Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №6988/ 28.05.2009 г.

Решение на Върховния административен съд №6988/ 28.05.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6988
София, 05/28/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА

 
 

при секретар

Мариана Калчева

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

ПЕНКА ИВАНОВА

 

по адм. дело № 8257/2008.
 


            Съдебното производство по чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ е образувано по жалба на министъра на образованието и науката срещу решение № 36 от 20.12.2006 г. на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, постановено на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗЗЛД по жалба вх. № Ж-36/12.06.2006 г. подадена от А.П.Г. от гр. Р.
            В жалбата се поддържа, че административното решение е постановено при съществено нарушение на процесуални правила и в противоречие с материалноправни разпоредби от приложимия закон по изложени съображения, че министерството на образованието по жалбата на А.Г. не е администратор на лични данни по определението на чл. 3 ЗЗЛД - отменителни основания по чл. 146, т. 3 и 4 АПК.
            Административният орган - ответник по жалбата е представил писмено становище, в което поддържа, че жалбата е неоснователна, а заинтересованата страна не е изразила становище по жалбата.
            Върховният административен съд, трето отделение, в настоящия съдебен състав като прецени допустимостта на жалбата, намира, че е подадена от адресата на обжалваното решение и в срока по чл. 149, ал. 1 АПК, поради което е допустима.
            Съдът на основание предмета на съдебната проверка по чл. 168, ал. 1 АПК провери законосъобразността на обжалваното административно решение, като обсъди основанията за отмяна, поддържани от оспорващия, и въз основа на представените от страните доказателства намира, че жалбата е неоснователна по следните съображения:
            От доказателствата по делото се установява, че производството пред КЗЛЛД е образувано по жалба вх. № Ж-36/12.06.2006 г. подадена от А.П.Г. срещу Регионалния инспекторат по образованието /РИО/ гр.Р., който е отказал право на достъп до отнасящи се до него лични данни, поискани с писмено заявление по реда на чл. 29 ЗЗЛД.
            С обжалваното решение административният орган е приел, че жалбата е основателна и на основание чл. 3 ЗЗЛД е конституирано като страна в производството министерството на образованието и науката /МОН/ като администратор на лични данни за конкретния административен спор, тъй като РИО гр.Р. е териториална администрация на МОН и страна която, "обработва лични данни" по определението на § 1 от Допълнителните разпоредби /ДП/ на ЗЗЛД.
            Преценявайки основателността на жалбата КЗЛД е приела за установено, че жалбоподателят Г. работи като учител в държавно училище към МОН и е участвал в конкурс за заемане длъжност "директор" на държавно училище и държавно обслужващо звено на територията на гр. Р. Резултатът на жалбоподателя от конкурса е бил незадоволителен, поради което не е класиран и назначен на длъжността "директор". Комисията е приела, че жалбоподателят правомерно е упражнил правото си на достъп по чл. 26 ЗЗЛД до отнасящи се за него лични данни - да му бъдат предоставени писмената му тестова работа и експертната справка № 163/15.12.2005 г. по описа на РИО гр. Р. и е уважила жалбата, като е дала задължително предписание на МОН като администратор на лични данни.
            Комисията за защита на личните данни след извършената служебна проверка по жалбата на А.Г. законосъобразно е приела, че за конкретния случай министърът на образованието и науката като работодател на длъжността "директор" на държавно училище определя правилата за провеждане на конкурса с нарочна заповед и МОН като орган на държавна власт на основание чл. 3 ЗЗЛД определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическото лице, участник в проведените конкурси за длъжността "директор" на държавно училище в съответния регионален инспекторат.
            Административното решение е обосновано и е постановено въз основа на доказателства, събрани редовно в административното производство, които на основание чл. 171, ал. 1 АПК имат сила и пред съда.
            Законосъобразно КЗЛД е приела, че МОН следва да осигури достъп на А.Г. до обработваните от страна на РИО гр. Р. негови лични данни във връзка с участието му в конкурс за заемане на длъжност "директор" на държавно училище на територията на гр. Р.
            Заявлението за достъп по чл. 29 ЗЗЛД е единствената възможност физическото лице да получи правото на достъп до обработваните лични данни от МОН в качеството на администратор на лични данни, както е приела в решението си КЗЛД.
            По изложените съображения оспореното административно решение е правилно и жалбата на МОН като неоснователна следва да се отхвърли.
            Върховният административен съд - ІІІ отделение,
 
Р Е Ш И :
            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерството на образованието и науката срещу решение на Комисията за защита на личните данни № 36/20.12.2006 г. постановено по жалба вх. № Ж-36/12.06.2006 г. на А.П.Г. от гр. Р.
            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба подадена в 14-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Кремена Хараланова
/п/ Таня Куцарова


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings