Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-201/18.05.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-201/18.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-201/16 г.
София, 28.11.2016 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на открито заседание, проведено на 09.11.2016 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-201/18.05.2016 г., подадена от С.В.С. срещу „Е.Е.” ООД.
Господин С.В.С. уведомява, че на 16.05.2016 г. е установил, че негови лични данни, предоставяни в миналото на „Е.Е.” ООД, са използвани нерегламентирано при изпращане -чрез фирмата, на пратки от представящи се за него лица, които са му непознати.
На посочената дата, жалбоподателят получава обаждане от куриер на „Е.Е.” ООД, че няма връзка с получателя на пратка, каквато С.В.С. декларира, че не е изпращал.
В проведения разговор се установява, че имената и телефонния му номерса посочени в товарителница № 121598722, като представител на фирма „К.” ООД, при изпращане на пратка с получател госпожа Ж.Б. от град Стара Загора.
При посещение в офиса на „Е.Е.” ООД, от където пратката е изпратена, жалбоподателят е информиран, че се касае за „техническа” грешка и въпреки че я изисква, не му е предоставено копие на товарителница № 121598722, в частта, отнасяща се до личните му данни.
Жалбоподателят не получава и информация на коя дата, от кой служител и на какво правно основание имената и телефонният му номер са въведени в базата данни на куриерската фирма като служител на „К.” ООД, без знанието и съгласието му.Независимо от настояването му, той не е информиран колко лица, извън служителите на „Е.Е.” ООД са имали възможност за нерегламентиран достъп до негови лични данни, колко пъти представители на „К.” ООД са използвали името и телефонния му номер при изпращане на пратки, нито за броя, датите, дестинациите и получателите на пратки, в които фигурира като лице за контакт на изпращача.
С оглед описаните нарушения, господин С.В.С. моли КЗЛД да санкционира „Е.Е.”, както и да забрани на дружеството да съхранява лични данни, тъй като според него в качеството му на администратор не осигурява достатъчна защита при обработването им.
На вниманието на Комисията за регулиране на съобщенията, относно жалба вх. № 14-00-760/19.05.2016 г. от същото физическо лице, по повод същата злоупотреба с лични данни на потребителите на пощенски услуги от страна на „Е.Е.” ООД, с копие до Комисията за защита на личните данни, куриерското дружество ангажира становище по описания случай.
Според него на 14.05.2016 г. в офис на „Е.Е.” ООД в град София – Кръстова вада е приета за транспортиране пратка с товарителница № 121598722. Подател по пратката е „К.” ЕООД, а за упълномощено лице на подател е посочен С.В.С. с тел. ****. Пратката е приета от господин К.К., услугата по транспортирането й е заплатена от подател, за което е издадена фактура на „К.” ЕООД. На дата 16.05.2016 г., след неуспешен опит за доставка, куриер от Стара Загора търси съдействие от подателя на посочения в товарителницата телефон за връзка, на който отговаря господин С.В.С.
В становището се сочи, че причината, поради която С.В.С. фигурира за упълномощено лице на фирма „К.” ЕООД е обвързване на двата клиентски картона, с които господин С.В.С. и „К.” ЕООД фигурират в системата на „Е.Е.” ЕООД. Според дружеството това обвързване е следствие на техническа грешка, породено от сходство на имената на двама клиенти в системата му. При изписване на фирма „К.” ЕООД за подател и избор от страна на служител на даннитеза упълномощено лице, телефон за връзка и адрес се зареждат автоматично в електронната форма на товарителницата.
От „Е.Е.” ЕООД уведомяват, че след подадения от господин С.В.С. сигнал, данните за подател на пратката са коригирани, записано е, че К.К. е упълномощено лице за контакт, коригиран е телефона за контакт, извършена е корекция в клиентския картон на „К.” ЕООД, изразяваща се в премахването на господин С.В.С. като упълномощено лице.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от С.В.С. срещу „Е.Е.” ООД отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна.
Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу „Е.Е.” ООД, което е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от ЗЗЛД.
На свое редовно заседание, проведено на 12.10.2016 г. КЗЛД приема жалба рег. № Ж-201/18.05.2016 г., подадена от С.В.С. срещу „Е.Е.” ООД за допустима.
На основание чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА комисията конституира „Е.Е.” ООД като ответна страна в производството и определя жалбата за разглеждане в открито заседание, насрочено за 09.11.2016 г.
С писмо рег. № С-841/25.10.2016 г., в КЗЛД постъпва второ – уточняващо, становище от „Е.Е.” ООД. В него се сочи, че на 14.05.2016 г. е приета за транспортиране пратка с товарителница № 121598722 (приложена), с подател „К.” ЕООД, с МОЛ П.К., предадена лично от господин П.К. Услугата по транспортиране на пратката е заплатена от реалния й подател – „К.” ЕООД – П.К., за което на същата фирма е издадена фактура № 1072003420 (приложена).
След разговори, проведени с жалбоподателя и извършена проверка за установяване на причината за посочване на името и телефонния му номер като лице за контакт - в товарителницата на пратка, за чието съществуване не знае се установява, че в товарителница № 121598722 са посочени неточни данни и вместо истинският подател, като подател – погрешно е посочен „К.” ЕООД – МОЛ К.К. – с адрес ******.
Сочи се, че справка за наличната информация в информационната система на Е., отнасяща се до „К.” ЕООД показва, че в база данни фигурират три различни реално съществуващи дружества с това наименование.
При проверката е установено също, че господин С.В.С. – с посочения телефонен номер,  фигурира в базата данни като лице за контакт (упълномощено лице) в клиентския картон на „К.” ЕООД, МОЛ К.К.
Същевременно, в базата данни на „Е.”, господин С.В.С., с телефонен номер *****, фигурира и в лично качество като клиент и получател на три отделни пратки, при изпращането на една от които – с товарителница № 111647776/01.12.2014 г. е бил посочен адрес: ****, който фигурира и в клиентския картон на „К.” ЕООД, МОЛ К.К.
На 20.01.2015 г., на база заявка за посещение на куриер от същия адрес е генерирана товарителница № 230464691 с подател „К.” ЕООД (тел. номер ***) и лице за контакт С.В.С.
В случая от „Е.” сочат, че не може да се установи, дали лицето за контакт С.В.С. е жалбоподателят, тъй като става въпрос за често срещано име и не се посочват допълнителни данни за лицето.
На 21.03.2016 г. от „К.” ЕООД е изпратена пратка с товарителница № 120457899, в която като лице за контакт е посочен С.В.С. с тел. **** и адрес ***, като това е първата пратка, за която като лице за контакт за „К.” ЕООД са посочени данните „С.В.С.” и телефонен номер „****”. Пратката е с получател ****  и е заплатена от подателя „К.” ЕООД – П.К., комуто е издадена фактура.
Установява се неточност в данните на подателя, тъй като в базата данни адрес **** е свързан с „К.” ЕООД – МОЛ К.К., а не с реалния подател „К.” ЕООД – П.К., който е заплатил услугата.
Установено е, че най-вероятната причина за неточното посочване на данни в тази товарителница е комбинация от технически грешки, свързани с това чепри попълване на данните в товарителницата информационната система – за улеснение на служителите, след въвеждане на част от данните дава предположения под формата на падащо меню-списък с най-близките съвпадения и вероятно по грешка е избрано предложението „К.” ЕООД, ******, а поради липса на посочване на лице за контакт и поради следните две съвпадения (имена „С.В.С.” и адрес *****) за предходни пратки за „К.” ЕООД, С.В.С. с тел. **** вероятно са били предложени като данни за контакт и съответно са били избрани , попълнени и съответно запазени в системата по този начин от служителя, обработващ пратката.
На 14.05.2016 г.е подадена за транспортиране пратката с товарителница № 121598722, разгледана по-горе, при която е установено несъответствието в данните. Това е втората и последна пратка, в която данните „С.В.С.” и телефонен номер „****”се появяват като данни за лице за контакт за „К.” ЕООД.
Сочи се, че към настоящия момент данните са премахнати от клиентския картон на „К.” ЕООД, с което е премахната и установената неточност.
На откритото заседание на КЗЛД, проведено на 09.11.2016 г., при разглеждане по същество на на жалба рег. № Ж-201/18.05.2016 г., се явяват господин С.В.С. – лично и адвокати П.Г. и Г.П. от адвокатско дружество „Д., П. и Ко” - процесуални представители на „Е.Е.” ООД.
Доказателствата, събрани по жалба рег. № Ж-201/18.05.2016 г., както и писмените становища, изразени в хода на административното производство свидетелстват, че личните данни на жалбоподателя – имената „С.В.С.” и телефонен номер „****” са фигурирали в две товарителници за пратки от подател „К.” ЕООД, дължащо се с висока степен на вероятност на техническа грешка и по-конкретно на погрешно избиране на сходни предложения в информационната система при попълването на проектите на товарителниците.
Независимо че според Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от „Е.Е.” ООД, съдържанието на всяка товарителница и данните, които окончателно се съдържат в нея, се определя изцяло и еднолично от подателя на съответната пратка и в крайна сметка той потвърждава с подписа си вписаните данни, неправилното генериране, разпространение и съхранение на личните данни на господин С.В.С. е осъществено и то нееднократно, от администратора на лични данни.
При обработване данните на господин С.В.С. е допусната техническа грешка от страна на „Е.Е.” ООД и може да се заключи, че обработването им е извършено без дружеството да е се е съобразило с изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД и без да е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните на физическото лице от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
В случая, личните данни на жалбоподателя – в обем имена, адрес и телефонен номерса неправомерно обработени по такъв начин, че вредоносният резултат от действията на АЛД е обективно настъпил и последиците му не би могло да се преодолеят чрез издаване от КЗЛД на задължително предписание или чрез даване на срок за отстраняване на нарушението.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-201/18.05.2016 г., подадена от подадена от С.В.С. срещу „Е.Е.” ООДза основателна.
2. На основание чл. 42, ал. 9 от Закона за защита на личните данни налага на „Е.Е.” ООД, със седалище и адрес на управление ****, с ЕИК ****, административно наказание – имуществена санкция, в размер на 1000 (хиляда) лева, за това че в качеството си на администратор на лични данни е обработило личните данни на С.В.С. в нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД.
След влизане в сила на настоящето решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров”-№ 2 или преведена по банков път: Банка  БНБ- ЦУ IBAN:  BG18BNBG96613000158601 BIC  BNBGBGSD - Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-201/18.05.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings