Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №8964/ 06.07.2009 г.

Решение на Върховния административен съд №8964/ 06.07.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8964
София, 07/06/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА

 
 

при секретар

Мариана Калчева

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ТАНЯ КУЦАРОВА

 

по адм. дело № 15377/2008.
 


            Производството по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/ и чл. 38, ал.6 от Закон за защита на личните данни / ЗЗЛД/ и е образувано по жалбата на П.И.И.  от гр. Р. против решение № 33 от 27.06.2008г. на Комисия за защита на личните данни, с което е отхвърлена жалбата му рег. № Ж-33/30.04.2008г. срещу Медицинско-диагностичен център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Твърди, че същото е незаконосъобразно по изложените подробни съображения и моли за отмяната му.
            Ответникът - Комисия да защита на личните данни, чрез процесуалния си представител оспорва, жалбата като неоснователна.
            С оглед наведените в жалбата оплаквания и след служебна проверка за законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт съгласно чл. 168 от АПК, Върховен административен съд намира жалбата за допустима - подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК от адресат на оспорения акт, а разгледана по същество - за основателна.
            Със заявление от 25.01.2008г. жалбоподателят е упражнил право на достъп до личните си данни съгласно чл. 26 от ЗЗЛД, като е поискал от завеждащия Медико-диагностичен център към ВСУ да му отговори на поставените въпроси, във връзка участието му в комисия, назначена от ректора на ВСУ, подписала протокол от 17.01.2007г.
            След като не е получил правото да достъп и отговор на поставените въпроси, жалбоподателят е сезирал Комисията за защита на личните данни с жалба на осн. чл. 38, ал.1 от ЗЗЛД нарушение правата му по този закон, извършено от ръководителя на Медико-диагностичен център при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", в качеството му администратор на личните данни на жалбоподателя.
            С решението си от 27.06.2008г. Комисията за защита на личните данни е отхвърлила жалбата му, приемайки, че правото на достъп не е било упражнено надлежно, а заявлението за достъп е следвало да бъде бъде подадено до ректора на ВСУ "Черноризец Храбър". По преписката липсвали доказателства за обработване на личните данни на жалбоподателя от Медико-диагностичния център, а заявлението било подадено до К.И. не в качеството на му на ръководител на Медико-диагностичния център, а в качеството му на член на Комисията по трудоустрояване.
            Решението е постановено при нарушение на административнопроизводствените правила и при противоречие с материалния закон.
            Видно от представената преписка, решението е постановено, без да е проведено открито заседание, на което органът да реши поставения пред него въпрос.
            В административното производство не са конституирани заинтересованите страни, от същите не са изискани становища и не е извършено служебно събиране на доказателства по спорния въпрос, като по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 27, ал.1, чл. 9, ал.2, чл. 36, ал.1 от АПК. След като не е предоставила възможност на страните сами да представят или служебно да изиска доказателства във връзка с отнесения за решаване въпрос, изводът за неоснователност на жалбата относно нарушаване правата на жалбоподателя по ЗЗЛД, се явява незаконосъобразен. Комисията не е изискала доказателства дали ръководителят на МДЦ при ВСУ "Черноризец Храбър" е предоставил на Комисията по трудоустрояване решението на ТЕЛК, съдържащо лични данни на жалбоподателя. Въз основа на данните за това може да се направи извод и дали МДЦ при ВСУ е администратор на лични данни, т.е. дали извършва обработване на такива по смисъла на пар.1 т.1 от ЗР на ЗЗЛД, а това обстоятелство има пряко отношение към законосъборазността на обработването и основателността на искането за предоставяне на достъп, упражнено от жалбоподателя. Неправилно в решението е посочено, че ръководителят на МДЦ е сезиран със заявлението по чл. 26 от ЗЗЛД в качеството му на член комисията по трудоустройване на университета. Същият е сезиран със заявление по чл. 26 от закона като администратор на лични данни по см. на чл. 3 от ЗЗЛД, от когото се иска представяне на доказателства за законосъборазното им обработване. Впрочем, той е член на комисията по трудоустрояване не като физическо лице, а именно като ръководител на МДЦ при университета, както е посочено и в протокола от 17.01.2007г., на който се позовава жалоподателят.
            С оглед изложеното решение № 33 от 27.06. 2008г. на Комисията за защита на личните данни следва да се отмени, а преписката да се върне на този административен орган за ново произнасяне по жалба , рег. № Ж-33/30.04.2008г. при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон. Водим от изложеното, Върховен административен съд, трето отделение
 
РЕШИ:
            ОТМЕНЯ решение № 33 от 27.06.2008г. на Комисия за защита на личните данни, с което е отхвърлена жалбата на П.И.И.  от гр. Р., рег. № Ж-33/30.04.2008г. срещу Медицинско-диагностичен център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".
            Решението може да се обжалва пред петленен състав на Върховен административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването на страните.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Кремена Хараланова
/п/ Таня Куцарова


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings