Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2017 г. » Обществена поръчка № 01039-2017-0001 Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на КЗЛД

Обществена поръчка № 01039-2017-0001
Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на КЗЛД

 
Дата на откриване на процедурата: 01.03.2017 г.

Срок за получаване на оферти: до 17.00 ч. на 29.03.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
 ОТНОСНО: Отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)“.
 
Процедурата е открита с Решение № Р - 170 от 01.03.2017 г., уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 01039-2017-0001.
С настоящото съобщение, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени на 19.04.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за защита на личните данни с адрес: град София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, ет. 4, заседателна зала.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Дата 12.04.2017 г.
 
 

Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 01.03.2017 г.

Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 01.03.2017 г.

Документация (DOC)
Публикувано на 01.03.2017 г.

Документация (PDF)
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Архитектура.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Енергийна ефективност.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Електротехническа част.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Конструктивна част. – файл 1
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Конструктивна част. – файл 2
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Отопление, вентилация и климатизация.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Паркоустройство и благоустройство.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Пожарна безопасност.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. План за безопасност и здраве.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Пожароизвестяване.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. План за управление на строителните отпадъци.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Видеонаблюдение.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Водопровод и канализация.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Технически спецификации. Инвестиционен проект. Вертикално планиране.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Количествена стойностна сметка. Архитектура.
Количествена стойностна сметка. Електротехническа част.
Количествена стойностна сметка. Конструктивна част.
Количествена стойностна сметка. Отопление, вентилация и климатизация.
Количествена стойностна сметка. Паркоустройство и благоустройство.
Количествена стойностна сметка. Пожароизвестяване.
Количествена стойностна сметка. Видеонаблюдение.
Количествена стойностна сметка. Водопровод и канализация.
Протокол № 1 от работата на комисията по процедурата за възлагане на обществената поръчка
Съобщение относно отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка - публикувано на 12.04.2017 г.
Протокол № 2 от работата на комисията по процедурата за възлагане на обществената поръчка
Протокол № 3 от работата на комисията по процедурата за възлагане на обществената поръчка
Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
Публикуван на 24.04.2017 г.

Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител
Публикувано на 24.04.2017 г.

Договор с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
Публикуван на 27.06.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings