Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2020 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-02-554/09.10.2019 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-02-554/09.10.2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-02-554/2019 г.
София, 04.03.2020 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков на заседание, проведено на 29.01.2020 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент ЕС 2016/679 постави за разглеждане жалба № ППН-02-554/09.10.2019 г., подадена от М.У.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба подадена от М.У. съдържаща твърдения за неправомерно обработване на личните ѝ данни в изборния процес без нейно знание и съгласие, а именно за регистрирането ѝ като член на секционна избирателна комисия в гр. София. Моли да бъде отписана от секционната избирателна комисия и информира, че е издигната от коалиция като кандидат за общински съветник в община См.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата е подадена по електронен път от имейл адрес *****  и не е подписана със саморъчен или квалифициран електронен подпис. В тази връзка в изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, до жалбоподателката е изпратено писмо № ППН-02-544#2/08.11.2019 г. с указания, че жалбата не съдържа нормативно определените реквизити, а именно липсва подпис, с оглед което същата е нередовна и следва да бъде потвърдена в 3-дневен срок от получаване на съобщението за това.
Във връзка изясняване на случая от правна и фактическа страна, очертаване предмета на жалбата и пасивното легитимиране на ответна страна в производството, жалбоподателката е информирана, че в указания срок следва да уточни срещу когото подава жалбата, като посочи пълното наименование на съответното физическо и/или юридическо лице, респективно политически субект - партия и/или коалиция, което твърди, че е злоупотребило с личните ѝ данни, с оглед конституирането му като страна в производството, както и да уточни изборите във връзка с които е извършено нарушението. Уведомена е, че при неизпълнение на дадените указания, образуваното административно производство ще бъде прекратено.
Писмото е изпратено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция и видно от известие за доставяне е получено на 19.11.2019 г., но в указания 3-дневен срок и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени. 
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 28, ал. 1 от ПДКЗЛДНА са посочени задължителните реквизити, които следва да съдържа искането, с което е сезирана КЗЛД - данни за искателя, естеството на искането, дата, подпис, както и посочване на лицето срещу което е подадена жалбата. Подписът е задължителен реквизит на искането, като следва да се отбележи, че съгласно чл. 30, ал. 1 от АПК когато писменото искане не е подписано и при съмнение, че изхожда от посочения в него гражданин, административния орган следва да изиска неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от получаване на съобщението за това, с последици прекратяване на производството при неизпълнение.
Жалба № ППН-02-544/09.10.2019 г. е подадена по електронен път и не е подписана с квалифициран електронен подпис, следователно не съдържа всички нормативно определени и задължителни реквизити. Жалбоподателката е уведомена, че следва да потвърди жалбата си, като надлежно я подпише и депозира в Комисията. В законоустановения срок и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени и жалбата не е потвърдена, което по аргумент от чл. 29, ал. 1, т. 1 от ПДКЗЛДНА е пречка за разглеждането ѝ от КЗЛД. Като допълнителен аргумент за нередовност на жалбата и оставянето без разглеждане е и обстоятелството, че липсва пасивно легитимирана страна – лице срещу което е подадена същата, както и конкретизация на предмета, доколкото не са посочени изборите във връзка с които се твърди неправомерно обработване на лични данни.
Налице са предпоставките по чл. 56, ал. 2 от АПК, съответно чл. 28, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, за прекратяване на производството – жалбата не е подписана и не е посочено лицето срещу което е подадена, като след дадени от органа указания за отстраняване на недостатъците в искането, същите не са отстранени, а жалбата не е потвърдена.
Водима от горното и на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 1 от АПК и чл. 28, ал. 3 и чл. 29, ал. 1, т. 1 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без разглеждане жалба № ППН-02-554/09.10.2019 г., подадена от М.У., като нередовна и прекратява образуваното административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред административен съд по постоянен адрес на жалбоподателката.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-02-554/09.10.2019 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings