Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2009 г. » Решение по сигнал с вх . № е-в-119/09.02.2009

Решение по сигнал с вх . № е-в-119/09.02.2009

РЕШЕНИЕ
от
01.07.2009 г.
             
Комисията за защита на личните данни в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.07.2009 г. разгледа сигнал с вх. № е-в-119/09.02.2009 г., отП.Д.Д. срещу “С.” ООД за нарушение на Закона за защита на личните данни.
В Комисията за защита на личните данни е постъпил по електронен път сигнал  с  вх. № е- в-119/09.02.2009 г. от госпожа П.Д.Д. срещу “С.” ООД. В сигнала си г-жа Димитрова уведомява Комисията, че управителят на “С.” ООД се е опитал да прехвърли допълнителният й пенсионен фонд от “Ай Ен Джи ПОД” ЕАД към ПОД “Алианц България” АД. В писмото на г-жа Д. е посочено, че тя е регистрирана в “С.”, което осъществява дейност като частна трудова борса, като търсещо работа лице, но не е давала съгласие данните, които е предоставила за търсенето на работа, да бъдат обработвани за други цели. Моли Комисията за съдействие.
С писмо изх. № е-и-35/18.02.2009 г. на г-жа Д. е разяснено, че на основание чл.30, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл.19, ал.4 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация /ПДКЗЛДНА/, действащ към момента на постъпването на искането в КЗЛД, в тридневен срок следва да потвърди искането си, подадено по електронен път, като го депозира подписано и съдържащо адрес, трите й имена и телефон за връзка. Лицето е уведомено, че при не потвърждаване в посочения срок, производството пред КЗЛД по сигнала ще бъде прекратено. Посочени са и реквизитите, които трябва да съдържа едно искане, за да се квалифицира като жалба. В писмото е разяснено на г-жа Д., че с издадената от Комисията за финансов надзор Наредба №3 от 24 септември 2003 г./в сила от 01.01.2004 г./ е определен реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество.
Съобщението е изпратено чрез официалния имейл на КЗЛД на 18.02.2009 г. в 15.50 часа.
На 19.02.2009 г. с факс, заведен под номер към е-в-119/08/19.02.2009 г., г-жа П.Д. потвърждава искането си пред КЗЛД. 
На заседание на КЗЛД, проведено на 19.03.2009 г., сигналът е разгледан и е взето решение да се изиска становище по него от “ С.” ООД и да се изиска информация от П. Д. в кой осигурителен фонд се осигурява.
С писмо изх.№ и-893/26.03.2009 г. е поискано становище по сигнала от Веселин Сидеров – управител на “С.” ООД. Писмото е изпратено на адреса, посочен в Търговския регистър като седалище и адрес на управление. Видно от върналата се обратна разписка писмото не е потърсено от получателя.
На 15.05.2009 г. е изпратено второ писмо /изх.№ и -1737/15.05.2009 г./ с искане за становище до В.С. – управител на “С.” ООД на адрес, посочен от г-жа П.Д. в сигнала й като адрес, на който дружеството извършва дейност.
На 27.05.2009 г. е получено становище вх.№ към е-в-119/09/27.05.2009 г. от В.С. – управител на “С.” ООД. В становището е посочено, че управляваното от него дружество осъществява дейност като трудова борса и за тази дейност е получило лиценз от Агенция по заетостта. На 16.12.2008 г. е сключен договор за посредническа дейност по наемане на работа в Република България с П.Д. Във връзка с изпълнението на този договор е попълнена бланка с личните й данни и г-жа Д. е регистрирана като лице, търсещо работа. Посочва се, че бланката с лични данни на лицето, търсещо работа, в случая г-жа Д., се изготвя в един екземпляр за регистър на дружеството и по тази причина, екземпляр от същата не се предава на лицето, освен по негово изрично искане. Посочва се също, че на г-жа Д. е предоставен вторият екземпляр от сключения договор, както и талон с номер на регистрацията, като търсещо работа лице.
В становището е посочено, че при среща в офиса на дружеството с П.Д. й била предложена работа като компютърен оператор. По време на въпросната среща е станало въпрос и за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и за възможностите за смяна на фонда, към който дадено лице е записано. Отрича се от управителя да е правено предложение за смяна на фонда. Посочва се, че реда и начина на прехвърляне на едно лице от един пенсионен фонд към друг се извършва със заявление по образец. Цитирана е и Наредба № 3 от 24 септември 2003 година за реда и начина на промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество. Към становището са приложени:
- бланка на договор за посредническа дейност по наемане на работа в Република България;
- бланка на талон за регистрация, за която е посочено, че е в сила от 22.04.2009 г.;
- копие на талон на регистрация на П.Д.;
 - копие на посреднически договор, сключен на 16.12.2008 г. с П.Д.
            Изпратено е и писмо изх.№ е-и-56/26.03.2009 г. до П.Д. с искане да предостави информация в кой фонд за допълнително пенсионно осигуряване се осигурява, като на основание чл.22, ал.5 от ЗЗЛД е даден тридневен срок за предоставянето на исканата информация. Отговор от П.Д. не е получен в КЗЛД.
На свое заседание, проведено на 01.07.2009 год., Комисията прие разглеждания сигнал за неоснователен.
По смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Следователно “С.” ООД притежава качеството на администратор на лични данни, поради обстоятелството, че по повод извършване на дейността си обработва лични данни на физически лица /в конкретния случай лични данни на физически лица, търсещи работа/. “С.” ООД има издадено удостоверение У-53863 от КЗЛД и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни и подържаните от тях регистри. Към настоящият момент заявеният регистър е един “Лични данни на лица, търсещи работа”.
В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са посочени алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни на физически лица. Съгласно чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД обработването е допустимо, в случай че е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане. Предвид това че има сключен посреднически договор, което и двете страни не отричат, е приложима горепосочената хипотеза на закона.
В приложеното към становището на В.С. копие на талон за регистрация е приложена декларация, според която г-жа Д. “дава” доброволно личните си данни. В случая може да намери приложение разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, съгласно която обработването е допустимо, когато физическото лице, за което се отнасят данните е дало изрично своето съгласие.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл.7 от АПК, КЗЛД е извършила преценка на изложените от страните становища и представените доказателства.
При анализа на относимите факти и обстоятелства, както и събраните доказателства, не се установява твърдението на г-жа П.Д. за действия от страна на В.С., свързани с прехвърляне в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, различен от избрания от нея.
Съгласно чл.3 от Наредба №3, смяната на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва със заявление по образец. Заявлението за промяна на участие се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине. Подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка.
С оглед на изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.13, т.6 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация /действащ към момента на постъпването на сигнала в КЗЛД/,  Комисията
РЕШИ:
Обявява сигнал с вх. № е-в-119/09.02.2009 г. от П.Д.Д. срещу “С.” ООД за неоснователен ипрекратява административното производство по него поради неустановяване на нарушение на ЗЗЛД.
 
 
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването му.
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:
                           Венета Шопова   /п/                        Красимир Димитров/п/
                                                                                      Валентин Eнев /п/
                                                                                      Мария Матева /п/
                                                                                      Веселин Целков /п/
 
 
 
 
К. Станимирова –/п/
                Директор на Дирекция “Правни производства и надзор”

Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings