Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2018 г. » Обществена поръчка № 01039-2018-0003 Доставка на хардуер за нуждите на Комисия за защита на личните данни

Обществена поръчка № 01039-2018-0003
Доставка на хардуер за нуждите на Комисия за защита на личните данни

 

Дата на откриване на процедурата: 01.03.2018 г.
 

Срок за получаване на оферти: до 17.30 ч. на 05.04.2018 г.Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 01.03.2018 г.

Обявление
Публикувано на 01.03.2018 г.

Документация (DOC)
Публикувано на 01.03.2018 г.

Документация (PDF)
Публикувано на 01.03.2018 г.

Техническо задание
Публикувано на 01.03.2018 г.

Разяснения във връзка със задължителното представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид
Публикувано на 07.03.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – DOC
Публикувано на 07.03.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – PDF
Публикувано на 07.03.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – XML
Публикувано на 07.03.2018 г.

Разяснениe № 1 от 30.03.2018 г.
Публикувано на 30.03.2018 г.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Публикувано на 18.04.2018 г.

Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл.60, ал. 1 от ППЗОП
Публикувано на 18.04.2018 г.

Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител
Публикувано на 18.04.2018 г.

Oбявление за възложена поръчка
Публикувано на 19.06.2018 г.

Договор с „КОНТРАКС” АД
Обявление за приключване на договорa
Публикувано на 22.08.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings