Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2009 г. » Решение по жалба с вх .№ Ж- 59/15.07.2009 г.

Решение по жалба с вх .№ Ж- 59/15.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ
№ 59/21.10.2009 г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Венета Шопова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 21.10.2009 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж- 59/15.07.2009 г. от Й.К.Й. от гр. В.  срещу “Т.Б.А.К.” ЕАД.
Й.Й.  сезира Комисията с жалба, в която твърди, че “Т.Б.А.К.” ЕАД обработва незаконосъобразно неговите лични данни в разрез с разпоредбите на ЗЗЛД, като за целта излага следните факти:
На 18.06.2009 г. по мобилния си телефон жалбоподателят получава обаждане от служител на “Т.Б.А.К.” ЕАД, с което е уведомен че е закупил на кредит стоки на стойност 1700 лв. и тъй като кредитът не се обслужва следва да внесе дължимата сума. Й.  незабавно посещава офиса на дружеството в гр. В.  за получаване на допълнително информация. Според твърденията в жалбата се оказва, че има сключен договор № 4379914271 от 07.03.2009 г. на негово име в гр. М. В договора е посочен адрес, който не съответства на адреса на жалбоподателя. А за заемана от него длъжност се сочи тази, която той е заемал преди три години. При поискване да му бъде предоставен достъп до въпросния договор получил отказ. От страна на представителя на дружеството в офиса жалбоподателят получава информация, че не разполагат с копие от неговата лична карта.
На 22.06.2009 г. г-н Й.  сезира по случая Районна прокуратура- М.
Няколко дни по-късно жалбоподателят получава обаждане от “Джет кредит” /услуга предоставяна от БНП Париба Лични Финанси/ с информация, че има на негово име стоков кредит от 05.03.2009 г. на стойност 6000 лв., който не се обслужва. Жалбоподателят твърди, че не е кандидатствал никога за Джет кредит и не е получавал такъв, както и че посочените адреси и телефони за отпускането на този кредит са различни от тези, с които разполагат “Т.Б.А.К.” ЕАД.
По случая Й.Й.  отново сезира Районна прокуратура- М.
Жалбоподателят моли за съдействие и проверка по случая за установяване на лицето, използвало неправомерно неговите лични данни за сключването на договори без негово знание и съгласие.
В условията на служебно начало с оглед проверка и преценка на процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, с писмо изх. И- 2545/21.07.2009 от жалбоподателя е изискана информация относно номера на образуваната прокурорска преписка в Районна Прокуратура М. по подадените от него жалби.
С писмо вх. № към Ж- 59/09/14.08.2009 г. Й.Й.  уведомява Комисията, че жалбите до Районна прокуратура- гр. М.  са заведени под номер 1573/09 от 22.06.2009 г.
С писмо изх. № И- 4082/23.09.2009 г. във връзка с чл. 54, ал.1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията е изискала от Районна прокуратура- М.  да предостави удостоверение за образувано производство жалби на Й.Й.  под № 1573/09 от 22.06.2009 г.
От страна на РП-М.  уведомяват Комисията, че в момента тече предварителна проверка по жалбите на Й.Й. , срокът за която е удължен поради фактическата и правна сложност на преписката.
ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява НК, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на НПК. Това следва и от разпоредба на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 308 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
В този смисъл е необходимо Комисията да бъде уведомена за хода и резултатите от текущата предварителна проверка от ОД на МВР-М. , както и последващото й прокурорско постановление, което да установи дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 1 , ал. 5 от ЗЗЛД, Комисията
РЕШИ :
Спира административното производство по жалба с рег. № Ж- 59/15.07.2009 г. от Й.К.Й. от гр. В.  срещу “Т.Б.А.К.” ЕАД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings