Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2016 г. » Задължително предписание от 30.11.2016 г. на Държавна агенция за бежанците, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 30.11.2016 г. на Държавна агенция за бежанците, в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка на Държавна агенция за бежанците при МС, приключила с Констативен акт № КА-615/29.11.2016 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от Протокол № 60/30.11.2016 г., КЗЛД издава Задължително предписание на Държавна агенция за бежанците при МС, Булстат: 831601932, в качеството на администратор на лични данни, по отношение на Регистрационно-приемателен център – гр. София, ул. „Монтевидео” № 21 A, както следва:
1. Да се възстанови видеонаблюдението на зоните за сигурност, където се намират скенерите за снемане на дактилоскопни отпечатъци;
2. Да се осигурят метални заключващи се шкафове за съхранение на оперативния работен архив с дела на чуждестранни граждани;
3. Да се изготви Заповед, оторизираща съответните лица за работа с работните станции на системата „ЕВРОДАК”.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за изпълнението следва да се уведоми КЗЛД с прилагане на относими към отговора писмени доказателства.
В случай че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от ЗЗЛД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 30.11.2016 г. на Държавна агенция за бежанците, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings