Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД относно публикуването в интернет страниците на общинските съвети на списък с имена и документи при процедура за избор на съдебни заседатели

Становище на КЗЛД относно публикуването в интернет страниците на общинските съвети на списък с имена и документи при процедура за избор на съдебни заседатели

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г.
гр. София, 12.11.2018 г.
 
ОТНОСНО: Публикуване на интернет страниците на общинските съвети на списък с имена и документи при процедура за избор на съдебни заседатели.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на заседание, проведено на 07.11.2018 г., разгледа писмо /вх. № НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./ от Община Марица, област Пловдив, с което се отправя молба за оказване на методическо съдействие във връзка прилагането на разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която вменява задължение за общинските съвети да публикуват на интернет страниците си списък с кандидатите за съдебни заседатели, както и определени техни документи.
Във връзка с гореизложеното се поставя следният въпрос:„Следва ли да публикуваме цялата лична информация, съдържаща се в приложените от кандидата документи, тъй като Законът за съдебната власт така е разписал, или да ограничим оповестяването на информацията до списък с имена и съкратена извадка от представените документи?“
Правен анализ:
Като представители на обществото в съдебния процес, фигурата на съдебните заседатели е нормативно уредена в чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива - по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебните заседатели. В ал. 3 е посочено, че кандидатите за съдебни заседатели, подават в общинските съвети комплект от документи, част от които са: автобиографиите, мотивационните писма, препоръки, както и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Член 68, ал. 5 от ЗСВ предвижда задължение за общинските съвети за публикуване на списък с допуснатите до участие кандидати, заедно с горепосочените документи, на интернет страниците им най-малко14 дни преди датата на изслушването на кандидатите. Прочитът на разпоредбата показва ясно, че е налице липса на условието „при спазване на Закона за защита на личните данни“, което често е използвано от законодателя при формулирането на други норми, касаещи публикуване/оповестяване на информация и документи, съдържащи лични данни. При сега действащото законодателство е налице противоречие между ЗСВ и Общия регламент относно защитата на данните, като последният има примат над националното.
Публикуването на посочените документи в цялост, без спазване на правилата за защита на личните данни, би създало непосредствен риск за неприкосновеността на личността на кандидатите за съдебни заседатели. Подобно публикуванее в разрез с принципите за обработване на лични данни, визирани в чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Чрез публикуваните документи могат да се оповестят повече лични данни от необходимите за постигане на целта на обработката им, визирана в ЗСВ/арг. чл. 5, § 1, букви „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/.
Във връзка със спазване на принципите за обработване на лични данни, документите следва да се публикуват със заличени ЕГН-та, адреси, подписи, както и лични данни на трети лица. В допълнение, целесъобразно би било и оповестяването на информацията под форма на списък с имена и съкратена извадка от представените документи.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 58, § 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Публикуването на списъка на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, заедно с документите по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, следва да се извършва при спазване на принципите за „ограничение на целите“ и „свеждане на данните до минимум“, визирани в чл. 5, § 1, букви „б“и „в“ на Регламент (ЕС) 2016/679. При оповестяването на документите следва да се заличат ЕГН-та, адреси и подписи на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, както и личните данни на трети лица.
2. Поради липсата на нормативно определен срок за оповестяване и с оглед спазване на принципа за „ограничение на съхранението“ на лични данни, визиран в чл. 5, § 1, буква „д“ от Общия регламент, публикуването на данните в интернет страниците на общинските съвети трябва да се преустанови след приключване на процедурата за избор на съдебните заседатели.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно публикуването в интернет страниците на общинските съвети на списък с имена и документи при процедура за избор на съдебни заседатели


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings