Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №8134/ 18.06.2009 г.

Решение на Върховния административен съд №8134/ 18.06.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 8134
София, 06/18/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА

 
 

при секретар

Мариана Калчева

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ТАНЯ КУЦАРОВА

 

по адм. дело № 7036/2008.
 


            Производството е по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/, вр. Чл. 38, ал.6 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и е образувано по жалбата на Ц.И.Д. от гр. С. против решение № 12 от 19.03.2008г. на Комисията за защита на личните данни, с която е отхвърлена жалбата му с вх. № Ж-12/31.01.2008г. за нарушение на ЗЗЛД от страна „Банка ДСК” ЕАД. Твръди, пче решението е незаконосъобразно, като постановено в противоречие с материалния закон и моли за отмяната му.
            Ответникът – Комисия за защита на личните данни не изразява становище по жалбата.
            Жалбата е подадена от лице с пряк и личен интерес от оспорване , адресат на обжалваното в настоящото производство решение на Комисията за защита на личните данни, в срока по по чл. 149, ал.1 от АПК, поради което е допустима за разглеждане по същество. Разгледана по същество е основателна.
            Видно от доказателствата в представената по делото преписка, жалбоподателят Ц.И.Д. е сезирал Комисията за защита на личните данни на основание чл.38, ал.1 от ЗЗЛД за нарушение правата му по ЗЗЛД от страна на „Банка ДСК” ЕАД, изразяващо се в неправомерно преснимане на личната му карта при извършване на банкова операция. Жалбата е била разгледана по същество и отхвърлена като неоснователна. С решението си, постановено в закрито заседание , Комисията е приела, че администраторът на лични данни – ”Банка ДСК” ЕАД, е действала в съответствие с нормата на чл.6, аб.1 т.1 и ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, поради което не е нарушила задължението си по чл. 2, ал.2 т.1 да обработва личните данни законосъобразно и добросъвестно. Решението е подписано с особено мнение на председателя на Комисията, която е приела, органът е нарушил администртивнопроизводствените правила, произнасяйки се в закрито заседание, без призоваване на страните в административното производство, нарушавайки разпоредбата на чл. 28,ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на Комисията за защита наличните данни.
            Обжалваното в настоящотоопроизводство решение на Комисията за защита на личнитеданни е издадено от компетентен орган, действащ в рамките на предоставените му с нормата на чл. 38, ал.2 от ЗЗЛД правомощия и във формата, посочена в закона, но е незаконосъобразно наооснование чл. 146, ал.3от АПК. При постановяването му са нарушени административнопроизводствените правила, предвидени в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни – чл. 28, ал.1 и ал.2 и чл. 35 от АПК.
            Съгласно разпоредбата на чл. 35 от АПК, индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значени за случая и след като се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени или направени. След като е приел жалбата за допустима, Комисията не е конституирала страните в административното производство в съответствие с нормата на чл. 26 от АПК. Същите не са били уведомени за възможността да дадат становище или възражение по жалбата. От страна на административния орган е нарушено служебното начало при събиране на доказателствата в процеса, регламентирано в чл. 36 от АПК, като не е изискана цитираната в решението вътрешна наредба на банката, въз основа на която е извършено обработване на лични данни по смисъла на пар.1, т.1, от ДР на ЗЗЛД в хипотезата на събиране, записване и съхранение на лични данни.
            Предвид изложеното, при наличие на основание по чл. 146, т.3 от АПК, обжалваното решение следва да се отмени, а преписката да се на административния орган за законосъобразно провеждане на административнаа процедура по събиране на относимите по спора доказателства, приемане на възражения и становища от страните. Водим от изложеното, Върховен административен съд
 
РЕШИ:
            ОТМЕНЯ решение № 12 от 19.03.2008г. на Комисията за защита на личните данни, с която е отхвърлена жалбата на Ц.И.Д. от гр. София с вх. № Ж-12/31.01.2008г. за нарушение на ЗЗЛД от страна „Банка ДСК” ЕАД.
            ВРЪЩА преписката на Комисията за защита на личните данни за ново произнасяне по жалбата на Ц.И.Д. съобразно указанията дадени в решението.
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховен административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок отсъобщаването на страните.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Кремена Хараланова
/п/ Таня Куцарова


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings