Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2016 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-161/18.04.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-161/18.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-161/16 г.
София, 27.12.2016 г.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на открито заседание, проведено на 30.11.2016 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа жалба с рег. № Ж-161/18.04.2016 г., подадена от В.А.П. срещу Община Пловдив - Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Община Пловдив (КСУДС-Пловдив).
Господин В.А.П. уведомява, че на 14.03.2016 г. е oтправил писмено искане до КСУДС-Пловдив на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД, с оглед предоставянето на:цялата налична информация, касаеща него и малолетната му дъщеря във връзка с ползване на социални услуги по направление ЗД74/55/22.01.13 г.;цялата налична информация от всички протоколи от проведени срещи, касаещи него и малолетната му дъщеря, относно ползваните социални услуги; всички протоколи от срещи между него и служители на КСУДС, както и между малолетната му дъщеря и служители на КСУДС;цялата налична информация от всички изготвяни доклади относно него и малолетната му дъщеря, касаеща ползването на социалните услуги; цялата налична информация от извършвани проверки по ползваните социални услуги;предоставяне на изготвяни и предоставяни на проверяващите документи, касаещи него и малолетната му дъщеря до момента и съдържащи личните им данни.
Господин В.А.П. е посочил, че желае исканата информация да му бъде предоставена на хартиен носител.
С отговор рег. № 675/28.03.2016 г. (приложен по преписката), от КСУДС – Пловдив уведомяват жалбоподателя, че информацията, събирана в хода на предоставяна социална услуга е отразена в протоколи, доклади и становища и представлява съвкупност от данни, касаещи както него и малолетната му дъщеря, така и други лица, имащи отношение към съответната дейност. Посочена е невъзможност за отделяне на данните, касаещи само жалбоподателя и дъщеря му и на В.А.П. е указано, че предоставянето на исканата информация – във вида, в който се съдържа в досието би нарушило ЗЗЛД по отношение на трети лица.
На жалбоподателя е посочено също, че в КСУДС не са постъпвали документи от проверяващи органи, отразяващи информация от извършени проверки.
Господин В.А.П. счита, че е изпълнил задълженията си по чл. 26 от ЗЗЛД, отправяйки искането си съгласно изискванията на чл. 30 от ЗЗЛД и според него отказа на КСУДС за достъп до лични данни не попада в хипотезата на чл. 34 от ЗЗЛД.Същевременно, според В.А.П., изложеното в отговора на КСУДС не отговаря напълно на истината, тъй като по повод на предоставяната услугата са изготвяни и писмени документи от проведени срещи само и единствено с него и социалния работник, аналогично и спрямо малолетната му дъщеря, които съдържат само техните и данните на социалния работник, които биха могли да бъдат заличени, съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗЗЛД.
Жалбоподателят сочи, че отделно от горното, на среща в ОЗД-Пловдив е четен публично доклад, в който са изложени становища за него и който е отказано да му бъде предоставен, както и редица други документи, за които според него е могло да се изготвят исканите копия, като се заличат личните данни на описаните в тях  трети лица.
По жалба рег. № Ж-161/18.04.2016 г. е изискано и предоставено - под рег. № П-5088/07.07.2016 г., писмено становище, ведно с относимите доказателства, в което Община Пловдив уведомява, че КСУДС е тяхна особена правна структурна единица, имаща качеството на обработващ лични данни. Подчертава се, че в КСУДС са приети и се изпълняват Вътрешни правила за защита на личните данни на служителите и потребителите на КСУДС-Пловдив, утвърдени от директора на комплекса, считано от 24.09.2012 г.
Становището информира, че при стриктно спазване на правилата за работа с данните на потребителите на социални услуги от КСУДС-Пловдив е взето решение да не бъде уважено Заявление вх. № 558/14.03.2016 г., депозирано от В.А.П.. С уведомление рег. № 675/28.03.2016 г. на молителя изрично е указана причината, поради която е практически невъзможно да му бъде предоставена исканата информация.
Разглеждайки заявлението на господин В.А.П. и преценявайки направените с него искания, съобразно разпоредбите на ЗЗЛД, директорът на КСУДС-Пловдив е счел, че при предоставяне на исканите данни, ще бъдат нарушени правата на трети лица – служители на КСУДС и на Отдел за закрила на детето, участвали в предоставяне на социалната услуга , чийто данни са гарантирани от разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗЗЛД.
Сочи се, че в КСУДС е изготвен проект на договор, с който всеки потребител и законен представител на дете се запознава предварително. Основен потребител на социални услуги в КСУДС е детето, представлявано от законния му представител.
Планът за социални услуги се изготвя заедно с детето и родителите и се подписва от двамата родители, с което се поема ангажимент за изпълнението му. По време на планираните срещи с детето и родителите, социалният работник си води записки, за да може по-късно да обобщи, анализира, синтезира и представи в доклад тази информация. Подчертава се, че записките не представляват официални документи, а се отразяват във формуляр за дейността на социалния работник.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от В.А.П. срещу Община Пловдив (Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Община Пловдив) отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна.
Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу Община Пловдив, която е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
На свое редовно заседание, проведено на 02.11.2016 г. КЗЛД приема жалба рег. №  Ж-161/18.04.2016 г., подадена от В.А.П. срещу Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Община Пловдив (КСУДС-Пловдив) за допустима. На основание чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА комисията конституира жалбоподателят В.А.П. и Община Пловдив като ответна, а КСУДС-Пловдив - като заинтересована страна в производството, определяйки жалбата за разглеждане по същество в открито заседание, насрочено за 30.11.2016 г.
От жалбоподателят е изискано представянето на документ, удостоверяващ родителските му права спрямо малолетната му дъщеря и уточняване дали със заявлението по чл. 26 от ЗЗЛД е изискал предоставяне на информация относно обработваните лични данни или е изискал копия от съдържащите ги документи.
С писмо рег. № П-8444/14.11.2016 г. господин В.А.П. уведомява, че в заявлението си до КСУДС-Пловдив е поискал да му бъде предоставена информация касаеща него и дъщеря му, както и е поискал да получи исканата от него информация под форма на „копие на хартиен носител”.
Жалбоподателят сочи, че искането му по чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД е формулирано по този начин, тъй като не е знаел какви точно данни са обработвани и събирани в случая от администратора на лични данни. Неговото желание е било да се установи какви данни са обработвани и събирани и те да му бъдат предоставени като копие на хартиен носител.
Господин В.А.П. счита, че как предоставянето е следвало да се осъществи е въпрос на тълкуване на закона и организация на работата на администратора. Жалбоподателят прилага изисканото копие от акта за раждане на дъщеря му Д.В.П., легитимирайки се като неин законен представител.
От Община Пловдив е изискано и предоставено –списмо рег. № П-8513/15.11.2016 г., заверено копие от Вътрешни правила за защита на личните данни на служителите и потребителите на КСУДС-Пловдив, утвърдени от директора на комплекса, считано от 24.09.2012 г.В глава VII от правилата – Достъп до личните данни на потребителите на социални услуги и персонал. Права и задължения на оторизираните лица, се сочи, че достъп до личните данни имат и самите лица, за които се отнасят и че достъпът се осъществява след предварително подадено Заявление до директора на КСУДС. Изрично посочено е, че достъпът може да бъде свързан и с желанието на лицето да извърши актуализация или промяна на данните си.
Приложена по преписката е и Заповед рег. № 12-ОА-2577/22.10.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 44, ал. 1, т.2 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и ал. 4 от ЗЗЛД, КСУДС - Пловдив е определен като обработващ лични данни.
Доказателствените материали, депозирани по жалба рег. № Ж-161/18.04.2016 г., сочат че със заявлението си от 14.03.2016, отправено до КСУДС-Пловдив, господин В.А.П., на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД, е направил искане да му бъдат предоставени копия от документи, съдържащи събираната и съхранявана от комплекса за социални услуги информация, отнасяща се до малолетното му дете Д.В.П..
По административната преписка липсват данни жалбоподателят да е лишен от родителски права по чл. 132 от СК или да се е намирал в производство за ограничаване или за лишаване от родителски права по чл. 133 от СК, към момента на подаване на Заявленията за достъп, на основание чл. 26 от ЗЗЛД, до личните данни на дъщеря му Десислава В.А.П.а. Към момента на подаването им, господин В.А.П. е имал качеството на пълноправен и законен представител – родител на детето си, нелишен от родителски права.
Според разпоредбата на чл. 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), лицата, ненавършили 14-годишна възраст са малолетни, а вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила на детето всеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, може да иска и да получава съдействие от органите по този закон.
Предвид разпоредбата на чл. 3 от ЗЛС следва да намери приложение и разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД, според която всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се до него лични данни – лицата, ненавършили 14 годишна възраст са малолетни и вместо тях и от тяхно име правни действия извършват законните им представители-родители или настойници, какъвто е и господин В.А.П. по отношение на детето му Д.В.А.П.
Жалба рег. № Ж-161/18.04.2016 г., съдържа искане, във връзка с правото по чл. 26 от ЗЗЛД, за предприемане на санкция с цел получаване от администратор на лични данни на копия от документи.
Анализът на чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД сочи, че информацията, която следва да бъде предоставена на физическото лице би трябвало да дава отговори, свързани с обема и начините на обработване на личните му данни.
В подкрепа на този извод е начинът, по който е регламентирано задължението на администратора на лични данни да предостави информацията в чл. 31, ал. 1 от ЗЗЛД, който сочи, че информацията – предмет на достъпа до лични данни „може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице”.
Проблемът, който се явява при така регламентираното право на достъп до лични данни произтича от разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗЗЛД, която гласи: „Физическото лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон”.
Според Становище на КЗЛД № Д-283/2013 г., понятието „копие на лични данни”, тълкувано като „копие на документи”, на практика не кореспондира с идеята за естеството на информацията – предмет на достъпа такава, каквато е дефинирана в чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД.
Изхождайки от легалната дефиниция за „лични данни” на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД и § 1, т. 16 от ДР на ЗЗЛД, следва да се приеме, че понятието „копие от лични данни” не следва да се отъждествява с понятието „копие от документи”.
Съществуват множество нормативни актове, боравещи изрично с понятието „копие от документи” и съответно регламентиращи достъпа до тях, с оглед което копия от документи се предоставят от администратора на лични данни по реда, предвиден за тяхното създаване, съхранение и достъп.
Административната преписка по жалба рег. № Ж-161/18.04.2016 г., съдържа доказателствени материали, свидетелстващи, че КСУДС нееднократно е предоставял на господин В.А.П. – в качеството му на законен представител - родител, копие от обработваните - за него и за малолетното му дете, лични данни и му е отказал предоставяне на копия от документите, представляващи вътрешна административна кореспонденция между институциите, работещи по предоставянето на социална услуга на Десислава В.А.П.а или съдържащи лични данни на трети лица.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД, 
РЕШИ:
Оставя без уважение, като неоснователна, жалба с рег. № Ж-161/18.04.2016 г. подадена от В.А.П. срещу срещу Община Пловдив -Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Община Пловдив (КСУДС-Пловдив).
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № Ж-161/18.04.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings