Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2009 г. » Решение по жалба с вх. № Ж - 57/10.07.2009 г.

Решение по жалба с вх. № Ж - 57/10.07.2009 г.

 
РЕШЕНИЕ
№ 57/ 21.10.2009 г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 21.10.2009 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж-57/10.07.2009 г. подадена от Ж.Г.Т. срещу „БТК” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за защита на личните данни за нарушения на техните права по Закона за защита на личните данни. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес. В жалбата е посочено, че неправомерното обработване на данните на оспорващата, се изразява в съобщаване на номера на домашния й телефон на магазини 2bе, въпреки нейното несъгласие, той да участва в телефонния указател на “БТК“АД.
С решение на Комисията за защита на личните данни, взето на заседание, проведено на 16.09.2009 г. е прието, че жалбата е процесуално допустима.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която се преценява допустимостта на жалбата. В конкретния случай, Комисията приема, че жалбата е насочена срещу „БТК” АД, което е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗЗЛД. Един от заявените регистри, които води дружеството е с наименование „Клиентски данни – фиксирани услуги”.
Жалбоподателката сезира Комисията с оплакване, че на 10.05.2009 г. на стационарния й телефон е получила обаждане, с което я уведомяват, че като редовен клиент на БТК получава подарък, който ще получи от магазин Техномаркет. На въпроса на оспорващата, в какво се състои подаръка й е обяснено, че същият представлява безжичен модем и към него има SIM карта.
На 11.05.2009 г., жалбоподателката отишла в Техномаркет на щанд 2be, за да получи подаръка, при което й е поискана личната карта, за да бъдат въведен данните й в системата.
В жалбата е посочено още, че госпожа Т. е изразила несъгласието си телефонния й номер към БТК АД да бъде включен в телефонния указател и същият да не бъде съобщаван при запитване. Оспорващата не желае да ползва услугите на Вивател и счита, че БТК АД е предоставил телефонният й номер на свои дистрибутори и конкурентни оператори.
Жалбата е насочена срещу действията от страна на БТК АД, с които са предоставени личните данни на оспорващата на магазини 2be и Вивател, въпреки нейното несъгласие за предоставянето на тази информация.
Жалбата, с която е сезирана КЗЛД е адресирана и до ръководството на БТК, ръководството на Вивател, до Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите.
Към жалбата са приложени като доказателства договор заявка за тарифен план Хармония 1Б; договор заявка за тарифен план Хармония 1А; фискален бон от 11.05.2009 г. за сума от 15 лв.; фактура и четири броя извлечения по услуги.
С писмо изх.№ И - 2578/22.07.2009 г. на председателя на Комисията за защита на личните данни, на основание чл.36, ал.2 от АПК е изискано становище от БТК АД по жалбата.
На 10.08.2009г. в Комисията е депозирано становище от „БТК” АД, като се изразява мнение, че жалбата е неоснователна и при подписване на действащия договор за пакет Хармония между жалбоподателката и „БТК” АД са спазени всички действащи нормативни актове, включително разпоредбите, регламентиращи защитата на личните данни.
Изложено е, че госпожа Тонева има действащ договор за фиксирани телефонни услуги и услугата ADSL и има сключен договор на 11.05.2009 г. за предоставяне на мобилни услуги с БТК АД за срок от 12 месеца за тарифен план Хармония. С подписване на договора от 11.05.2009 г. за пакет Хармония е прекратено действието на договора за услугата ADSL. При посещение на офиса на дистрибутора на БТК АД, оспорващата е помолена да представи копие от личната си карта, за да се установи самоличността й, и БТК АД не е предоставяло тези данни на служителите на дистрибутора. В подкрепа на това си твърдение БТК излага довода, че след като дистрибуторът е изискал документа за самоличност на госпожа Т., за да запише данните й в информационната система доказва факта, че БТК не е предоставило данните. В становището се твърди още, че обработване от страна на БТК АД на личните данни на жалбоподателката е при наличието на съгласие от нейна страна, както и, че не са предоставяни данните на абонати, които са отказали изцяло или частично вписване на личните им данни в телефония указател или в справочни услуги.
В „БТК” АД е депозирана жалба от оспорващата /същата, с която е сезирана КЗЛД/. За резултатите от проверката, направена по повод жалбата Ж.Т. е писмено уведомена.
Ответното дружество моли Комисията да остави жалбата без уважение и да постанови решение, с което да се приеме, че дружеството правомерно обработва личните данни на жалбоподателката. Към становището са приложени доказателства.
С оглед факта, че жалбата е отправена, освен до КЗЛД, и до Комисия за защита на потребителите и Комисия за регулиране на съобщенията, са изпратени писма до двата органа със запитване дали има пред тях образувано административно производство по повод жалбата на Ж.Т. От получените от тях отговори се установява, че няма образувани пред тях административни производства. На това основание КЗЛД приема, че не са налице предпоставките на чл.54, ал.1, т.5 от АПК, за спиране на образуваното административно производство.
Жалбата е насрочена за разглеждане по същество на открито заседание на 7 октомври 2009 г.
За датата на насроченото открито заседание страните са надлежно и своевременно уведомени. На заседанието страните не се явяват и не се представляват. В деня на заседанието е постъпило уведомление от жалбоподателката, с което уведомява Комисията, че е сезирала районна прокуратура и икономическа полиция гр. В. за извършените злоупотреби на „Вивател”. Моли Комисията служебно да събере доказателства, които да установят по какъв начин магазини 2be са получили списъците с номерата на фиксираните абонати на „БТК” АД, на които да позвънят с цел маркетингова политика за предлагане на интернет услуги. Към уведомлението е приложено копие от жалба до районна прокуратура гр. В.
Във връзка с направеното искане от оспорващата за събиране на допълнителни доказателства и с оглед конституиране като заинтересована страна - „Кимимпекс търговия и лизинг” ЕООД, откритото заседание за разглеждане на жалбата по същество е отложено за 21.10.2009 г.
С писмо изх.№ И - 4661/09.10.2009 г. на Председателя на КЗЛД заинтересованата страна „Кимипекс-търговия и лизинг” ЕООД е уведомена, че е конституирана като такава, изискано е да изрази становище по жалбата, както и да представи договора между нея и „БТК” АД.
На 19.10.2009 г. е постъпило становище от “Кимипекс-търговия и лизинг” ЕООД, в което се излагат доводи за неоснователност на жалбата. Визира се, че има сключен договор за дистрибуция с „БТК” АД, като прилагат извлечение от него. По силата на този договор, те предлагат на трети лица сключването на договори за мобилни услуги. Предложението за сключване на договор за план Хармония е от името на „БТК” АД, тъй като те имат договорни взаимоотношения за фиксирана гласова телефонна услуга. Твърдят, че по време на договора, Ж.Т. не е заявила, че не желае да получава маркетингови съобщения, поради което такива са правени на основание чл.261, ал.2 и сл. от Закона за електронните съобщения. Молят Комисията да постанови решение, с което жалбата да бъде оставена без уважение.
За заседанието, проведено на 21.10.2009 г. страните са редовно уведомени. Същите не се явяват и не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна. Мотивите за това решение са следните:
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно.
Видно от представените от жалбоподателката доказателства се установи, че между нея и „БТК” АД има сключен на 11.05.2009г. договор за тарифен план „Хармония”. Налице са всички предпоставки за законосъобразно обработване на данните от администратора. Обработването на личните данни от администратора е правомерно, тъй като на първо място оспорващата ги е предоставила сама, с цел сключване на договора и на второ място обработването е допустимо с оглед сключения вече договор. Фактът, че госпожа Т. доброволно е предоставила данните си се потвърждава и от нея самата в жалбата.
Личните данни, които жалбоподателката, счита че са неправомерно обработени от „БТК” АД, представлява номера на домашния й телефон. В жалбата от г-жа Т. и допълнителните уточнения към нея се излагат твърдението, че нарушението на закона се състои в това, че „БТК” АД е дало номера на телефона й на магазини 2be.
В чл.2, ал.1 от ЗЗЛД е дадено легално определение на лични данни. Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Номерът на домашния телефон на жалбоподателката сам по себе си не може да се възприеме като лични данни. Това е така, защото само по него физическото лице не може да бъде идентифицирано. Жалбоподателката не е уточнила и не е представила доказателства в насока, дали служителя от магазини 2be, който й се обадил, за да и предложи подаръка е индивидуализирал по име или по друг специфичен признак. Номера на стационарния телефон не може да се възприеме като идентификационен номер. В този смисъл, Комисията приема, че няма обработване на лични данни.
По отношение на наведените в жалбата доводи за това, че не е ползвала предоставената й сим карта, а е получила сметки, и че начислената сума не е дължима от нея, тъй като не е провела сочените във фактурата разговори, както и искането за възстановяване на тази сума, Комисията оставя без разглеждане, тъй като те не са от нейната компетентност, а още повече, от представените доказателства се установява, че районна прокуратура и икономическа полиция са сезирани за тези обстоятелства.
Въпреки, че жалбата е насочена само срещу неправомерното обработване на номера на домашния телефон на госпожа Т., Комисията, като независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и контрол по спазване на ЗЗЛД и на основание принципа на служебното начало, счита че дължи произнасяне, относно действията по обработването на данните от страна на заинтересованото лице по принцип.
„Кимипекс-търговия и лизинг” ЕООД на собствено основание е администратор на лични данни, по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД. Дружеството е подало заявление за регистрация като администратор на лични данни.
Дружеството е обработило личните данни на госпожа Т., съдържащи се в личната й карта, във връзка със сключване на договора за план Хармония. Обработването е извършено в качеството му на обработващ личните данни.
Обработването на личните данните на госпожа Т., съдържащи се в личната й карта от заинтересованата страна в производството „Кимимпекс-търговия и лизинг” ЕООД е допустимо, поради следните съображения:
Посочената в жалбата дата, на която оспорващата е отишла на щанда на магазин 2be, при поискване от страна на служителя е дала документа си за самоличност. Целта на обработване на данните е обвързана с действия, предхождащи сключването на договор. С факта на предоставянето на личната си карта, може да се приеме, че оспорващата е изразила съгласието си данните й да бъдат обработени. Налице е едно от условията визирани в чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, при наличието на които законодателят приема, че обработването е допустимо.
Със Закона за защита на личните данни се дава правна възможност администратора на лични данни да обработва данните сам или да възложи обработването на обработващ личните данни. Отношенията между тях трябва да са уредени с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който е определен обема на задълженията, който е възложил на обработващия личните данни. В случая тези отношения са регламентирани с договор за дистрибуция от 21.09.2005 г., сключен от двете дружества. В раздел ІІ „Предмет и срок на действие на договора” е определен обема на задълженията, които има „Кимипекс-търговия и лизинг” ЕООД спрямо администратора на лични данни „БТК” АД. Заинтересованата страна има договорно задължение да рекламира и продава стоки, закупени от „БТК” АД, в своите обекти и да сключва потребителски договори за включване в мрежата на „БТК” АД, както и да променя условията по вече сключени договори. На основание изложеното, комисията приема, че данните са обработени законосъобразно и добросъвестно, съгласно принципите, залегнали в чл.2 от ЗЗЛД, събрани са с конкретна цел – сключване на договор план Хармония, не се обработват допълнително по начин, несъвместим с определената цел.
С молба депозирана на 21.10.2009г. „БТК” АД уведомява КЗЛД, че на 20.10.2009 г. в 16.53ч. е вписано в Търговския регистър вливането на „Кимипекс-търговия и лизинг” ЕООД в „БТК” АД. Ответното дружество моли заинтересованата страна да бъде заличена като такава, тъй като с вливането, същата е престанала да съществува в правния мир. Към молбата са представени извлечения от Търговския регистър.
Във връзка с молбата и представените към нея доказателства Комисията за защита на личните данни заличава като заинтересована страна в административното производството „Кимипекс-търговия и лизинг” ЕООД.
На основание изложеното Комисията приема, че обработването на личните данни на жалбоподателката е законосъобразно и добросъвестно, извършено е от администратор на лични данни и обработващ личните данни, в заявения обем, който ще се обработва, извършено е на правно основание.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни и чл.39, ал.2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация,
 
РЕШИ :
 
Остава без уважение жалба с рег.№ Ж - 57/10.07.2009 г. от Ж.Г.Т. срещу
„БТК” АД като неоснователна
 
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
 
 
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховен административен съд на Република България.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Кр. Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
М. Матева/п/
В. Целков/п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings