Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2017 г. » Становище на КЗЛД относно изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия, предоставяни от „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД да предоставят ЕГН при отказ от ползване на услуги

Становище на КЗЛД относно изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия, предоставяни от „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД да предоставят ЕГН при отказ от ползване на услуги

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № ЗАП-60/2017 год.

 
ОТНОСНО: Изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия, предоставяни от „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД да предоставят ЕГН при отказ от ползване на услуги.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 08.03.2017 г., разгледа искане с  вх. № ЗАП-60/07.03.2017 год. от ***** от електронната медия *****. В писмото се съобщава, че „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД, с търговско наименование Blizoo, изисква ЕГН от потребителите на цифрова/кабелна телевизия, за да се откажат от телевизионна програма Мтел Спорт, която към момента е безплатна. Операторът поставя условие, че ако не се изпрати SMS с данни относно ЕГН на потребителя, услугата след определен период от време става платена. Г-жа ***** се обръща към КЗЛД за официална позиция по казуса, с оглед защитата на личните данни на потребителите.
Едновременно с посоченото по-горе електронно писмо, чрез Центъра за информация и контакти (сall център) в КЗЛД също постъпиха сигнали на граждани, които съобщават за описаната практика на Blizoo в комуникацията с клиентите.
 
Правен анализ:
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), администраторите трябва да обработват лични данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Всеки администратор сам определя целта, която налага обработването на определен вид и в определен обем лични данни. Разбира се, целта на обработването следва да произтича от съответни нормативни разпоредби, които уреждат различни сфери на обществения живот.
В конкретно изложения казус търговското дружество „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД (Blizoo) разполага с данни относно ЕГН на потребителите във връзка с договорните взаимоотношения, в които се намира с тях. В следствие на осъществената през 2015 година търговска сделка, „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД става собственост на търговското дружество „Мобилтел” ЕАД (Мтел), като видно от интернет сайтовете на Blizoo и Мтел, Общите условия за взаимоотношенията между „Мобилтел” ЕАД и потребителите на услугата „Цифрова телевизия” (Общи условия за „Цифрова телевизия”), както и Общите условия на „Мобилтел” ЕАД за пренос на радио и телевизионни програми чрез кабелна мрежа (Общи условия за кабелна мрежа) са валидни и за клиентите на Blizoo. Съгласно т. 11.1 от Общите условия за „Цифрова телевизия” и т. 11.2.1 от Общите условия за кабелна мрежа, при сключване на писмени договори за предоставяне на услуги, физическите лица се идентифицират с конкретно изброени лични данни, включително и ЕГН. В раздел XIV – Защита на личните данни от Общите условия за кабелна мрежа и раздел XIII – Защита на личните данни от Общите условия за „Цифрова телевизия” са разписани правата на потребителите и съответно задълженията на оператора във връзка с обработването на лични данни при предоставянето на услугите – цифрова и кабелна телевизия. И в двете общи условия аналогично е предвидено, че за предоставянето на услугата „Мобилтел” ЕАД обработва данни на потребителите, необходими за таксуване, за формиране на сметките, както и за доказване на тяхната достоверност. И в двете общи условия е предвидено, че ЕГН на потребителите се изисква единствено за изготвяне на потребителски сметки и за доказване на тяхната достоверност. В т. 98 от Общите условия за „Цифрова телевизия” и т. 95 от Общите условия за кабелна мрежа е разписано, че предоставянето на услугата не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставянето й. Следователно, изискването за изпращане на SMS, съдържащ и информация относно ЕГН на потребителя, като условие за валиден отказ от предоставяне на услуга, се явява прекомерно и в противоречие с цитираните по-горе разпоредби от Общите условия за „Цифрова телевизия” и Общите условия за кабелна мрежа, при които Мтел, съответно Blizoo, предоставя цифрова/кабелна телевизия на своите абонати. Описаното противоречи и на принципите на законосъобразност, пропорционалност и целесъобразност при обработване на лични данни, въведени с разпоредбите на ЗЗЛД, както и нормативното изискване личните данни да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
Изискването на „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД, собственост на „Мобилтел” ЕАД, за изпращане на SMS, съдържащ информация относно единния граждански номер на потребителя, като условие за валиден отказ от предоставяне на услуга, се явява прекомерно и в противоречие с Общите условия за предоставяне на „Цифрова телевизия” и Общите условия за пренос на радио и телевизионни програми чрез кабелна мрежа. Посоченото изискване противоречи и на принципите на законосъобразност, пропорционалност и целесъобразност при обработване на лични данни, както и на нормативното изискване личните данни да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, въведени с разпоредбите на чл. 2 от ЗЗЛД.
С оглед защита на правата по Закона за защита на личните данни на голям брой физически лица - потребители на описаната по-горе услуга, администраторите на лични данни „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД и „Мобилтел” ЕАД следва незабавно да прекратят въпросната практика. В случай на неизпълнение, Комисията за защита на личните данни ще предприеме спрямо администраторите съответните мерки, предвидени в чл. 38 от ЗЗЛД.
  
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно изискване към потребителите на цифрова/кабелна телевизия, предоставяни от „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД да предоставят ЕГН при отказ от ползване на услуги


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings