Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2009 г. » Решение по жалба с вх .№ Ж - 28/19.03.2009 г.

Решение по жалба с вх .№ Ж - 28/19.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ
№ 28/ 02.12.2009 г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 02.12.2009 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. № Ж-28/ 19.03.2009 г. от И.П.Г. срещу пенсионно осигурително дружество „А. Е. Д.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес. С решение на Комисия за защита на личните данни от заседание, проведено на 15.04.2009 г. е прието, че жалбата е процесуално допустима и е взето решение да се изиска становище от ответната страна, както и събиране на сведения от неучастваща страна в производството.
На заседание проведено на 15.07.2009 г. Комисията е взела решение да конституира като заинтересована страна, пенсионно осигурително дружество „Б.” АД и Комисия за финансов надзор.
Във връзка с постъпило от страна на жалбоподателя сведение, че е подал жалба в прокуратурата, е изискана официална информация от Районна прокуратура гр. С., за това дали пред нея има образувано производство.
На 20.11.2009 г. е постъпило в КЗЛД постановление №17724/16.11.2009 г. на В. Х. – районен прокурор в Районна прокуратура гр. С. постановено по пр.пр. №17724/2009 г., образувана от И.П.Г.
В хода на разпоредената проверка от разследващия прокурор е установено, че на 04.02.2009 г. господин Г. е подал заявление за участие в универсален пенсионен фонд по ПОД „А.Е.Д.” ЕАД ЗАД. След това е получил информация от НАП, че от негово име е подадено второ заявление за участие в пенсионен фонд на ПОД „Б.” АД. и има сключен договор.
Изготвена е в рамките на досъдебното производство експертиза, като в даденото заключение е констатирано, че подписите на двата документа не са положени от И.Г., нито от лицето, отбелязано в документите като осигурителен посредник на дружеството.
Прокурорът намира, че по преписката се съдържат данни за осъществяването на състава на чл.309 от НК – съставяне на неистински частен документ. Но тъй като е установено, че документа е подаден в офиса на дружеството в гр. К., прокурорът счита, че престъплението е довършено там, поради което изпраща материалите по преписката на РП гр. К.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу ПОД „А.Е.Д.” ЕАД, което е администратор на лични данни по смисъла на закона и е регистрирано в регистъра, който води комисията, на основание чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД. При служебна справка е установено, че и заинтересованата страна ПОД „Б.” АД е регистрирано като администратор на лични данни. От така събраните към административната преписка доказателства може да се направи предположение, че двете пенсионни дружества са обработили личните данни на жалбоподателят, при наличие на едно от условията посочени в чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, за изпълнение на задължение по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна по тях.
Комисия за защита на личните данни не е оторизирания орган, който може да извърши проверка и установи дали представените доказателства са истински или неистински. Също така не може да установи, дали при съставяне на даден документ е осъществен състав на престъпление.
Констатациите на прокуратурата, въз основа на извършената проверка са, че има данни за извършено престъпление по чл.309 от НК.
На основание изложеното Комисия приема, че образуваното досъдебно производство пред органите прокуратурата е преюдициално спрямо развиващото се пред нея производство. От изхода на това производство, ще се установи по какъв начин и от кой са предоставени личните данни на жалбоподателят на ПОД „Б.” АД и има ли извършено нарушение на ЗЗЛД от страна на конкретен администратор. Необходимостта от спиране на административното производство се налага и от факта, че от събраните доказателства не може обработването на данните да се обвърже по категоричен начин с администраторите на лични данни, конституирани като страни в производството.
В конкретния случай, няма издадено удостоверение, за наличието на образувано друго производство. Приложеното постановление на районен прокурор В. Х. по пр.пр. №17724/2009 г. съдържа всички изискуеми се от закона реквизити и от него може да се установи, че има образувано друго производство, пред друг орган.
На основание новопредставените доказателства Комисията счита, че е налице предпоставката на чл.54, ал.1, т.5 от АПК за спиране на административното производство. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за постановяване на решението на КЗЛД.
С оглед изложеното Комисията, приема, че е налице хипотезата на чл.54, ал.5 от АПК, поради което на основание чл.54, ал.4 от АПК,
РЕШИ :
Спира административно производство, образувано по жалба
вх. № Ж-8/19.03.2009г. от И.П.Г. срещу ПОД „А.Е.Д.” ЕАД.
 
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
 
 
Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.202 от АПК, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховен административен съд на Република България.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Кр. Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
В. Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings