Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2016 г. » Задължително предписание от 30.11.2016 г. на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология - МВР, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 30.11.2016 г. на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология - МВР, в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология - МВР, приключила с Констативен акт № КА-616/29.11.2016 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от Протокол № 60/30.11.2016 г., КЗЛД издава Задължително предписание на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология - МВР, в качеството на администратор на лични данни, както следва:
1. С цел гарантиране сигурността на данните от системата „ЕВРОДАК” и осигуряване на възможност за възстановяване на данните в случай на необходимост, поне едно резервно копие с архив (backup) на цялата информация на системата, да се съхранява на отделен сървър, разположен извън сградата на НИКК-МВР.
2. Да се осигури техническа възможност за директен достъп по електронен път на оторизирани лица от правоохранителните органи до дактилоскопните данни, съдържащи се в дактилоскопната идентификационна система „ЕВРОДАК”. Посредством специален раздел на журнален запис (в log файловете) да се осигури възможност за пълна идентификация на лицата, получили и обработили тези данни;
3. Да се синхронизират сроковете за съхранение на дактилоскопни данни на лицата от системата „ЕВРОДАК” със сроковете за съхранение на същите данни в системата „АФИС”.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в шестмесечен срок, считано от датата на получаването му, като за изпълнението следва да се уведоми КЗЛД с прилагане на относими към отговора писмени доказателства.
В случай че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от ЗЗЛД.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 30.11.2016 г. на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология - МВР, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings