи органи;
2. органите по § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация;
3. учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават такива сведения;“ , а сред визираните в § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация органи не фигурират органите на местно самоуправление.
Комисията счита за ирелевантно позоваването на чл. 5, ал. 3 от ЗСВ, съгласно който органите на съдебната власт осъществяват взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт за всестранна и пълна защита правата на гражданите и юридическите лица и реализиране на наказателната политика на държавата. Тази норма прокламира взаимодействието като основен принцип в работата на държавните органи, и не е свързан с регламентирането на техни конкретни правомощия и реда за тяхното упражняване. В конкретния случай в Наредбата законодателят изрично е уредил лицата, които имат право служебно да изискват справки за съдимост.
Съгласно чл. 18 от ЗМСМА, общинският съвет е орган на местно самоуправление, а в чл. 25 са уредени правомощията на неговия председател. Позоваването на т. 6 от последния, относно неговата представителна власт, следва да се обвърже с дейността на общинския съвет. В случая не се установяват данни, които да индицират инициатива на Общински съвет- Я. относно действия, предприети във връзка с изясняване на съдебното минало на жалбоподателите.
В чл. 27, ал. 1, т. 13 от Закона за местните избори се сочи, че общинската избирателна комисия е органът, в чийто правомощия е предсрочното прекратяване на мандата на общинските съветници, след като се установи, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 4 или чл. 4 а от същия. В конкретния случай законодателят не е изрично посочил лицата, които имат право да сезират компетентните органи в случай на установяване на престъпни обстоятелства от съдебното минало на общинските съветници. Но с оглед на така посочените правомощия на общинската избирателна комисия следва, че тя ще бъде компетентния орган, който при наличието на данни е длъжен да предприеме необходимите действия и служебно да изиска справка за съдимостта на съответните лица- общински съветници.
Относно исканията за изследване на целите и мотивите на председателя на ОбС- Я. за изискване на справка за съдимост за общинските съветници и изложените доводи за тенденциозност с цел злепоставяне, Комисията оставя без разглеждане, тъй като не касае предмета на жалбата и е извън нейните правомощия.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
Уважава жалба с рег. № 8808/24.06.2010 г. от общински съветници при община Я. Н.Г. и Х.Х. срещу Общински съвет- Я. и Районен съд- Я.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни издава следното задължително предписание:
1.    Указва на Председателя на Общински съвет- гр. Я. да обработва лични данни на общинските съветници в съответствие с реда, предвиден в ЗЗЛД и действащото в РБългария законодателство.
1      Указва на Районен съд- гр. Я. да не допуска предоставяне на лични данни без наличие на законови основания за това и в нарушение на реда, предвиден в ЗЗЛД и действащото в РБългария законодателство.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № 8808/ 24.06.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. № 8808/ 24.06.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings