Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2020 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-431/02.05.2019 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-431/02.05.2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-431/2019 г.
София, 06.03.2020 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Мария Матева на заседание, проведено на 05.02.2020 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, разгледа по същество жалба рег. № ППН-01-431/02.05.2019 г., подадена от С.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба подадена С.П. срещу политическа партия (П.П.), с твърдения за неправомерно обработване на личните ѝ данни чрез включването им в списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в изборите за членове на Европейски парламент от Република България, проведени на 26.05.2019 г. 
Жалбоподателката твърди, че е установила нарушението след извършена на 28.04.2019 г. справка по електронен път в Централната избирателна комисия, заверено копие от която прилага. Декларира, че не се е подписвалa в подкрепа на регистрацията на политическия субект и не е давалa съгласието си за обработване на личните ѝ данни за конкретната цел. Счита присъствието на личните ѝ данни в тези списъци за нарушение на правата ѝ по ЗЗЛД.
П.П. е информирана за образуваното административно производство, предоставена е възможност за изразяване на писмено становище по случая, но такова не е ангажирано. 
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна и в условията на залегналото в административния процес служебно начало с писмо ППН-01-431#3/26.08.2019 г. от Централната избирателна комисия са изискани относими доказателства, в отговор на което с писмо ППН-01-431#3/03.09.2019 г. е предоставено заверено копие подаденото от П.П. заявление за регистрация за участие в конкретните избори и заверено копие на стр. *** от Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на П.П. за участие в изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. Видно от представените доказателства е, че на стр. ***, ред **** от списъка се съдържат лични данни на жалбоподателката в обем от три имена и единен граждански номер, както и подпис.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити: налице са данни за жалбоподателката, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес срещу надлежна страна юридическо лице - администратор на лични данни по смисъл чл. 4, ал. 7 от Регламент ЕС 2016/679 и Изборния кодекс. Предмет на жалбата са твърденията за неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателя – имена и единен граждански номер от П.П. чрез включването им в предоставен в ЦИК списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в изборите за членове на Европейски парламент от Република България, проведени на 26.05.2019 г. 
С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, който съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на субекти на данни свързани с обработване на личните данни, като не са налице изключенията по чл. 2, § 2, буква „в“ и чл. 55, § 3 от Регламентa предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване извършвани от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания и/или дейности извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции.
По изложените съображения и с оглед липсата на предпоставки от категорията на отрицателни по чл. 27, ал. 2 от АПК, на проведено на 11.09.2019 г. заседание на КЗЛД жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани: С.П. и ответна страна – П.П.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна е допуснато извършването на почеркова експертиза на подписа положен на стр. ***, ред **** от представения в Централната избирателна комисия списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на П.П. за участие в изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
С писмо ППН-01-431#7/27.09.2019 г., получено на 03.10.2019 г. на физическия адрес посочен в жалбата, същото изпратени на 11.10.20189 г. и на електронния адрес посочен в жалбата, г-жа С.П. е уведомена за възможността да представи сравнителен материал за изготвянето на експертизата, но в указаният 14-дневен срок от получаване на писмото и до настоящия момент не се е възползвала от нея и не е предоставила сравнителен материал за изследване. 
С решение от проведено на 11.12.2019 г. заседание на КЗЛД жалбата е насрочена за разглеждане по същество и на страните е указано разпределянето на доказателствената тежест в процеса. 
На проведено на 05.02.2020 г. открито заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.  
Страните – редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № ППН-01-431/02.05.2019 г. е неоснователна.
Между страните няма спор по фактите. Ноторно е, че на 26.05.2019 г. са проведени избори за членове на Европейски парламент от Република България, за участие в които, с решение № 114-ЕП от 09.04.2019 г. на ЦИК, е регистрирана и П.П., въз основа на подадено заявление с приложен списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в конкретните избори.
Видно от Решение 114-ЕП от 09.04.2019 г. на ЦИК към заявлението за регистрация на политическата партия е представен списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на 3813 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията.
Не е спорно, а и видно от представените от ЦИК материали, че личните данни на жалбоподателката С.П., в обем от три имена и единен граждански номер, присъстват на стр. ***, ред **** от списъка на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на П.П. за участие в процесните избори.
Предоставянето на лични данни от политически субект на ЦИК за регистрация на партията за участие в изборите е форма на обработване на личните данни и като такова следва да се осъществява при спазване на разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, в частност тези на чл. 6, § 1 от Регламента, същите приложими доколкото данни са предоставени на 09.04.2019 г.
Твърденията на жалбоподателката, че не се е подписвалa в подкрепа на регистрацията на политическия субект и не е давалa съгласието си за обработване на личните ѝ данни за конкретната цел са недоказани, предвид липсата на доказателства за неистинността на подписа и авторство различно от посоченото в процесния списъка. Твърденията на жалбоподателката за незаконосъобразно обработване личните ѝ данни от П.П. за регистрацията на политическия субект в проведените на 26.05.2019 г., избори са голословни. Доказателства в обратна насока липсват, а твърденията на г-жа С.П. за злоупотреба с личните ѝ данни следва да се оставят без уважение, като неоснователни и голословни, предвид липсата на процесуална активност от нейна страна за изготвяне на допуснатата експертиза на подписа положен на стр. ***, ред **** от списъка на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на П.П. за участие в процесните избори.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба ППН-01-431/02.05.2019 г., като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София - град.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-431/02.05.2019 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings