Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД относно публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на лични данни, вкл. медицинска информация, с оглед прилагането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужда или на възраст над седем години

Становище на КЗЛД относно публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на лични данни, вкл. медицинска информация, с оглед прилагането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужда или на възраст над седем години

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Рег. № НДМСПО-01-1026/2018 г.
гр. София, 29.10.2018 г.
 
ОТНОСНО: Публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на лични данни, вкл. медицинска информация, с оглед прилагането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужда или на възраст над седем години
  
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав: членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 10.10.2018 г., разгледа преписка с рег. № НДМСПО-01-1026/03.10.2018 год. от г-жа Ана Ананиева, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП), по въпроси, касаещи публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на лични данни, вкл. медицинска информация, с оглед прилагането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужда или на възраст над седем години.
Г-жа Ананиева информира КЗЛД, че съгласно Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, АСП предприема специални мерки за дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години. Специалните мерки се предприемат въз основа на мотивирано решение на Съвета по осиновяване (СО) към съответната Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП), когато в 6-месечния срок от вписването на детето в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, СО не е определил подходящ осиновяващ или никой от определените не по-малко от трима осиновяващи не е подал молба за осиновяване за конкретното дете или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ. Информация за профила на детето се изпраща от РДСП в АСП и се обновява веднъж месечно от 15-то до 20-то число и съдържа профил на съответното дете, който включва: възраст, пол, специални нужди - информацията за трайното увреждане и възможност за социална адаптация. В информацията се посочва Съветът по осиновяване, взел решението за предприемане на специални мерки.
Публикуваните данни са неидентифициращи детето, като по отношение на трайното увреждане се посочват проведените лечения (без да се изписва конкретното здравно заведение), назначената лекарствена терапия, диагнозата, необходимост от продължаваща терапия. Това е от особено значение за кандидат-осиновителите, които посещават електронната страница на АСП и се запознават с профила на детето, с оглед преценка на възможността и готовността им да отговорят по адекватен начин на специалните нужди на детето и осигуряване на необходимите медицински грижи.
С оглед публикуването на чувствителна информация на електронната страница на АСП относно здравословното състояние на децата и при съобразяване с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е поискано становище на Дирекция „Правна и обществени поръчки" в АСП. Съгласно предоставеното становище от ДПОП, АСП в рамките на функционалните си правомощия и в качеството си на администратор на лични данни е имала задължението да обработва и съхранява, но не и да публикува лични данни за деца с увреждания по аргумент от чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на личните данни. Публикуваната до момента информация по реда на чл. 21 от Наредба № РД-07- 7/05.20.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване съдържа детайлна здравна информация по смисъла на чл. 27, ал. 1 от Закона за здравето, която представлява защитена от закона тайна, съобразно разпоредбите на чл. 28, ал. 3 във връзка с чл. 28в от цитираната разпоредба.
Изискано е становище от Министерство на труда и социалната политика, съгласно което публикуването на информация на електронната страница на АСП не следва да бъде преустановено. Като администратор на лични данни, АСП има задължение да прилага законосъобразно нормативните актове в областта на личните данни и Общия регламент относно защитата на личните данни, следователно следва да се инициират действия, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, за преглед и изготвяне на анализ относно съответствието на Наредба № РД-07-7/05.10.2010 г. с Регламента не само във връзка с публикуването на данни в профила на детето.
При съобразяване с така изложеното, е предложен нов макет на профила за публикуване на електронната страница на АСП, който да бъде предоставен на РДСП при изготвяне на информация за детето, спрямо които Съвета по осиновяване е взел решение да се предприемат специални мерки.
Във връзка гореизложеното, г-жа Ананиева моли КЗЛД за методическа подкрепа при законосъобразното прилагане на 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от Наредба № РД-07- 7/05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, както и по отношение на предложения проект на обобщена информация за профил дете за предприемане на специални мерки.
Към искането са приложени:
-   Макет на публикуваната до момента информация;
-   Проект на обобщена информация за дете за предприемане на специални мерки.
 
Правен анализ:
С Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване се определят условията и редът за водене и съхраняване на регистър на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване; водене и съхраняване на Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване; поддържане на Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.
С Наредбата се определят условията и редът за вписване в регистрите; извършване на социално проучване на лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване; издаване и прекратяване на разрешение за вписване в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване; насочване на осиновяващите към доставчици на социални услуги за обучение и подкрепа; предприемане на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години.
В Раздел ІІІ от Наредба № № РД-07-7 от 5.10.2010 г. е регулирана Националната електронна информационна система за деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Наредбата Агенцията за социално подпомагане разработва и поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, като предприема мерки за сигурност и оперативна съвместимост в съответствие с общоприетите в практиката стандарти, които осигуряват целостта на данните и връзката с други информационни обекти; осигурява условия за достъп до публичните данни и гарантира защитата на личните и други данни за физическите лица, както и защитата на данните за местосъхранението на документите им.
Агенцията за социално подпомагане предприема специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, когато в 6-месечния срок от вписването на детето в регистъра Съветът по осиновяване не е определил подходящ осиновяващ или никой от определените не по-малко от трима осиновяващи не е подал молба за осиновяване за конкретното дете или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ за детето. Мерките се предприемат въз основа на мотивирано предложение от Съвета по осиновяване. Към предложението Съветът по осиновяване прилага и извлечение от протокола на заседанието, на което е взето решението за публикуване на информацията.
Специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години се осъществяват, като длъжностните лица предприемат необходимите действия за публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на обща информация за детето, подготвена от съответната регионална дирекция за социално подпомагане. Информацията се обновява веднъж месечно от 15-о до 20-о число и съдържа профил на съответното дете, който включва: възраст, пол, специални нужди - информацията за трайното увреждане и възможност за социална адаптация. В информацията се посочва Съветът по осиновяване, взел решението за предприемане на специални мерки.
В горецитираните разпоредби е отразено, че в регистъра по чл. 21, ал. 1 на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане е публикувана обобщена информация за децата със здравословни проблеми, специални нужди или когато е навършило седем години. Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 осиновяващ, вписан в регистъра, който желае да осинови дете, чийто профил е поместен на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане, и/или който желае да получи допълнителна информация за детето, следва да подаде молба до Съвета по осиновяване, взел решението за предприемане на специални мерки. Към молбата осиновяващият прилага и декларация за неразпространение на информацията.
Допълнителната информация включва данни за:
1. потребностите на детето;
2. здравословното му състояние;
3. развитието на детето;
4. снимка на детето;
5. друга важна информация.
Информацията по ал. 2 се предоставя в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 Разпоредбата на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 определя като „лични данни“ всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Данните в проекта на обобщена информация за дете за предприемане на специални мерки, която ще се публикува на страницата на Агенцията за социално подпомагане, представляват „профил“ на лицето и сами по себе си не биха могли да доведат до идентифицирането на съответното дете (в регистъра по чл. 21, ал. 1 не се публикуват имена, ЕГН, дата на раждане, месторождение, местопребиваване и т.н.). Следователно тяхното публикуване в предложения вид и обем принципно не противоречи на Регламент (ЕС) 2016/679.
В същото време прави впечатление, че в предлагания профил е включена и рубрика „Поставени диагнози“. Следва да се отчита обстоятелството, че диагнозите по правило съдържат „здравна информация“ по смисъла на чл. 27 и сл. от Закона за здравето и са обект на специална регламентация и защита. В тази връзка, от гледна точка на пропорционалността е по-удачно информацията за поставените диагнози на детето да не се публикува, а да се предоставя като част допълнителната информация по чл. 22, ал. 2 от Наредба № № РД-07-7 от 5.10.2010 г.
Въпросната допълнителна информация безспорно води до идентификация на детето и при нейното обработване, в т.ч. предоставяне на потенциални осиновяващи, следва да се прилагат освен специалните изисквания на чл. 22 от Наредбата, така и общите правила на Регламент (ЕС) 2016/679.
Важно е да се отчита и специалната цел на публикуване на информация на страницата на АСП, а именно предприемането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години. Тези категории деца се нуждаят от особено внимание и целенасочени усилия, за да бъде възможно намирането на подходящи осиновители, които да полагат необходимите грижи за отглеждането им и да задоволяват потребностите им във връзка със специалните нужди на децата. Публикуваната информация е необходима, за да бъдат запознати бъдещите осиновители, проявили интерес към съответното дете, по-точно към неговия профил, със спецификите и нуждите, както и грижите които следва да се полагат към детето. Информацията е публикувана с обществено полезна цел и е необходима за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Агенцията за социално подпомагане има както правомощия, така и задължение да предприеме специални мерки за осиновяването на деца със здравословен проблем, специални нужди или навършили седем години, вкл. за извеждане им от специализираните институции, предлагащи социални услуги, и интегрирането им в обществото.
Във връзка с горното и на основание чл. 58, ал. 3 от Общия регламент за защита на данните, Комисията за защита на лични данниизрази следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Информацията в проекта на профил на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, която ще се публикува на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, не би могла да доведе до идентифициране на съответното дете, следователно нейното публикуване в предложения вид и обем не противоречи на Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Поставените диагнози на децата със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години съдържат „здравна информация“ по смисъла на чл. 27 и сл. от Закона за здравето и са обект на специална регламентация и защита. В тази връзка, от гледна точка на пропорционалността, информацията за поставените диагнози на детето не следва да се публикува, а да се предоставя като част допълнителната информация по чл. 22, ал. 2 от Наредба № № РД-07-7 от 5.10.2010 г.
3. Допълнителната информация по чл. 22, ал. 2 от Наредба № № РД-07-7 от 5.10.2010 г. позволява пряка или непряка идентификация на детето и при нейното обработване, в т.ч. предоставяне на потенциални осиновители, следва да се прилагат както специалните изисквания на чл. 22 от Наредбата, така и общите правила на Регламент (ЕС) 2016/679.


    ЧЛЕНОВЕ:
       Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно публикуване на електронната страница на АСП на лични данни, вкл. медицинска информация, с оглед прилагането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужда или на възраст над седем години


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings