Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2016 г. » Задължително предписание от 13.01.2016 г. на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”

Задължително предписание от 13.01.2016 г. на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” (ДП БСТ), приключила с Констативен акт № КА-1/05.01.2016 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 13.01.2016 г., Комисия за защита на личните данни издава следното задължително предписание на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, Булстат 202766380, в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се извърши актуализация на регистрите, вписани в Регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, както следва:
· Да бъде заявено обработване на лични данни за целите на нови регистри относно „Видеонаблюдение”, „Заявители по ЗДОИ”, „Контрагенти”, „Печеливши участници в хазартни игри”;
· В регистър „Персонал” да бъде заявено обработване на лични данни, които се отнасят до здравето на физическите лица;
· Да се заличи регистър „Клиенти”.
2. Да се определят „нива на въздействие” и „нива на защита” на обработваните от ДП „Български спортен тотализатор” лични данни по отделните видове регистри в съответствие с разпоредбите на Глава трета и четвърта от Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
3. Да се определят с актуална инструкция, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД и чл. 20, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.01.2013 г., предприетите технически и организационни мерки за защита на личните данни за всички регистри, съобразно определените по т. 2 нива на защита.
4. Да се преустанови копирането на документи за самоличност при назначаване на служители в предприятието.
5. Да се унищожат обработваните до този момент копия на документи за самоличност, съхранявани към досиета на служителите.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и се предоставят относими доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, решението на Комисията за защита на личните данни подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/

Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 13.01.2016 г. на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings