Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2017 г. » Становище на КЗЛД относно прилагането на чл. 28б от Закона за здравето

Становище на КЗЛД относно прилагането на чл. 28б от Закона за здравето


СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 8919/2017 г.
гр. София, 09.02.2017 г.

  

ОТНОСНО: Искане с вх. № П - 8919 от 29.11.2016 год. от адв. д-р М.Р. относно прилагането на чл. 28б от Закона за здравето.

 

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков – членове на КЗЛД,на заседание, проведено на 08.02.2017 г., разгледа преписка с рег. № П - 8919 от 29.11.2016 г. от адв. М.Р., в която моли за становище относно законосъобразното изпълнение на задълженията на администратор на лични данни – лечебно заведение във връзка с разпоредбите на чл. 28б от Закона за здравето (ЗЗ), съгласно който пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.
Адв. М.Р. поставя няколко въпроси:
1. В случай на изрично заявено желание от страна на пациента, допустимо ли е копията на медицинските документи да бъдат изпратени на посочен от пациента адрес.
2. Следва ли пълномощното по чл. 28б, ал. 2 от Закона за здравето да е с нотариална заверка на подписа. Съгласно чл. 28б, ал. 2 от ЗЗ, пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.
3. Упълномощеното лице има ли право да поиска изпращане на копия от медицинската документация на посочен адрес.
4. Следва ли правата за достъп до личните данни на наследодателя да бъдат упражнявани съвместно от всички, посочени в чл. 28б, ал. 3 от ЗЗ наследници или е допустимо да бъдат упражнени само от някой/някои от тях. Съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЗ, при смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.
Правен анализ:
С чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е въведено легалното определение на понятието лични данни, съгласно което това е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Безспорно е, че здравната информация на пациента, съдържаща се в медицинските документи, попада в обхвата на посочената дефиниция.
ЗЗЛД е предвидил особен режим за защита на данни, разкриващи расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Това са т.нар. “чувствителни” данни, спрямо които законът прилага специална защита.
Понятието „Здравна информация“ е разписано в разпоредбите на Закона за здравето (ЗЗ), а именно, че това са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.
Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация. Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.
Съгласно разпоредбите на чл. 28б от ЗЗ пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи. Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях. При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.
ЗЗЛД регулира правото на достъп на физическите лица до отнасящи се до тях лични данни. То се осъществява с писмено заявление до администратора на лични данни, като същото може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗЗЛД здравната информацията до пациента може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице. Физическото лице (пациент) може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.
В случай, че пациентът, или изрично упълномощено от него лице, поиска медицинските документи, да му бъдат предоставени по пощата на посочен от него адрес, то администраторът (лечебното заведение) следва да се съобрази с това искане. Документите би следвало да се изпратят по пощата с обратна разписка, в която да се доказва, че физическото лице (пациент) ги е получило лично или чрез изрично упълномощено лице.
В разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от ЗЗЛД изрично е отразено, че заявлението за достъп до отнасящи се до него лични данни, се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В същото време чл. 28б, ал. 2 от ЗЗ е разписано, че пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.
Законът за здравето се явява специален по отношение Закона за защита на личните данни. При това положение, след като законодателят е преценил, че в хипотезата на медицински документи по смисъла на ЗЗ не е необходима нотариална форма на упълномощаване, лечебното заведение няма правно основание да я изисква.
В чл. 28б, ал. 3 от ЗЗ е отразено, че при смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи. В ал. 3 на чл. 28 от ЗЗЛД, законодателят е дал възможност правата на физическите лица за достъп до техните лични данни да бъдат упражнени от лицата, които имат качеството на наследници на починало правоимащо лице. Следва обаче да бъде установен кръгът от лицата, които имат право да наследят едно починало лице. Всеки един наследник, който не се е отказал от наследство или не е лишен от такова, разполага с правото на достъп до информация (здравна информация) самостоятелно и може да го упражни независимо от останалите наследници.Всеки един от наследниците е в правото си да упражни сам правата, с които разполага в качеството си на наследник, в т.ч. и правата, които са му предоставени с чл. 28, ал. 3 от ЗЗЛД, без да се налага „съучастие“ на останалите наследници по закон или по завещание или предварително съгласие от тяхна страна.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. В случай, че пациентът или изрично упълномощено от него лице поиска медицинските документи да му бъдат предоставени по пощата на посочен от него адрес, администраторът (лечебното заведение) следва да се съобрази с направеното искане.
2. Разпоредбата на чл. 28б, ал. 2 от Закона за здравето не изисква нотариална форма на упълномощаване от пациента на друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях, следователно лечебното заведение няма правно основание да изисква нотариална заверка на подписа.
3. При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи. Всеки един от наследниците е в правото си да упражни сам правата, с които разполага в качеството си на наследник, в т.ч. и правата, които са му предоставени с чл. 28, ал. 3 от Закана за защита на личните данни, а също така и чл. 28б, ал. 3 от Закона за здравето, без да се налага „съучастие“ на останалите наследници по закон или по завещание или предварително съгласие от тяхна страна.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно прилагането на чл. 28б от Закона за здравето


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings