Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2016 г. » Задължително предписание от 31.08.2016 г. на Агенция по вписванията, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 31.08.2016 г. на Агенция по вписванията, в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието (АВ), Булстат 131282355, представлявана от Елена Маркова - изпълнителен директор, приключила с Констативен акт № КА-422/16.08.2016 и Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), прието на редовно заседание и отразено в Протокол № 38 от 31.08.2016 г., КЗЛД издава задължително предписание на Агенцията по вписванията, в качеството на администратор на лични данни, както следва:
1. По отношение на достъпа до незадължителните полета във формулярите за вписване на обстоятелства в Търговския регистър(ТР) и сканираните документи:
· В бланките на документите, подавани от търговците, въз основа на които се правят вписвания, обявявания и заличавания в ТР, да се предвиди текст за изрично съгласие на заявителя, че попълнените от него незадължителни полета, съдържащи лични данни, ще бъдат публично достъпни/видими при справки от трети лица;
или
· Да се предприемат необходимите технически и организационни мерки за защита, с които незадължителните полета да не се достъпват при справки от трети лица.
2. Да се предприемат необходимите мерки за регламентиране на технологичното взаимодействие на АВ и портала https://opendata.government.bg.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в шестмесечен срок, считано от датата на съобщаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от ЗЗЛД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 31.08.2016 г. на Агенция по вписванията, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings