Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2016 г. » Задължително предписание от 09.03.2016 г. на „Алпико Пъблишинг” ЕООД, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 09.03.2016 г. на „Алпико Пъблишинг” ЕООД, в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка във връзка с жалба с вх. № Ж-346/21.08.2015 г. от Ирена Дахлева, приключила с констативен акт № КА-86/26.02.2016 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 09.03.2016 г., КЗЛД издава следното задължително предписание на „Алпико Пъблишинг” ЕООД, ЕИК 106060432в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
· Да се преустанови изискването за предоставяне на копие от документ за самоличност при назначаване на служители;
· Да се унищожат съхраняваните копия на документи за самоличност на служителите на дружеството;
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се предоставят относими доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 09.03.2016 г. на „Алпико Пъблишинг” ЕООД, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings